Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Danske turismekompetencer - Salg, ledelse værtskab og digitalisering

Som et led i realiseringen af projektet ”Danske Turismekompetencer” ønsker vi at sikre en agil leve-rance af ydelser målrettet kompetenceudvikling hos det danske turisterhverv. Derfor udbyder vi nu én kontrakt på minimum 20 stk. kurser, maksimalt 80 stk. kurser med fokus på; Service/værtskab, salg/mersalg, ledelse og strategi samt digitalisering og sociale medier. Kursus afviklingen i projektet sker typisk indenfor disse områder og vi ønsker derfor at kunne levere høj kvalitet indenfor de nævnte områder.

Med henblik på at øge konkurrenceevnen af mikro, små og mellemstore virksomheder i dansk turisme, ønskes gennemført opkvalificering af virksomhedernes eksisterende medarbejdere via kurser med fokus på hver af de følgende emner; Service/værtskab, salg/mersalg, ledelse og strategi samt digitalise-ring og sociale medier.

Målgruppen for kurserne er således medarbejdere i virksomheder, der har et direkte salg til turister og turister som en væsentlig målgruppe. Overnatningsudbydere, restaurationer, konferencecentre, attraktioner, oplevelsesudbydere, detailhandel samt service- og transportvirksomheder er eksempler på sådanne virksomheder.

Hvert kursus skal have en varighed på 7 timer inkl. pauser og maksimalt 25 deltagere. Kurser indenfor hvert af de anførte emner skal kunne leveres hvor som helst i Jylland, på Fyn og øerne.
Afviklede kurser skal i øvrigt have en kvalitet der sikre, at minimum 92% af deltagerne efterfølgende rater kurset som værende ”godt” eller ”meget godt” på en 5-trins skala.
Diverse omkostninger skal være inkluderet i kursusprisen, og der ønskes en fast pris pr. kursus, se her-til punkt 4.2 nedenfor.

De af kontrakten omfattede kurser afvikles efter en klippekort model, hvor ordregiver fra kontraktdato og frem til udgangen af 2019 kan bestille kurser indenfor hvilket som helst af de omfattede fagområ-der med en forpligtigelse for Ordregiver til i kontraktens løbetid at bestille mindst 20 kurser samt mulighed for Ordregiver for at bestille op til 60 yderligere kurser, svarende til maksimalt 80 kurser i alt.
Ordregiver kan efter eget ønske foretage en kombination, hvor to eller flere separate kurser (klip) kan sættes sammen til et forløb. Dette ændre dog ikke på, at hvert enkelt kursus i et sådant forløb fortsat tæller som ét kursus under aftalen.

Manglende leverancer ved en del af de planlagte kursusafviklinger vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse og kan danne grundlag for Ordregivers berettigede ophævelse af den samlede kontrakt.
Ordregiver erhverver fuldt ejerskab til alle i forbindelse med kursernes planlægning og afvikling ind-samlede data og resultater.

Ordregiver stiller i øvrigt følgende krav til leverandøren:
- Leverandøren er forpligtet til og garanterer at kunne påbegynde afviklingen af et konkret mål-rettet kursus eller kursusforløb senest fire uger efter ordregivers bestilling, herunder levere en konkret kursusbeskrivelse med afsæt i kundens og ordregivers ønsker senest 14 dage før kursusstart.
- Leverandøren skal levere kvalitetsundervisning indenfor de fire områder; Service/værtsskab, salg/mersalg, ledelse og strategi samt digitalisering og sociale medier i hele Jylland, Fyn og øer indenfor ovennævnte frist (målt på ved evalueringsskemaer som Ordregiver udsender efter endt kursus til deltagerne, her er målet en tilfredshed på +75% ifht. forbedring af kompeten-cer som følge af kurset).
- Leverandøren skal tage sig af de administrative arbejder i forbindelse med afvikling af kurserne (Start- og stopskema, virksomhedserklæring samt timeregistreringsskemaer fra deltagerne) og sende det til ordregivers administration senest 7 dage efter endt kursus. Prisen pr. kursus re-duceres med 400 kr. pr. deltager, som ved indlevering til ordregivers administration har mang-ler på udfyldt deltagermateriale, som leverandøren er ansvarlig for.
- Leverandøren skal som afslutning på hvert kursus eller kursusforløb levere en samlet erfarings-opsamling til ordregiveren omkring muligheder, udfordringer og behov ved en fremtidig foran-kring i uddannelsessektoren.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-03-2019)
Titel Danske turismekompetencer - Salg, ledelse værtskab og digitalisering
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som et led i realiseringen af projektet ”Danske Turismekompetencer” ønsker vi at sikre en agil leve-rance af ydelser målrettet kompetenceudvikling hos det danske turisterhverv. Derfor udbyder vi nu én kontrakt på minimum 20 stk. kurser, maksimalt 80 stk. kurser med fokus på; Service/værtskab, salg/mersalg, ledelse og strategi samt digitalisering og sociale medier. Kursus afviklingen i projektet sker typisk indenfor disse områder og vi ønsker derfor at kunne levere høj kvalitet indenfor de nævnte områder.

Med henblik på at øge konkurrenceevnen af mikro, små og mellemstore virksomheder i dansk turisme, ønskes gennemført opkvalificering af virksomhedernes eksisterende medarbejdere via kurser med fokus på hver af de følgende emner; Service/værtskab, salg/mersalg, ledelse og strategi samt digitalise-ring og sociale medier.

