Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lemvig Kommune - Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere

Lemvig Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Lemvig Kommune på koncessionsvilkår.

Lemvig Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) med senere ændringer.

Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter med senere ændringer.

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter med senere ændringer. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.

Der udbydes 2 puljer (delaftaler) med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere.

Der kan afgives tilbud på en eller begge puljer.

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 02-04-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 02-04-2024)
Titel Lemvig Kommune - Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Lemvig Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Lemvig Kommune på koncessionsvilkår.

Lemvig Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) med senere ændringer.

Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter med senere ændringer.

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter med senere ændringer. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.

Der udbydes 2 puljer (delaftaler) med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere.

Der kan afgives tilbud på en eller begge puljer.

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”.
Annonceret 02-04-2024 kl. 10.17
Deadline 22-04-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae0eb6d5-bc95-47c7-889f-ba7c91a059a6/homepage
Ordregiver Lemvig Kommune
Udvælgelseskriterier Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver afgive erklæring om, hvorvidt tilbudsgiver har modtaget en endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for:

- Handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42)

- Bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Operatørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Operatøren er etableret

- Svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

- Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21)

- Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15)

- Overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1).

Lemvig Kommune skal desuden udelukke tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt, er medlem af eller tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Lemvig Kommune skal ligeledes udelukke tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.

Lemvig Kommune skal også udelukke tilbudsgiver, hvis tilbudsgiver der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver desuden afgive erklæring om:

- Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (hvis tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemhørende).

Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver ligeledes afgive erklæringer om:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).
- Tilbudsgivers samlede aktiver (også kaldet ”balancesum”) i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en soliditetsgrad på mindst 5 %. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (balancesummen).

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en positiv egenkapital.
Adresse Rådhusgade 2
7620
Lemvig
CPV kode 51112100-1 - Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Birger Kidmose
Kontakt E-mail: bki@ramboll.com
Telefon: +45 51611000
Modtagers firmanavn Rambøll Management Consulting A/S