Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvidelse af Gigantium, Aalborg

Aalborg Kommune planlægger en udvidelse af Kultur- og idrætscenter Gigantium på Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst, med det formål at øge kapaciteten af centeret. Udvidelsen omfatter i hovedtræk øget idrætshalkapacitet med tilhørende omklædning og depotplads, lokaler til fitness, møder og kontorer samt nyt ankomstområde ude og inde.

Aalborg Kommune ønsker med dette udbud at tilknytte en totalentreprenør (et totalentrepriseteam), der kan levere de samlede bygge- og anlægsarbejder, og de tilhørende arkitektfaglige og ingeniørfaglige projekteringsydelser, for realisering af projektet.

Opgaven udbydes i en omvendt licitation med en maksimal tilbudssum på ca. 39 MDKK ekskl. moms.

Udbudsmaterialet frigives til de ansøgere, der opnår prækvalifikation, med forventet frigivelse den 29. april 2019 for tilbudsafgivelse den 17. juni 2019.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-03-2019)
Titel Udvidelse af Gigantium, Aalborg
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Aalborg Kommune planlægger en udvidelse af Kultur- og idrætscenter Gigantium på Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst, med det formål at øge kapaciteten af centeret. Udvidelsen omfatter i hovedtræk øget idrætshalkapacitet med tilhørende omklædning og depotplads, lokaler til fitness, møder og kontorer samt nyt ankomstområde ude og inde.

Aalborg Kommune ønsker med dette udbud at tilknytte en totalentreprenør (et totalentrepriseteam), der kan levere de samlede bygge- og anlægsarbejder, og de tilhørende arkitektfaglige og ingeniørfaglige projekteringsydelser, for realisering af projektet.

Opgaven udbydes i en omvendt licitation med en maksimal tilbudssum på ca. 39 MDKK ekskl. moms.

Udbudsmaterialet frigives til de ansøgere, der opnår prækvalifikation, med forventet frigivelse den 29. april 2019 for tilbudsafgivelse den 17. juni 2019.
Deadline 25-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne.
Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tkczbdcrbs
Ordregiver Aalborg Kommune
Udvælgelseskriterier Økonomiske og finansiel formåen:
For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at:
› Ansøgers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 regnskabsår
› Ansøgers årlige omsætning minimum har været 78 MDKK i hvert af de seneste 3 regnskabsår
Hvis ansøgers virksomhed er etableret indenfor de seneste tre regnskabsår, skal ansøger alene opfylde mindstekravene for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Teknisk og faglig formåen:
Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.
Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af lignende opgaver vil midlertid danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere.
Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge minimum 3 og op til maksimalt samlet 6 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at totalentrepriseteamet har erfaring med ovenstående. Der anmodes om minimum én reference for hver af totalentreprenør, arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver.
› Referencerne må max være 5 år gamle regnet fra aflevering (ABT/AB) af byggeriet/totalentreprisen
› Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side.

Tro- og love erklæringer:
Ansøger skal aflevere Tro- og love erklæringer (udfyldt bilag B) for totalentreprenør, arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver, som foreløbigt bevis på, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000,- kr., samt at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens § 135-136.
Adresse Danmarksgade 19
9000
Aalborg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000-0 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000-1 - Ingeniørvirksomhed
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 3
SMV venligt Nej
Kontaktperson Allan Hasselby Bjerregaard (COWI)
Kontakt E-mail: ahbj@cowi.com
Telefon: +45 56408735
Modtagers firmanavn Prækvalifikationsansøgning skal afleveres via iBinder som det er anført i prækvalifikationsbetingelserne.
Adresse for modtagelse af tilbud www.ibinder.dk