Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Udbud af Kontrakt om udvikling og levering af TunnelTalenter - læringskoncept til grundskolernes 6. og 7. klassetrin

I forbindelse med Femern Bælt-byggeriet er der politisk fastlagt en uddannelsesforpligtelse af lærlinge og elever i de store anlægskontrakter på minimum 500 årsværk.

Forpligtelsen til at rekruttere og fastholde et tilstrækkeligt antal lærlinge i anlægsperioden påhviler entreprenørkonsortierne på Femern Bælt-byggeriet. Som en ansvarlig bygherre bistår Femern A/S dog i arbejdet med understøttende initiativer.

Indeværende initiativ er ét blandt flere af sådanne understøttende initiativer. Initiativet skal imødekomme den fortsat lave tilstrømning direkte fra grundskolen til især håndværksfagene, hvilket udgør en generel samfundsmæssig udfordring og specifikt en udfordring for Sund & Bælt Holding A/S, i forhold til at tiltrække veluddannet faglært arbejdskraft til fremtidige anlægsprojekter.

Femern A/S har derfor behov for, at der udvikles et læringskoncept, der kan tilbydes grundskolerne målrettet 6. og 7. klassetrin for at højne interessen for primært de erhvervsfaglige uddannelser og sekundært de matematiske og naturvidenskabelige uddannelser (STEM-uddannelserne), hvor brugen af data samt faciliteter i forbindelse med Femern Bælt-byggeriet indtænkes.

Nærværende indkøb vedrører indgåelse af en kontrakt (”Aftalen”) vedrørende udvikling og levering af TunnelTalenter - læringskoncept til grundskolernes 6. og 7. klassetrin.

Leverandøren skal udvikle og levere et læringskoncept, der overordnet består af følgende delelementer (”Opgaven”):
•Udarbejdelse af et undervisningsforløb, med dertilhørende undervisningsmaterialer.
•Udvikling af et koncept for en ekskursion for skoleklasser til Femern Bælt-byggeriet.
•Design og indhold af en understøttende online adgang.
•Indarbejdelse af et gamificeret didaktist element i læringskonceptet.
Som en del af Opgaven skal Leverandøren, gennemføre test af læringskonceptet på udvalgte skoleklasser. På baggrund af evaluering af disse test, skal Leverandøren indarbejde eventuelle tilpasninger til læringskonceptet.
Aftalen giver også Femern A/S ret – men ikke pligt – til at bestille konkrete ydelser vedrørende ændringer og tilpasninger af læringskonceptet (”Tillægsydelser”).
Leverandørens ydelser er nærmere beskrevet i Opgavebeskrivelsen (Bilag 1). Opgavebeskrivelsen beskriver de overordnede rammer for læringskonceptet. Den endelige udformning af læringskonceptet vil ske i dialog med Femern A/S.

Femern A/S har opdelt Opgaven i to faser, som beskrevet i Aftalens punkt 2.

Femern A/S har estimeret og budgetteret med, at ydelserne under fase 1 vil have en værdi på DKK 1,5 mio. - 1,75 mio.

Femern A/S har estimeret og budgetteret med, at ydelserne under fase 2, vil have en værdi på DKK 0,75 - DKK 1 mio.

Femern A/S har således estimeret og budgetteret med, at samlet pris for udvikling og levering af læringskonceptet (Opgaven), vil have en værdi på DKK 2,25 mio. - 2,75.

Indkøbet foretages efter udbudslovens afsnit V, idet Femern A/S vurderer, at der tale om indkøb af en light ydelse, under den relevante tærskelværdi og uden klar grænseoverskridende interesse.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 17-05-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 17-05-2023)
Titel - Udbud af Kontrakt om udvikling og levering af TunnelTalenter - læringskoncept til grundskolernes 6. og 7. klassetrin
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I forbindelse med Femern Bælt-byggeriet er der politisk fastlagt en uddannelsesforpligtelse af lærlinge og elever i de store anlægskontrakter på minimum 500 årsværk.

Forpligtelsen til at rekruttere og fastholde et tilstrækkeligt antal lærlinge i anlægsperioden påhviler entreprenørkonsortierne på Femern Bælt-byggeriet. Som en ansvarlig bygherre bistår Femern A/S dog i arbejdet med understøttende initiativer.

