Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Aarhus Universitetshospital - DNC-J109

Udbuddet vedrører byggearbejderne i forbindelse med udnyttelse af eksisterende råhus for bygning J109 (72.01), plan 01 på Aarhus Universitetshospital (herefter betegnet bygherre), beliggende Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N. Bygning J109 skal indeholde undersøgelsesrum og kontorfaciliteter for ph.d. studerende ved Aarhus Universitet. Plan 01 i bygning J109 udgør ca. 850 m2.

Opgaven udbydes i følgende delaftaler opdelt i fagentrepriser:
• Entreprise 01: Råhusentreprisen
• Entreprise 02: Apteringsentreprisen
• Entreprise 03: VVS-entreprisen
• Entreprise 04: Ventilationsentreprisen
• Entreprise 05: EL-entreprisen

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.

Entreprisekontrakterne er baseret på AB 92 med Region Midtjyllands tilføjelser.

Der kan ansøges om prækvalifikation på én eller flere delaftaler.

Udbuddet gennemføres som en begrænset licitation i henhold til tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007), hvilket betyder, at enhver, som opfylder mindstekravene til formåen, kan ansøge om at deltage i udbuddet.

Prækvalifikationsansøgningen skal afgives via Byggeweb, TN524713A.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
• Udfyldt Bilag A Virksomhedsoplysninger
• Hvis relevant Bilag B Konsortieerklæring.
• Hvis relevant Bilag C Rådighedserklæring.
• Referenceliste jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.3
Indeholder ansøgningen ikke ovennævnte oplysninger, er bygherre berettiget til at afvise ansøgningen, men forbeholder sig ret til at reparere ansøgningen i den udstrækning det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bygherre er forpligtet til at afvise ansøgningen, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at ind-hente de manglende oplysninger efterfølgende, eller hvis ansøgningen ikke lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-05-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-05-2019)
Titel Aarhus Universitetshospital - DNC-J109
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Udbuddet vedrører byggearbejderne i forbindelse med udnyttelse af eksisterende råhus for bygning J109 (72.01), plan 01 på Aarhus Universitetshospital (herefter betegnet bygherre), beliggende Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N. Bygning J109 skal indeholde undersøgelsesrum og kontorfaciliteter for ph.d. studerende ved Aarhus Universitet. Plan 01 i bygning J109 udgør ca. 850 m2.

Opgaven udbydes i følgende delaftaler opdelt i fagentrepriser:
• Entreprise 01: Råhusentreprisen
• Entreprise 02: Apteringsentreprisen
• Entreprise 03: VVS-entreprisen
• Entreprise 04: Ventilationsentreprisen
• Entreprise 05: EL-entreprisen

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.

Entreprisekontrakterne er baseret på AB 92 med Region Midtjyllands tilføjelser.

Der kan ansøges om prækvalifikation på én eller flere delaftaler.

Udbuddet gennemføres som en begrænset licitation i henhold til tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007), hvilket betyder, at enhver, som opfylder mindstekravene til formåen, kan ansøge om at deltage i udbuddet.

Prækvalifikationsansøgningen skal afgives via Byggeweb, TN524713A.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
• Udfyldt Bilag A Virksomhedsoplysninger
• Hvis relevant Bilag B Konsortieerklæring.
• Hvis relevant Bilag C Rådighedserklæring.
• Referenceliste jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.3
Indeholder ansøgningen ikke ovennævnte oplysninger, er bygherre berettiget til at afvise ansøgningen, men forbeholder sig ret til at reparere ansøgningen i den udstrækning det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bygherre er forpligtet til at afvise ansøgningen, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at ind-hente de manglende oplysninger efterfølgende, eller hvis ansøgningen ikke lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger.
Deadline 15-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Region Midtjylland
Udvælgelseskriterier Ansøgers personlige forhold:
• Ansøger skal udfylde og underskrive Bilag A Virksomhedsoplysninger vedr. gæld til det offentlige.
o Mindstekrav: Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.
• Ansøger skal udfylde Bilag A Virksomhedsoplysninger.

Økonomisk og finansiel formåen:
• Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed (Oplysningerne bedes angivet i Bilag A Virksomhedsoplysninger):
o Årlig omsætning,
 Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 6 mio. kr.
o Egenkapital
 Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle regnskabsårene.

