Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Metoder til måling af besøgstryk i naturen

Der er behov for at styrke naturoplevelserne samtidig med, at naturkvaliteterne bevares eller styrkes. For at kunne sikre en planlægning for både naturoplevelser og naturkvaliteter og -beskyttelse er der behov for viden om mængden af gæster i et givent område. Der findes i dag enkeltstående metoder til måling af besøgstal i naturen, som typisk opgøres via opsatte tællere i et udvalgt naturområde, evt. suppleret med observationer fra parkeringspladser etc. Der er tale om punktmålinger, hvilket betyder, at områdets samlede besøgstal (besøgstryk - antal/areal) baseres på estimater, i nogle tilfælde grove estimater der er forbundet med store usikkerheder som bl.a. kan skyldes begrænsninger knyttet til metoden, placering af tællere, antal af tællere i et givent område mm. De eksisterende metoder der opgør besøgstal, giver således ikke det fulde billede af den faktiske og samlede gæstevolumen i et givent naturområde (besøgstrykket).

Det er således formålet med den stillede opgave at finde og teste udvalgte metoder til måling af besøgstrykket. Dette i op til 4 udvalgte og afgrænsede naturområder. Hvordan det enkelte område afgrænses og defineres, vil bero på tilbudsgivers erfaring og ekspertise og ift. de anvendte metoders anvendelsesmuligheder i de enkelte tests og ske i dialog med ordregiver. En del af opgaven er således at finde relevante metoder som skal anvendes sammen med og supplere andre eksisterende datakilder i den pågældende geografi som fx tællere, data fra billetsalg, teledata. Blot for at nævne nogle eksempler. Det kan være data, der skal bruges til et nyt formål som sammen med anden data tilsammen kan sige noget om besøgstrykket. Naturområderne er udvalgt af ordregiver. Vi forestiller os, at de pågældende tests kan være baseret på eksisterende og heraf historiske data, der enten kræver eller ikke kræver opsætning af nyt udstyr og monitorering af data. Den valgte rådgiver vil indgå i et tæt samarbejde med arbejdsgruppen som består af udvalgte destinationer og Dansk- Kyst og Naturturisme. Det vil bl.a. være destinationerne der står for dialogen med nødvendige interessenter hvad angår fx at indhente tilladelse hos Kommune og lodsejer ift. opsætning af måleenheder, benytte eksisterende data fra fx tællere, billetsalg mm. Dette i dialog med den valgte rådgiver.

Udover at teste metoder til måling af besøgstrykket i naturen, er en del af den stillede opgave i udbuddet at afdække eksisterende viden om besøgendes adfærd i naturen generelt set. Det vil bl.a. sige en beskrivelse af, hvordan forskellige brugergrupper (fx vandrere, mountainbike ryttere) opfører sig i naturen. Holder de sig fx til stierne eller er de ude i fladefærdsel? (Hvordan) benyttes infrastruktur og faciliteter? samt andre aspekter der også er relevant at få en viden om ift. at opnå en forståelse for brugerne i og af naturen. Det vil være en desk research opgave, som forventes at inddrage cases fra Danmark og udland, hvor dette er blevet undersøgt. Dertil er det også en del af opgaven at undersøge, hvad der findes af eksisterende viden om, hvad besøgstrykket betyder i et afgrænset naturområde, herunder hvad sammenhængen mellem besøgstryk og slitage af natur, infrastruktur og faciliteter er i et givent naturområde.

Det er således målet med den stillede opgave at bidrage til den miljømæssige bæredygtighed i forhold til at finde frem til en meningsfuld indikator som er valid og som kan benyttes til at måle og monitorere brug af naturen og herved evt. slid. At der i opgaven udvikles et metodeapparat der er implementerbart og som kan måle besøgstrykket. Ved at kunne monitorere besøgstrykket i de danske naturområder på systematisk vis, får vi fremadrettet mulighed for at kunne sammenligne på tværs af tid og sted, hvilket vil styrke både planlægning for og forvaltning og drift af outdoorturisme. Alt sammen noget vi skal bruge i vores arbejde med at passe bedre på naturen, og hvor investeringer fremadrettet således kan foretages mere målrettet ift. området og dets brugere. Det kan dog vise sig, at resultaterne fra de gennemførte tests og undersøgelser heraf ikke resulterer i en direkte implementerbar metode, men i stedet vil være det næste store skridt på vejen til at forbedre estimaterne ift. besøgstrykket, hvor der vil være mulighed for at videreudvikle og validere disse estimater efterfølgende i et andet projekt. Da der er tale om tests, kan nogle af de testede metoder også vise sig ikke at være anvendelige/valide ift. måling af besøgstrykket.

Dansk Kyst- og Naturturisme ønsker således et tilbud på løsning af denne opgave, som forventes at indeholde følgende hovedleverancer:
1. Der gennemføres en afdækning af eksisterende viden om adfærd i naturområder generelt set. Desk research opgaven som skal inddrage cases fra Danmark og udland.
2. Desk research af, hvad der findes af viden om, hvad besøgstrykket betyder i et afgrænset naturområde.
3. Med afsæt 3-4 udvalgte og afgrænsede naturområder testes metoder til måling af besøgstrykket.

