Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

PPW-05 - Graveentreprise

Udførelsen af denne entreprise omfatter helt overordnet etablering af veje og drænsystem samt forsyningspunkter med vand, kloak og el, herunder lægning af kabler i jord og underboring under banelegemet.
Arbejdet omfatter følgende typer af opgaver:
(a) Udgravning af ledningsgrave, håndtering og lægning af ledninger samt tilfyldning af ledningsgrave for stærkstrømskabler, vandledninger og spildevandsledninger.
(b) Trækning af kabler i eksisterende trækrør samt i trækrør etableret i denne entreprise (styret underboring)
(c) Etablering af forsyningspunkter, herunder udgravninger, støbning af fundamenter, ledningsarbejder og tilfyldninger.
(d) Etablering af veje i camp område og ved indgang til produktionsområde for tunnelelementer. Herunder udgravning, vejopbygning, afvanding, asfaltarbejder, kørebaneafmærkning, autoværn og belysning
(e) Etablering af afvandingssystem for regnvand i camp området, herunder pumpestation (nedgravet pumpebrønd med pumpeinstallationer).
(f) Deltage i koordinering og detailplanlægning af ledningsejeres ydelser i forbindelse med udførelse, tilsyn og indmålinger af ledningsarbejder. Den overordnede tidsplanlægning varetages af Bygherren.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 10-12-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 10-12-2018)
Titel PPW-05 - Graveentreprise
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Udførelsen af denne entreprise omfatter helt overordnet etablering af veje og drænsystem samt forsyningspunkter med vand, kloak og el, herunder lægning af kabler i jord og underboring under banelegemet.
Arbejdet omfatter følgende typer af opgaver:
(a) Udgravning af ledningsgrave, håndtering og lægning af ledninger samt tilfyldning af ledningsgrave for stærkstrømskabler, vandledninger og spildevandsledninger.
(b) Trækning af kabler i eksisterende trækrør samt i trækrør etableret i denne entreprise (styret underboring)
(c) Etablering af forsyningspunkter, herunder udgravninger, støbning af fundamenter, ledningsarbejder og tilfyldninger.
(d) Etablering af veje i camp område og ved indgang til produktionsområde for tunnelelementer. Herunder udgravning, vejopbygning, afvanding, asfaltarbejder, kørebaneafmærkning, autoværn og belysning
(e) Etablering af afvandingssystem for regnvand i camp området, herunder pumpestation (nedgravet pumpebrønd med pumpeinstallationer).
(f) Deltage i koordinering og detailplanlægning af ledningsejeres ydelser i forbindelse med udførelse, tilsyn og indmålinger af ledningsarbejder. Den overordnede tidsplanlægning varetages af Bygherren.
Deadline 16-01-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=226529&B=&PS=1&PP=
Ordregiver Femern A/S
Skønnet kontraktsum 26000000 DKK
Udvælgelseskriterier Vedrørende prækvalifikationsanmodningens indhold, disposition og mindstekrav henvises til udbudsbetingelserne. Hvis der er mere end 5 ansøgere, vil Femern A/S ved udvælgelsen lægge vægt på de angivne referencer, herunder særligt hvem der har vedlagt de bedste og mest relevante referencer. Femern A/S vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven, således som den er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.4 - 1.6. Femern A/S vil i forlængelse heraf tillægge referencer, der demonstrerer erfaring med håndteringen og lægningen af store elkabler og kloakledninger samt med styrede underboringer større vægt end de øvrige opgavetyper, der er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.4 - 1.6.
Adresse Vester Søgade 10
1601
København
CPV kode 45231000-5 - Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
45100000-8 - Forberedelse af byggeplads
45111200-0 - Terrænregulering og rydning af byggeplads
45111220-6 - Fjernelse af krat
45111240-2 - Arbejde i forbindelse med dræning
45111290-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med forberedende arbejder
45112000-5 - Udgravning og fjernelse af jord
45112100-6 - Rendegravning
45112200-7 - Afrømning af jord
45112210-0 - Afrømning af muldjord
45112400-9 - Udgravning
45112500-0 - Flytning af jord
45112600-1 - Udgravning og opfyldning
45113000-2 - Byggepladsarbejder
45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45221111-3 - Anlægsarbejde: veje
45231100-6 - Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
45231300-8 - Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232000-2 - Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
45232100-3 - Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger
45232130-2 - Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45232150-8 - Arbejder i forbindelse med vanddistributionsledninger
45232200-4 - Følgearbejder i forbindelse med stærkstrømsledninger
45232411-6 - Anlægsarbejde: spildevandsledninger
45232440-8 - Arbejder i forbindelse med kloakledninger
45311000-0 - Installation af el-ledninger og el-armaturer
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anne Bøgh Johansen
Kontakt E-mail: ajo@femern.dk
Telefon: +45 33414449
Modtagers firmanavn Femern A/S
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

1) Femern A/S udbyder hovedentrepriseaftalen som en samlet aftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakten samt minimere risici. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.
2) Det understreges, at den angivne estimerede værdi i nærværende udbudsbekendtgørelse er baseret på Femern A/S' estimat i et komplekst projekt. Estimatet vil derfor kunne afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning.
3) Anmodning om prækvalifikation og tilbud skal afgives under overholdelse af de formkrav der fremgår af hhv. udbudsbetingelsernes pkt. 5 og 6.
4) Opgaven indeholder bl.a. arbejder vedrørende en styret underboring under banelegeme. Der gøres opmærksom på, at Banedanmark stiller krav om at udførende entreprenør skal være godkendt til at arbejde på Banedanmarks arealer. Se https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Ledningsarbejder

[07-12-2018 15:06:47]
Yderligere CVP koder tilføjet
[10-12-2018 08:11:44]
Yderligere CVP koder tilføjet