Indeværende initiativ er ét blandt flere af sådanne understøttende initiativer. Initiativet skal imødekomme den fortsat lave tilstrømning direkte fra grundskolen til især håndværksfagene, hvilket udgør en generel samfundsmæssig udfordring og specifikt en udfordring for Sund & Bælt Holding A/S, i forhold til at tiltrække veluddannet faglært arbejdskraft til fremtidige anlægsprojekter.

Femern A/S har derfor behov for, at der udvikles et læringskoncept, der kan tilbydes grundskolerne målrettet 6. og 7. klassetrin for at højne interessen for primært de erhvervsfaglige uddannelser og sekundært de matematiske og naturvidenskabelige uddannelser (STEM-uddannelserne), hvor brugen af data samt faciliteter i forbindelse med Femern Bælt-byggeriet indtænkes.

Nærværende indkøb vedrører indgåelse af en kontrakt (”Aftalen”) vedrørende udvikling og levering af TunnelTalenter - læringskoncept til grundskolernes 6. og 7. klassetrin.

Leverandøren skal udvikle og levere et læringskoncept, der overordnet består af følgende delelementer (”Opgaven”):
•Udarbejdelse af et undervisningsforløb, med dertilhørende undervisningsmaterialer.
•Udvikling af et koncept for en ekskursion for skoleklasser til Femern Bælt-byggeriet.
•Design og indhold af en understøttende online adgang.
•Indarbejdelse af et gamificeret didaktist element i læringskonceptet.
Som en del af Opgaven skal Leverandøren, gennemføre test af læringskonceptet på udvalgte skoleklasser. På baggrund af evaluering af disse test, skal Leverandøren indarbejde eventuelle tilpasninger til læringskonceptet.
Aftalen giver også Femern A/S ret – men ikke pligt – til at bestille konkrete ydelser vedrørende ændringer og tilpasninger af læringskonceptet (”Tillægsydelser”).
Leverandørens ydelser er nærmere beskrevet i Opgavebeskrivelsen (Bilag 1). Opgavebeskrivelsen beskriver de overordnede rammer for læringskonceptet. Den endelige udformning af læringskonceptet vil ske i dialog med Femern A/S.

Femern A/S har opdelt Opgaven i to faser, som beskrevet i Aftalens punkt 2.

Femern A/S har estimeret og budgetteret med, at ydelserne under fase 1 vil have en værdi på DKK 1,5 mio. - 1,75 mio.

Femern A/S har estimeret og budgetteret med, at ydelserne under fase 2, vil have en værdi på DKK 0,75 - DKK 1 mio.

Femern A/S har således estimeret og budgetteret med, at samlet pris for udvikling og levering af læringskonceptet (Opgaven), vil have en værdi på DKK 2,25 mio. - 2,75.

Indkøbet foretages efter udbudslovens afsnit V, idet Femern A/S vurderer, at der tale om indkøb af en light ydelse, under den relevante tærskelværdi og uden klar grænseoverskridende interesse.
Annonceret 17-05-2023 kl. 17.00
Deadline 02-06-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/368326
Ordregiver Femern A/S
Udvælgelseskriterier Maksimalt 3 ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud.
Hvis der er mere end 3 ansøgere, vil Femern A/S ved udvælgelsen lægge vægt på angivne referencer, herunder særligt hvem, der har vedlagt de mest relevante referencer. Femern A/S vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven som den er beskrevet i Opgavebeskrivelsens (Bilag 1) punkt 2 med underpunkter samt punktet ”Kontrakt information” i udbudsannoncen.
Femern A/S vil i forlængelse heraf lægge positiv vægt på referencer, der viser kendskab til den praktiske dagligdag for lærere i grundskolen. Herudover vil Femern A/S lægge positiv vægt på referencer, der demonstrerer erfaring med flest mulige forskellige didaktiske tilgange, herunder, men ikke begrænset til fysiske læringsmiljøer og elevinddragelse gennem gamificering (Bilag 1, punkt 2.3).

Der henvises til punkt 5.4 i udbudsbetingelserne.
Adresse Vester Søgade 10
1601
København V
CPV kode 80100000-5 - Undervisning i grundskolen
80000000-4 - Uddannelse og undervisning
80522000-9 - Uddannelsesseminarer
80521000-2 - Uddannelsesprogrammer
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
Kontaktperson Femern - Samina Gul Parvez
Kontakt E-mail: sagp@femern.dk
Telefon: +45 33416300