Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere

Sønderborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Sønderborg Kommune på koncessionsvilkår.

Sønderborg Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.

Det er et ønske at indgå kontrakter med flere operatører. Der udbydes 5 puljer (delaftaler) med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere.

Der kan afgives tilbud på en/flere/alle puljer (delaftaler).

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”, idet der dog er indbygget en forhandlingsrunde efter modtagelse af de indledende tilbud. Herefter afgives de endelige tilbud på baggrund af forhandlingerne og det evt. reviderede udbudsmateriale.

Den angivne frist i annoncen skal derfor forstås som frist for afgivelse af indledende tilbud.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 24-05-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 24-05-2023)
Titel Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Sønderborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Sønderborg Kommune på koncessionsvilkår.

Sønderborg Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.

Det er et ønske at indgå kontrakter med flere operatører. Der udbydes 5 puljer (delaftaler) med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere.

Der kan afgives tilbud på en/flere/alle puljer (delaftaler).

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”, idet der dog er indbygget en forhandlingsrunde efter modtagelse af de indledende tilbud. Herefter afgives de endelige tilbud på baggrund af forhandlingerne og det evt. reviderede udbudsmateriale.

Den angivne frist i annoncen skal derfor forstås som frist for afgivelse af indledende tilbud.
Annonceret 24-05-2023 kl. 12.04
Deadline 22-06-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ac49558c-6875-4d8e-8970-349cd3c6dd61/homepage
Ordregiver Sønderborg Kommune
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal i sit indledende tilbud afgive følgende erklæringer om, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af:

- Den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (hvis tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemhørende) og

- Den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 6 (tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret).

Som en del af det indledende tilbud skal tilbudsgiver ligeledes afgive erklæringer om:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).
- Tilbudsgivers samlede aktiver (også kaldet ”balancesum”) i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel egnethed:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en soliditetsgrad på mindst 5 %. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (balancesummen).

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en positiv egenkapital.
Adresse Rådhustorvet 10
6400
Sønderborg
CPV kode 51112000-0 - Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Birger Kidmose
Kontakt E-mail: bki@ramboll.com
Telefon: +45 51610000
Modtagers firmanavn Rambøll Management Consulting A/S
Adresse for modtagelse af tilbud Hannemanns Allé 53, 2300 København S