Teknisk og faglig formåen:
Ansøger skal opfylde nedenstående mindstekrav til teknisk og faglig formåen, men skal samtidig vedlægge referencer og CV’er med henblik på udvælgelse/prækvalifikation af de 3 - 5 entreprenører pr. delaftale.
På den baggrund bedes ansøger vedlægge følgende:

• Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige arbejder udført, men ikke nødvendigvis afsluttet, inden for de seneste fem år. Med sammenlignelige forstås referencer fra ombygnings- eller renoveringsarbejder på hospitaler i drift under udførelsen.
o Mindstekrav:
 Ansøger skal vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer med en entreprisesum på minimum 0,5 mio. kr.

Ansøger må samlet maksimalt vedlægge 10 referencer. Bygherre forventer ikke, at hver reference fylder mere end ca. 2 A4-sider. Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 10 referencer vil bygherre ale-ne inddrage de første 10 ved vurderingen.

• For Entreprise 04: Ventilationsentreprisen. Såfremt ansøger benytter en underentreprenør til monteringsarbejder, bedes ansøger desuden vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer fra ventilationsentreprenørens underentreprenør på opgaven.

Ventilationsentreprenøren må således vedlægge i alt maksimalt 12 referencer, hvoraf maksimalt 10 ønskes at være hovedansøgers referencer og maksimalt 5 ønskes at være underentreprenørreferencer. Bygherre forventer ikke, at referencerne fylder mere end ca. 2 A4-sider. Såfremt en ansøgning til ventilationsentreprisen er vedlagt mere end 12 referencer vil bygherre alene inddrage de første 12 ved vurderingen.

Udvælgelse:
Bygherre forventer at prækvalificere 3 - 5 ansøgere pr. delaftale, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.
Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af de vedlagte referencer.
I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:
• at ansøger har erfaring med komplekse renoveringer af hospitaler i drift
• at ansøgers referencer er relevante for den udbudte opgave ift. entreprisestørrelse og kompleksitet
Adresse Skottenborg 26
8800
Viborg
WWW: www.rm.dk
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000-0 - Udførelse af bygningsinstallationer
45400000-1 - Færdiggørelse af bygninger
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Birgitte Møller
Kontakt E-mail: bigm@niras.dk
Telefon: +45 61557233
Modtagers firmanavn www.rib-software.dk
Adresse for modtagelse af tilbud Byggeweb udbudsnr. TN524713A
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[23-04-2019 09:23:02]
Plan 01 i bygning J109 udgør ca. 850 m2.
[07-05-2019 13:56:44]
Rettelsesblad 02 er offentliggjort.

Åbn tidligere version 23-04-2019 Luk tidligere version 23-04-2019
Titel Aarhus Universitetshospital - DNC-J109
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Udbuddet vedrører byggearbejderne i forbindelse med udnyttelse af eksisterende råhus for bygning J109 (72.01), plan 01 på Aarhus Universitetshospital (herefter betegnet bygherre), beliggende Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N. Bygning J109 skal indeholde undersøgelsesrum og kontorfaciliteter for ph.d. studerende ved Aarhus Universitet. Plan 01 i bygning J109 udgør ca. 850 m2.

Opgaven udbydes i følgende delaftaler opdelt i fagentrepriser:
• Entreprise 01: Råhusentreprisen
• Entreprise 02: Apteringsentreprisen
• Entreprise 03: VVS-entreprisen
• Entreprise 04: Ventilationsentreprisen
• Entreprise 05: EL-entreprisen

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.

Entreprisekontrakterne er baseret på AB 92 med Region Midtjyllands tilføjelser.

Der kan ansøges om prækvalifikation på én eller flere delaftaler.

Udbuddet gennemføres som en begrænset licitation i henhold til tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007), hvilket betyder, at enhver, som opfylder mindstekravene til formåen, kan ansøge om at deltage i udbuddet.