Åbn tidligere version 07-12-2018 Luk tidligere version 07-12-2018
Titel PPW-05 - Graveentreprise
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Udførelsen af denne entreprise omfatter helt overordnet etablering af veje og drænsystem samt forsyningspunkter med vand, kloak og el, herunder lægning af kabler i jord og underboring under banelegemet.
Arbejdet omfatter følgende typer af opgaver:
(a) Udgravning af ledningsgrave, håndtering og lægning af ledninger samt tilfyldning af ledningsgrave for stærkstrømskabler, vandledninger og spildevandsledninger.
(b) Trækning af kabler i eksisterende trækrør samt i trækrør etableret i denne entreprise (styret underboring)
(c) Etablering af forsyningspunkter, herunder udgravninger, støbning af fundamenter, ledningsarbejder og tilfyldninger.
(d) Etablering af veje i camp område og ved indgang til produktionsområde for tunnelelementer. Herunder udgravning, vejopbygning, afvanding, asfaltarbejder, kørebaneafmærkning, autoværn og belysning
(e) Etablering af afvandingssystem for regnvand i camp området, herunder pumpestation (nedgravet pumpebrønd med pumpeinstallationer).
(f) Deltage i koordinering og detailplanlægning af ledningsejeres ydelser i forbindelse med udførelse, tilsyn og indmålinger af ledningsarbejder. Den overordnede tidsplanlægning varetages af Bygherren.
Deadline 16-01-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=226529&B=&PS=1&PP=
Ordregiver Femern A/S
Skønnet kontraktsum 26000000 DKK
Udvælgelseskriterier Vedrørende prækvalifikationsanmodningens indhold, disposition og mindstekrav henvises til udbudsbetingelserne. Hvis der er mere end 5 ansøgere, vil Femern A/S ved udvælgelsen lægge vægt på de angivne referencer, herunder særligt hvem der har vedlagt de bedste og mest relevante referencer. Femern A/S vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven, således som den er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.4 - 1.6. Femern A/S vil i forlængelse heraf tillægge referencer, der demonstrerer erfaring med håndteringen og lægningen af store elkabler og kloakledninger samt med styrede underboringer større vægt end de øvrige opgavetyper, der er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.4 - 1.6.
Adresse Vester Søgade 10
1601
København
CPV kode 45231000-5 - Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
45100000-8 - Forberedelse af byggeplads
45111200-0 - Terrænregulering og rydning af byggeplads
45111220-6 - Fjernelse af krat
45111240-2 - Arbejde i forbindelse med dræning
45111290-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med forberedende arbejder
45112000-5 - Udgravning og fjernelse af jord
45112100-6 - Rendegravning
45112200-7 - Afrømning af jord
45112210-0 - Afrømning af muldjord
45112400-9 - Udgravning
45112500-0 - Flytning af jord
45112600-1 - Udgravning og opfyldning
45113000-2 - Byggepladsarbejder
45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45221111-3 - Anlægsarbejde: veje
45231100-6 - Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
45231300-8 - Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232000-2 - Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
45232100-3 - Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger
45232130-2 - Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45232150-8 - Arbejder i forbindelse med vanddistributionsledninger
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anne Bøgh Johansen
Kontakt E-mail: ajo@femern.dk
Telefon: +45 33414449
Modtagers firmanavn Femern A/S
Åbn tidligere version 07-12-2018 Luk tidligere version 07-12-2018
Titel PPW-05 - Graveentreprise
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Udførelsen af denne entreprise omfatter helt overordnet etablering af veje og drænsystem samt forsyningspunkter med vand, kloak og el, herunder lægning af kabler i jord og underboring under banelegemet.
Arbejdet omfatter følgende typer af opgaver:
(a) Udgravning af ledningsgrave, håndtering og lægning af ledninger samt tilfyldning af ledningsgrave for stærkstrømskabler, vandledninger og spildevandsledninger.
(b) Trækning af kabler i eksisterende trækrør samt i trækrør etableret i denne entreprise (styret underboring)
(c) Etablering af forsyningspunkter, herunder udgravninger, støbning af fundamenter, ledningsarbejder og tilfyldninger.
(d) Etablering af veje i camp område og ved indgang til produktionsområde for tunnelelementer. Herunder udgravning, vejopbygning, afvanding, asfaltarbejder, kørebaneafmærkning, autoværn og belysning
(e) Etablering af afvandingssystem for regnvand i camp området, herunder pumpestation (nedgravet pumpebrønd med pumpeinstallationer).
(f) Deltage i koordinering og detailplanlægning af ledningsejeres ydelser i forbindelse med udførelse, tilsyn og indmålinger af ledningsarbejder. Den overordnede tidsplanlægning varetages af Bygherren.
Deadline 16-01-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=226529&B=&PS=1&PP=
Ordregiver Femern A/S
Skønnet kontraktsum 26000000 DKK
Udvælgelseskriterier Vedrørende prækvalifikationsanmodningens indhold, disposition og mindstekrav henvises til udbudsbetingelserne. Hvis der er mere end 5 ansøgere, vil Femern A/S ved udvælgelsen lægge vægt på de angivne referencer, herunder særligt hvem der har vedlagt de bedste og mest relevante referencer. Femern A/S vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven, således som den er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.4 - 1.6. Femern A/S vil i forlængelse heraf tillægge referencer, der demonstrerer erfaring med håndteringen og lægningen af store elkabler og kloakledninger samt med styrede underboringer større vægt end de øvrige opgavetyper, der er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.4 - 1.6.
Adresse Vester Søgade 10
1601
København
CPV kode 45231000-5 - Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
Kontaktperson Anne Bøgh Johansen
Kontakt E-mail: ajo@femern.dk
Telefon: +45 33414449
Modtagers firmanavn Femern A/S