Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

DK-Nørresundby: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 114-193910Bygge- og anlægsarbejder

Ombygning af tilslutningsanlæg ved Mariendals Mølle med tilhørende ramper, parallelveje, rampekryds, broer, stitunnel m.v. Arbejdet skal udføres ved eksisterende motorvejstilslutning, og omfatter fjernelse af dele af eksisterende rampeanlæg, broer m.v. samt nyanlæg af parallelspor og krydsende veje incl. ramper og øvrigt vejrelateret arbejde. Arbejderne skal udføres ved og over motorvej i drift.

Dertil udførelse af ca. 6 km primærvej med tilhørende sideveje, krydsanlæg, stianlæg, broer og stitunneller.

Sænkning af jernbane over en strækning på ca. 800 m med etablering af tæt konstruktion for sikring mod indtrængning af grundvand.

Info om projektet kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside: www.aalborgkommune.dk/borger/transport og rejser/Egnsplanvej.

Åbn dokument 1 (14-06-2013) Luk dokument 1 (14-06-2013)
Titel DK-Nørresundby: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 114-193910
Kort beskrivelse

Bygge- og anlægsarbejder

Ombygning af tilslutningsanlæg ved Mariendals Mølle med tilhørende ramper, parallelveje, rampekryds, broer, stitunnel m.v. Arbejdet skal udføres ved eksisterende motorvejstilslutning, og omfatter fjernelse af dele af eksisterende rampeanlæg, broer m.v. samt nyanlæg af parallelspor og krydsende veje incl. ramper og øvrigt vejrelateret arbejde. Arbejderne skal udføres ved og over motorvej i drift.

Dertil udførelse af ca. 6 km primærvej med tilhørende sideveje, krydsanlæg, stianlæg, broer og stitunneller.

Sænkning af jernbane over en strækning på ca. 800 m med etablering af tæt konstruktion for sikring mod indtrængning af grundvand.

Info om projektet kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside: www.aalborgkommune.dk/borger/transport og rejser/Egnsplanvej.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning
Stigsborg Brygge 5
Claus Nødgaard Hansen
9400
Nørresundby
DANMARK
+45 99312377
+45 99312009

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://aalborgkommune.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Rambøll Danmark A/S
Prinsensgade 11
Svend Erik Pedersen
9000
Aalborg
DANMARK
+45 51617483

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Rambøll Danmark A/S
Prinsensgade 11
Svend Erik Pedersen
9000
Aalborg
DANMARK
+45 51617483

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Andet: Infrastruktur

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Aalborg, Egnsplanvej, Totalentreprise, Vejarbejder m.v.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder

Projektering og udførelse

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aalborg Kommune, Aalborg Syd, 9000 Aalborg.

NUTS-kode

DK050

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Ombygning af tilslutningsanlæg ved Mariendals Mølle med tilhørende ramper, parallelveje, rampekryds, broer, stitunnel m.v. Arbejdet skal udføres ved eksisterende motorvejstilslutning, og omfatter fjernelse af dele af eksisterende rampeanlæg, broer m.v. samt nyanlæg af parallelspor og krydsende veje incl. ramper og øvrigt vejrelateret arbejde. Arbejderne skal udføres ved og over motorvej i drift.

Dertil udførelse af ca. 6 km primærvej med tilhørende sideveje, krydsanlæg, stianlæg, broer og stitunneller.

Sænkning af jernbane over en strækning på ca. 800 m med etablering af tæt konstruktion for sikring mod indtrængning af grundvand.

Info om projektet kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside: http://www.aalborgkommune.dk/borger/transport og rejser/Egnsplanvej.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000
- IA01

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 34 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

I henhold til ABT93 og Udbudsmaterialet.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I henhold til ABT93 og Udbudsmaterialet

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt ansøger er et konsortium eller en anden sammenslutning af økonomiske aktører, skal samtlige økonomiske aktører hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse. Der skal udpeges en befuldmægtiget, der kan indgå forpligtende aftaler på vegne af de deltagende økonomiske aktører.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Tilbudsgiveren – og i et evt. konsortium samtlige økonomiske aktører – skal kunne afgive en Tro og Love Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlig i forbindelse med kontraktindgåelse.

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Fuldstændigt firmanavn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, telefaxnummer, e-mail adresse samt selskabsform.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring om virksomhedens omsætning, resultat af primær drift og egenkapital for de sidste 3 regnskabsår, jf. Rådets direktiv 2004/18/EF, artikel 47.

Erklæring om virksomhedens omsætning inden for beslægtede opgaver de sidste 3 regnskabsår.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Dokumentation for sagkundskab fra lignende opgaver, og for mandskabs- og ledelsesmæssige ressourcer.

Referenceliste med relevante opgaver inden for de sidste 5 år, med angivelse af projekt, beløbsstørrelse, udførelsestidspunkt, og ordregiver.

Oplysninger om ansøgerens personale og ressourcer til varetagelse af projektering og tilsyn indenfor veje, broer, belægninger m.v. på tidspunkt for afsendelse af anmodning om deltagelse.

Oplysning om ansøgerens personale og materiel til udførelse af vejanlægget på tidspunkt for afsendelse af anmodning om deltagelse.

Dokumentation skal omfatte konsortiedeltagere, betydende underentreprenører og eventuelle rådgivere, der påregnes tilknyttet entreprisen.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Begrænset

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på hvilke ansøgere, der på baggrund af de afgivne oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk kapacitet, herunder referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver, må formodes at kunne skabe den optimale konkurrencesituation for Aalborg Kommune.

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

16.7.2013 - 11:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

13.8.2013

IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Anlægsarbejdet udbydes i totalentreprise med ABT93 som basis.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underentreprenører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan eksempelvis ske ved disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at medregne disse enheders formåen ved vurdering af ansøgers kapaciteter. Der gælder samme krav til dokumentation af disse enheders økonomiske, finansielle samt tekniske kapaciteter som for ansøger.

Ansøger opfordres til at fremsende ansøgning med tilhørende materiale elektronisk eller på USB-nøgle/CD-rom. Hvis materialet ønskes fremsendes elektronisk kontaktes Svend Erik Pedersen, Rambøll, for nærmere oplysning om fremgangsmåden ved leveringen. Dokumentation og referencer kan foreligge på engelsk.

Til orientering kan oplyses, at den endelige politiske beslutning vedrørende projektets gennemførelse endnu ikke foreligger. Projektet kan følgelig udsættes eller aflyses. Krav om dækning af udgifter i forbindelse hermed vil ikke kunne imødekommes. Aalborg kommune har til de bydendes orientering i budgetterne for årene 2014, 2015 og 2016 afsat henholdsvis ca. 50 000 000 DKK, ca. 140 000 000 DKK og ca. 50 000 000 DKK. Såfremt totalentreprenørens fremdrift de enkelte år er større, vil dette skulle finansieres af totalentreprenøren i kalenderåret.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780
København V
DANMARK
+45 33307700
+45 33307600

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er): Frister for og procedurer for klager fremgår af »Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.«, lov nr. 492 af 12. maj 2010 med ændring ved lov nr. 511 af 27. maj 2013.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fradagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Jura og Udbud
Nyropsgade 30
1780
København V
DANMARK
+45 72268000
+35 33326144

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

13.6.2013

Deadline 16-07-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Bygge og anlæg
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning
Adresse Stigsborg Brygge 5
9400
Nørresundby
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset udbud