Målgruppen for kurserne er således medarbejdere i virksomheder, der har et direkte salg til turister og turister som en væsentlig målgruppe. Overnatningsudbydere, restaurationer, konferencecentre, attraktioner, oplevelsesudbydere, detailhandel samt service- og transportvirksomheder er eksempler på sådanne virksomheder.

Hvert kursus skal have en varighed på 7 timer inkl. pauser og maksimalt 25 deltagere. Kurser indenfor hvert af de anførte emner skal kunne leveres hvor som helst i Jylland, på Fyn og øerne.
Afviklede kurser skal i øvrigt have en kvalitet der sikre, at minimum 92% af deltagerne efterfølgende rater kurset som værende ”godt” eller ”meget godt” på en 5-trins skala.
Diverse omkostninger skal være inkluderet i kursusprisen, og der ønskes en fast pris pr. kursus, se her-til punkt 4.2 nedenfor.

De af kontrakten omfattede kurser afvikles efter en klippekort model, hvor ordregiver fra kontraktdato og frem til udgangen af 2019 kan bestille kurser indenfor hvilket som helst af de omfattede fagområ-der med en forpligtigelse for Ordregiver til i kontraktens løbetid at bestille mindst 20 kurser samt mulighed for Ordregiver for at bestille op til 60 yderligere kurser, svarende til maksimalt 80 kurser i alt.
Ordregiver kan efter eget ønske foretage en kombination, hvor to eller flere separate kurser (klip) kan sættes sammen til et forløb. Dette ændre dog ikke på, at hvert enkelt kursus i et sådant forløb fortsat tæller som ét kursus under aftalen.

Manglende leverancer ved en del af de planlagte kursusafviklinger vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse og kan danne grundlag for Ordregivers berettigede ophævelse af den samlede kontrakt.
Ordregiver erhverver fuldt ejerskab til alle i forbindelse med kursernes planlægning og afvikling ind-samlede data og resultater.

Ordregiver stiller i øvrigt følgende krav til leverandøren:
- Leverandøren er forpligtet til og garanterer at kunne påbegynde afviklingen af et konkret mål-rettet kursus eller kursusforløb senest fire uger efter ordregivers bestilling, herunder levere en konkret kursusbeskrivelse med afsæt i kundens og ordregivers ønsker senest 14 dage før kursusstart.
- Leverandøren skal levere kvalitetsundervisning indenfor de fire områder; Service/værtsskab, salg/mersalg, ledelse og strategi samt digitalisering og sociale medier i hele Jylland, Fyn og øer indenfor ovennævnte frist (målt på ved evalueringsskemaer som Ordregiver udsender efter endt kursus til deltagerne, her er målet en tilfredshed på +75% ifht. forbedring af kompeten-cer som følge af kurset).
- Leverandøren skal tage sig af de administrative arbejder i forbindelse med afvikling af kurserne (Start- og stopskema, virksomhedserklæring samt timeregistreringsskemaer fra deltagerne) og sende det til ordregivers administration senest 7 dage efter endt kursus. Prisen pr. kursus re-duceres med 400 kr. pr. deltager, som ved indlevering til ordregivers administration har mang-ler på udfyldt deltagermateriale, som leverandøren er ansvarlig for.
- Leverandøren skal som afslutning på hvert kursus eller kursusforløb levere en samlet erfarings-opsamling til ordregiveren omkring muligheder, udfordringer og behov ved en fremtidig foran-kring i uddannelsessektoren.
Deadline 28-04-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling af opgaven sker på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud udvælges ud fra følgende:
1) Pris: 30 pct.
2) Kvalitet: 30 pct.
3) Leveringssikkerhed: 25 pct.
4) Branchekendskab: 15 pct.

Ad 1) Følgende elementer indgår i evalueringen af prisen:
• Den samlede pris.
• Den gennemsnitlige enhedspris
• Enhedsprisen i de anførte intervaller.

Ad 2) Følgende elementer indgår i evalueringen af kvaliteten:
• Indholdet i tilbuddet, bl.a. tilbudsgivers samlede opgaveforståelse og metodiske tilgang
• Hvorvidt tilbudsgiver har detaljerede procedurer og redskaber for at sikre høj kvalitet
• Hvorvidt tilbuddet tager højde for kvalitetskravet om 92% tilfredshedsscore
• Hvorvidt der kan forventes kvalificerede kompetencer samt evt. underleverandører til kursus-leverancerne.

Ad 3) Følgende elementer indgår i evalueringen af leveringssikkerheden:
• Hvorvidt tilbudsgiver har detaljerede og troværdige planer, hjælpemidler og medarbejde-re/partnere/underleverandører til at kunne levere indenfor de stillede frister.

Ad 4) Følgende elementer indgår i evalueringen af Branchekendskab hos leverandøren:
• Erfaring fra turismevirksomheder eller beslægtede virksomheder
• Har referencer til tidligere leverancer indenfor de ovenstående kursusområder.
• Anciennitet og erfaring på de nøglepersoner der bliver knyttet til opgaven. Tilbudsgiver bedes oplyse dette samt specificere medarbejdernes konkrete opgaver og ansvar ift. leverancens de-lelementer ved nøglemedarbejdere til opgaveløsningen.
Dokumenter
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal som minimum vedlægge dokumentation om følgende:
1) Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgiver og evt. medar-bejdere, der er allokeret til opgaven.
2) En liste over de mest betydelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt de offentlige eller private modtagere af de leverede tjenesteydelser.
Adresse Skeelslundvej 99
9940
Aabybro
CPV kode 80000000-4 - Uddannelse og undervisning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Alice B. Danielsen
Kontakt E-mail: abd@kystognaturturisme.dk
Telefon: +45 26431411