Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bæredygtig udvikling af outdoorturisme

Som led i den politiske aftale om sommer- og erhvervspakken af juni 2021 har Dansk Kyst- og
Naturturisme (DKNT) fået til opgave at understøtte en bæredygtig udvikling af outdoorturismen
i Danmark. Arbejdet skal imødekomme denne stigende efterspørgsel efter naturoplevelser og
indgår således også som del af "National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme" (Initiativ
5.5.).

Der ligger en væsentlig opgave i at koble og styrke attraktive naturområder og initiativer, så de
spiller bedre sammen, tilbyder høj kvalitet og giver en helstøbt oplevelse. Men det er mindst lige
så vigtigt at stille skarpt på de nye muligheder, som følger de tendenser og demografiske forandringer, som tegner fremtidens globale turismemarked.

Der er ofte mange interessenter på området, mange aktører af forskellig størrelse og forskellige
gæster, der skal tilgodeses. Hertil kommer, at aktiviteterne foregår på arealer, der tilhører private
eller offentlige lodsejere. At få disse ting til at gå op i en højere enhed kræver en fælles fokusering,
hvor alle trækker i samme retning.
Med en markant stigning i antallet af gæster og friluftsbrugere – herunder også mindre naturvante brugere - i vores naturområder, er det desuden vigtigere end nogensinde at sikre, at brugernes adfærd ikke skader naturen og den lokale infrastruktur, så man opretholder en bæredygtig balance. En hensigtsmæssig opførsel i naturen har afgørende betydning for outdoorturismens succes.


Den nærværende opgaver fordeler sig dermed i to delopgaver, hvor der for det
første skal gennemføres en opdatering af Handleplan for Outdoorturismen i Danmark 2020-
2022 og dernæst samles/udvikles et sæt fælles værktøjer, der kan benyttes til at sikre en hensigtsmæssig opførsel (Code of Conduct).

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-03-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-03-2023)
Titel Bæredygtig udvikling af outdoorturisme
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som led i den politiske aftale om sommer- og erhvervspakken af juni 2021 har Dansk Kyst- og
Naturturisme (DKNT) fået til opgave at understøtte en bæredygtig udvikling af outdoorturismen
i Danmark. Arbejdet skal imødekomme denne stigende efterspørgsel efter naturoplevelser og
indgår således også som del af "National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme" (Initiativ
5.5.).

Der ligger en væsentlig opgave i at koble og styrke attraktive naturområder og initiativer, så de
spiller bedre sammen, tilbyder høj kvalitet og giver en helstøbt oplevelse. Men det er mindst lige
så vigtigt at stille skarpt på de nye muligheder, som følger de tendenser og demografiske forandringer, som tegner fremtidens globale turismemarked.

Der er ofte mange interessenter på området, mange aktører af forskellig størrelse og forskellige
gæster, der skal tilgodeses. Hertil kommer, at aktiviteterne foregår på arealer, der tilhører private
eller offentlige lodsejere. At få disse ting til at gå op i en højere enhed kræver en fælles fokusering,
hvor alle trækker i samme retning.
Med en markant stigning i antallet af gæster og friluftsbrugere – herunder også mindre naturvante brugere - i vores naturområder, er det desuden vigtigere end nogensinde at sikre, at brugernes adfærd ikke skader naturen og den lokale infrastruktur, så man opretholder en bæredygtig balance. En hensigtsmæssig opførsel i naturen har afgørende betydning for outdoorturismens succes.


Den nærværende opgaver fordeler sig dermed i to delopgaver, hvor der for det
første skal gennemføres en opdatering af Handleplan for Outdoorturismen i Danmark 2020-
2022 og dernæst samles/udvikles et sæt fælles værktøjer, der kan benyttes til at sikre en hensigtsmæssig opførsel (Code of Conduct).
Annonceret 08-03-2023 kl. 08.00
Deadline 11-04-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling af opgaven sker på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømmes ud fra følgende underkriterier med dertilhørende
vægte:
1) Pris: 15 pct.
2) Kvalitet og kvalifikationer: 85 pct.
Ad 1) Følgende elementer indgår i evalueringen af prisen:
• Den samlede pris for tjenesteydelsen
• Det samlede timeforbrug afsat til løsning af tjenesteydelsen.
Ad 2) Følgende elementer indgår i evalueringen af tilbuddets kvalitet og kvalifikationer:
• Løsningsbeskrivelse, opgaveforståelse, tilgang og metode: Der foretages en samlet helhedsvurdering af tilbudsgivers beskrivelse af tilgang til løsning af opgaven, de konkrete
forslag til løsning af de forskellige delleverancer skitseret i udbuddet, anvendte metoder
samt forslag til rapportering.
• Erfaring og kompetencer: Der lægges vægt på, at tilbudsgiver har en projektorganisation med en tilstrækkelig erfaring, faglig bredde og dybde til at kunne gennemføre en
kvalificeret løsning af opgaven. Heri indgår en vurdering af de til opgaven allokerede
nøglemedarbejderes anciennitet og kompetencer set i forhold til løsning af hver delopgave. Der lægges vægt på, at tilbudsgiver kan dokumentere indsigt, erfaringer og kompetencer relateret til:
o facilitering af strategiprocesser og udarbejdelse af handlingsplaner
o outdoorturisme/friluftsliv og naturbeskyttelse
o adfærdskommunikation/markedsføring
Derudover vurderes tilbudsgiver på bud til formidling af resultater og at man udviser
erfaringer med en let tilgængelig og brugervenlig kommunikation (digitalt og analogt)
via grafik, billeder og tekst.
• Organisering og leveringssikkerhed: DKNT lægger vægt på, at der demonstreres en hensigtsmæssig og effektiv organisation med klare og logiske kompetence- og ansvarsforhold, i forhold til den udbudte opgave. Herunder vurderes også tilbudsgivers oplæg til
proces og tidsplan – samt hvorvidt der udvises fleksibilitet i opgaveløsningen, fx i forhold
til eventuelle behov for ændringer i fordelingen af opgaver og ressourcer.
Dokumenter
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Skønnet kontraktsum 1200000 DKK
Udvælgelseskriterier Da en fyldestgørende løsning af opgaven kræver forskellige former for ekspertise, vil det være
oplagt at være flere typer af rådgivere/konsulenthuse om løsning af opgaven. Vi byder derfor et
tilbud med et konsortium indeholdende flere virksomheder velkomment. Der skal dog være en
hovedrådgiver, som vil indgå kontrakt med DKNT, hvor andre rådgivere knyttet til løsning af
opgaven vil indgå i kontrakt med denne og ikke DKNT
Adresse Skeelslundvej 99
9940
Aabybro
CPV kode 75125000-8 - Administrative tjenester vedrørende turisme
72221000-0 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
73200000-4 - Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
75112100-5 - Administrative tjenester vedrørende udviklingsprojekter
79341100-7 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341400-0 - Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
90712400-5 - Planlægning af naturressourceforvaltning eller bevarelsesstrategier
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christine Jürgensen
Kontakt E-mail: cju@kystognaturturisme.dk
Telefon: +45 22734934
Adresse for modtagelse af tilbud cju@kystognaturturisme.dk