Prækvalifikationsansøgningen skal afgives via Byggeweb, TN524713A.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
• Udfyldt Bilag A Virksomhedsoplysninger
• Hvis relevant Bilag B Konsortieerklæring.
• Hvis relevant Bilag C Rådighedserklæring.
• Referenceliste jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.3
Indeholder ansøgningen ikke ovennævnte oplysninger, er bygherre berettiget til at afvise ansøgningen, men forbeholder sig ret til at reparere ansøgningen i den udstrækning det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bygherre er forpligtet til at afvise ansøgningen, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at ind-hente de manglende oplysninger efterfølgende, eller hvis ansøgningen ikke lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger.
Deadline 15-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Region Midtjylland
Udvælgelseskriterier Ansøgers personlige forhold:
• Ansøger skal udfylde og underskrive Bilag A Virksomhedsoplysninger vedr. gæld til det offentlige.
o Mindstekrav: Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.
• Ansøger skal udfylde Bilag A Virksomhedsoplysninger.

Økonomisk og finansiel formåen:
• Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed (Oplysningerne bedes angivet i Bilag A Virksomhedsoplysninger):
o Årlig omsætning,
 Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 6 mio. kr.
o Egenkapital
 Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle regnskabsårene.

Teknisk og faglig formåen:
Ansøger skal opfylde nedenstående mindstekrav til teknisk og faglig formåen, men skal samtidig vedlægge referencer og CV’er med henblik på udvælgelse/prækvalifikation af de 3 - 5 entreprenører pr. delaftale.
På den baggrund bedes ansøger vedlægge følgende:

• Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige arbejder udført, men ikke nødvendigvis afsluttet, inden for de seneste fem år. Med sammenlignelige forstås referencer fra ombygnings- eller renoveringsarbejder på hospitaler i drift under udførelsen.
o Mindstekrav:
 Ansøger skal vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer med en entreprisesum på minimum 0,5 mio. kr.

Ansøger må samlet maksimalt vedlægge 10 referencer. Bygherre forventer ikke, at hver reference fylder mere end ca. 2 A4-sider. Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 10 referencer vil bygherre ale-ne inddrage de første 10 ved vurderingen.

• For Entreprise 04: Ventilationsentreprisen. Såfremt ansøger benytter en underentreprenør til monteringsarbejder, bedes ansøger desuden vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer fra ventilationsentreprenørens underentreprenør på opgaven.

Ventilationsentreprenøren må således vedlægge i alt maksimalt 12 referencer, hvoraf maksimalt 10 ønskes at være hovedansøgers referencer og maksimalt 5 ønskes at være underentreprenørreferencer. Bygherre forventer ikke, at referencerne fylder mere end ca. 2 A4-sider. Såfremt en ansøgning til ventilationsentreprisen er vedlagt mere end 12 referencer vil bygherre alene inddrage de første 12 ved vurderingen.

Udvælgelse:
Bygherre forventer at prækvalificere 3 - 5 ansøgere pr. delaftale, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.
Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af de vedlagte referencer.
I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:
• at ansøger har erfaring med komplekse renoveringer af hospitaler i drift
• at ansøgers referencer er relevante for den udbudte opgave ift. entreprisestørrelse og kompleksitet
Adresse Skottenborg 26
8800
Viborg
WWW: www.rm.dk
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000-0 - Udførelse af bygningsinstallationer
45400000-1 - Færdiggørelse af bygninger
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Birgitte Møller
Kontakt E-mail: bigm@niras.dk
Telefon: +45 61557233
Modtagers firmanavn www.rib-software.dk
Adresse for modtagelse af tilbud Byggeweb udbudsnr. TN524713A
Åbn tidligere version 12-04-2019 Luk tidligere version 12-04-2019
Titel Aarhus Universitetshospital - DNC-J109
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Udbuddet vedrører byggearbejderne i forbindelse med udnyttelse af eksisterende råhus for bygning J109 (72.01), plan 01 på Aarhus Universitetshospital (herefter betegnet bygherre), beliggende Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N. Bygning J109 skal indeholde undersøgelsesrum og kontorfaciliteter for ph.d. studerende ved Aarhus Universitet.

Opgaven udbydes i følgende delaftaler opdelt i fagentrepriser:
• Entreprise 01: Råhusentreprisen
• Entreprise 02: Apteringsentreprisen
• Entreprise 03: VVS-entreprisen
• Entreprise 04: Ventilationsentreprisen
• Entreprise 05: EL-entreprisen

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.

