Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ny daginstitution Østerhåb II i Torsted

Horsens Kommune (herefter betegnet Bygherre) har besluttet at opføre en ny aldersintegreret daginstitution med ca. 210 vuggestue-, børnehave- og legestuepladser i Torsted nær Horsens. Daginstitutionen udbydes i totalentreprise.

Det forventede areal af den nye daginstitution er ca. 1.900 m2. Den nye daginstitution placeres på en ubebygget grund som nabo til en eksisterende daginstitution i Torsted, Østerhåb I. De nære udeområder omlægges som en del af opgaven.

Totalentreprisen vil blive udbudt på baggrund af et byggeprogram med tilhørende bilag og i omvendt licitation. ABT18 er kontraktgrundlaget for totalentrepriseaftalen.

Af hensyn til at skabe så bred en konkurrence som muligt, er bygherre interesseret i både præ-fab byggeri og konventionelt byggeri. For en god ordens skyld skal det nævnes, at i tilfælde af en præ-fab løsning, vil det ikke være muligt at tilbyde en byggeteknisk løsning, som afstedkommer en terrændæksopbygning udført af organiske materialer.

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-03-2019)
Titel Ny daginstitution Østerhåb II i Torsted
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Horsens Kommune (herefter betegnet Bygherre) har besluttet at opføre en ny aldersintegreret daginstitution med ca. 210 vuggestue-, børnehave- og legestuepladser i Torsted nær Horsens. Daginstitutionen udbydes i totalentreprise.

Det forventede areal af den nye daginstitution er ca. 1.900 m2. Den nye daginstitution placeres på en ubebygget grund som nabo til en eksisterende daginstitution i Torsted, Østerhåb I. De nære udeområder omlægges som en del af opgaven.

Totalentreprisen vil blive udbudt på baggrund af et byggeprogram med tilhørende bilag og i omvendt licitation. ABT18 er kontraktgrundlaget for totalentrepriseaftalen.

Af hensyn til at skabe så bred en konkurrence som muligt, er bygherre interesseret i både præ-fab byggeri og konventionelt byggeri. For en god ordens skyld skal det nævnes, at i tilfælde af en præ-fab løsning, vil det ikke være muligt at tilbyde en byggeteknisk løsning, som afstedkommer en terrændæksopbygning udført af organiske materialer.

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.
Deadline 22-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterierne til tildelingskriteriet vil fremgår af udbudsmaterialet, som gøres tilgængelig for de prækvalificerede tilbudsgivere.
Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ysskgcgkzf
Ordregiver Horsens Kommune
Udvælgelseskriterier Ansøgers personlige forhold:

• Ansøger skal udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige. Ansøger skal benytte tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger.
o Mindstekrav: Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.
• Ansøger skal udfylde Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger med oplysninger om ansøgers firmanavn, adresse, CVR-nr, kontaktperson, dennes telefonnummer og e-mail.
• Kort beskrivelse af de virksomheder der indgår i ansøgers totalentrepriseteam, herunder hvilke roller de enkelte virksomheder har i projektet. Det skal af beskrivelsen fremgå, om det enkelte firma er underrådgiver til ansøger eller om firmaet er konsortiedeltager.


Ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

• Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed (Oplysningerne bedes angivet i Udbudsbilag A - Virksomhedsoplysninger):
o Årlig omsætning
o Egenkapital
o Soliditetsgrad


Ansøgers tekniske og faglige formåen:

• Ansøger bedes vedlægge en referenceliste med ansøgers (ansøgerteamets) væsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med udførelse og projektering af tilsvarende/sammenlignelige projekter vedrørende daginstitutioner udført indenfor de seneste 5 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Der ønskes oplysninger om maksimalt 5 væsentlige referencer i alt fra ansøgerteamet. Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:
o Projektnavn
o Bygherre
o Beskrivelse af opgaven
o Ansøgers ydelser (rolle og funktion) på projektet
o Anlægssum
o Udførelsesperiode

De 5 referencer tænkes fordelt med 2 referencer fra totalentreprenøren, 2 referencer fra arki-tekt samt 1 reference fra ingeniør. Vedlægges der mere end i alt 5 referencer, vil alene de før-ste 5 referencer indgå i vurderingen.


Udvælgelseskriterier:

Bygherrer forventer at prækvalificere op til fire ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud. Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Ved udvælgelsen vil Horsens Kommune bestræbe sig på at prækvalificere 2 ansøgere, der specialiserer sig i præfabrikeret modulbyggeri samt 2 ansøgere, der primært arbejder med konventionelt byggeri. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en helhedsbedømmelse af de fremsendte referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge særlig vægt på, at referencerne viser:
• at ansøger har erfaring med opførelse af tilsvarende daginstitutioner med en entreprisesum på over 20 mio. kr.
• at ansøger har erfaring med opførelse af daginstitutioner udført i totalentreprise eller som rådgiver i et totalentrepriseteam.
Adresse Rådhustorvet 4
8700
Horsens
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 4
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jakob Lind Pedersen
Kontakt E-mail: jlpn@niras.dk
Telefon: +45 30787592
Adresse for modtagelse af tilbud Ansøgning afleveres via iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ysskgcgkzf