Entreprisekontrakterne er baseret på AB 92 med Region Midtjyllands tilføjelser.

Der kan ansøges om prækvalifikation på én eller flere delaftaler.

Udbuddet gennemføres som en begrænset licitation i henhold til tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007), hvilket betyder, at enhver, som opfylder mindstekravene til formåen, kan ansøge om at deltage i udbuddet.

Prækvalifikationsansøgningen skal afgives via Byggeweb, TN524713A.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
• Udfyldt Bilag A Virksomhedsoplysninger
• Hvis relevant Bilag B Konsortieerklæring.
• Hvis relevant Bilag C Rådighedserklæring.
• Referenceliste jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.3
Indeholder ansøgningen ikke ovennævnte oplysninger, er bygherre berettiget til at afvise ansøgningen, men forbeholder sig ret til at reparere ansøgningen i den udstrækning det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bygherre er forpligtet til at afvise ansøgningen, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at ind-hente de manglende oplysninger efterfølgende, eller hvis ansøgningen ikke lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger.
Deadline 15-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Region Midtjylland
Udvælgelseskriterier Ansøgers personlige forhold:
• Ansøger skal udfylde og underskrive Bilag A Virksomhedsoplysninger vedr. gæld til det offentlige.
o Mindstekrav: Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.
• Ansøger skal udfylde Bilag A Virksomhedsoplysninger.

Økonomisk og finansiel formåen:
• Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed (Oplysningerne bedes angivet i Bilag A Virksomhedsoplysninger):
o Årlig omsætning,
 Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 6 mio. kr.
o Egenkapital
 Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle regnskabsårene.

Teknisk og faglig formåen:
Ansøger skal opfylde nedenstående mindstekrav til teknisk og faglig formåen, men skal samtidig vedlægge referencer og CV’er med henblik på udvælgelse/prækvalifikation af de 3 - 5 entreprenører pr. delaftale.
På den baggrund bedes ansøger vedlægge følgende:

• Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige arbejder udført, men ikke nødvendigvis afsluttet, inden for de seneste fem år. Med sammenlignelige forstås referencer fra ombygnings- eller renoveringsarbejder på hospitaler i drift under udførelsen.
o Mindstekrav:
 Ansøger skal vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer med en entreprisesum på minimum 0,5 mio. kr.

Ansøger må samlet maksimalt vedlægge 10 referencer. Bygherre forventer ikke, at hver reference fylder mere end ca. 2 A4-sider. Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 10 referencer vil bygherre ale-ne inddrage de første 10 ved vurderingen.

• For Entreprise 04: Ventilationsentreprisen. Såfremt ansøger benytter en underentreprenør til monteringsarbejder, bedes ansøger desuden vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer fra ventilationsentreprenørens underentreprenør på opgaven.

Ventilationsentreprenøren må således vedlægge i alt maksimalt 12 referencer, hvoraf maksimalt 10 ønskes at være hovedansøgers referencer og maksimalt 5 ønskes at være underentreprenørreferencer. Bygherre forventer ikke, at referencerne fylder mere end ca. 2 A4-sider. Såfremt en ansøgning til ventilationsentreprisen er vedlagt mere end 12 referencer vil bygherre alene inddrage de første 12 ved vurderingen.

Udvælgelse:
Bygherre forventer at prækvalificere 3 - 5 ansøgere pr. delaftale, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.
Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af de vedlagte referencer.
I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:
• at ansøger har erfaring med komplekse renoveringer af hospitaler i drift
• at ansøgers referencer er relevante for den udbudte opgave ift. entreprisestørrelse og kompleksitet
Adresse Skottenborg 26
8800
Viborg
WWW: www.rm.dk
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000-0 - Udførelse af bygningsinstallationer
45400000-1 - Færdiggørelse af bygninger
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Birgitte Møller
Kontakt E-mail: bigm@niras.dk
Telefon: +45 61557233
Modtagers firmanavn www.rib-software.dk
Adresse for modtagelse af tilbud Byggeweb udbudsnr. TN524713A