Det er forventningen, at tilbudsgiver anskueliggør, hvordan opgaven tænkes løst med afsæt i ovenstående oplæg. Det er forventningen, at tilbudsgiver har indgående faglig erfaring inden for området (metoder og metodeudvikling) og dertil vil trække på erfaringer og viden fra sammenlignelige projekter/undersøgelser.
Den forventede vægtning af de fire hovedleverancer ift. allokering af ressourcer er følgende:
1. Desk research om adfærd i naturen: 10%
2. Litteraturstudie vedrørende besøgstryk: 10%
3. Test og analyse af metoder i op til 4 definerede naturområder: 80%

Slutleverancen – en samlet rapport - forventes at indeholde resultater og analyse af ovenstående punkter, herunder også synliggørelse af, hvilke metoder der har potentiale med yderligere justeringer, metoder der ikke er anvendelige til måling af besøgstrykket mm. Rapporten forventes også at indeholde forskellige former for visualiseringsmateriale som fx oversigtskort, billeder og visualisering af testmetoderne mm.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-11-2022) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-11-2022)
Titel Metoder til måling af besøgstryk i naturen
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Der er behov for at styrke naturoplevelserne samtidig med, at naturkvaliteterne bevares eller styrkes. For at kunne sikre en planlægning for både naturoplevelser og naturkvaliteter og -beskyttelse er der behov for viden om mængden af gæster i et givent område. Der findes i dag enkeltstående metoder til måling af besøgstal i naturen, som typisk opgøres via opsatte tællere i et udvalgt naturområde, evt. suppleret med observationer fra parkeringspladser etc. Der er tale om punktmålinger, hvilket betyder, at områdets samlede besøgstal (besøgstryk - antal/areal) baseres på estimater, i nogle tilfælde grove estimater der er forbundet med store usikkerheder som bl.a. kan skyldes begrænsninger knyttet til metoden, placering af tællere, antal af tællere i et givent område mm. De eksisterende metoder der opgør besøgstal, giver således ikke det fulde billede af den faktiske og samlede gæstevolumen i et givent naturområde (besøgstrykket).

Det er således formålet med den stillede opgave at finde og teste udvalgte metoder til måling af besøgstrykket. Dette i op til 4 udvalgte og afgrænsede naturområder. Hvordan det enkelte område afgrænses og defineres, vil bero på tilbudsgivers erfaring og ekspertise og ift. de anvendte metoders anvendelsesmuligheder i de enkelte tests og ske i dialog med ordregiver. En del af opgaven er således at finde relevante metoder som skal anvendes sammen med og supplere andre eksisterende datakilder i den pågældende geografi som fx tællere, data fra billetsalg, teledata. Blot for at nævne nogle eksempler. Det kan være data, der skal bruges til et nyt formål som sammen med anden data tilsammen kan sige noget om besøgstrykket. Naturområderne er udvalgt af ordregiver. Vi forestiller os, at de pågældende tests kan være baseret på eksisterende og heraf historiske data, der enten kræver eller ikke kræver opsætning af nyt udstyr og monitorering af data. Den valgte rådgiver vil indgå i et tæt samarbejde med arbejdsgruppen som består af udvalgte destinationer og Dansk- Kyst og Naturturisme. Det vil bl.a. være destinationerne der står for dialogen med nødvendige interessenter hvad angår fx at indhente tilladelse hos Kommune og lodsejer ift. opsætning af måleenheder, benytte eksisterende data fra fx tællere, billetsalg mm. Dette i dialog med den valgte rådgiver.

Udover at teste metoder til måling af besøgstrykket i naturen, er en del af den stillede opgave i udbuddet at afdække eksisterende viden om besøgendes adfærd i naturen generelt set. Det vil bl.a. sige en beskrivelse af, hvordan forskellige brugergrupper (fx vandrere, mountainbike ryttere) opfører sig i naturen. Holder de sig fx til stierne eller er de ude i fladefærdsel? (Hvordan) benyttes infrastruktur og faciliteter? samt andre aspekter der også er relevant at få en viden om ift. at opnå en forståelse for brugerne i og af naturen. Det vil være en desk research opgave, som forventes at inddrage cases fra Danmark og udland, hvor dette er blevet undersøgt. Dertil er det også en del af opgaven at undersøge, hvad der findes af eksisterende viden om, hvad besøgstrykket betyder i et afgrænset naturområde, herunder hvad sammenhængen mellem besøgstryk og slitage af natur, infrastruktur og faciliteter er i et givent naturområde.

Det er således målet med den stillede opgave at bidrage til den miljømæssige bæredygtighed i forhold til at finde frem til en meningsfuld indikator som er valid og som kan benyttes til at måle og monitorere brug af naturen og herved evt. slid. At der i opgaven udvikles et metodeapparat der er implementerbart og som kan måle besøgstrykket. Ved at kunne monitorere besøgstrykket i de danske naturområder på systematisk vis, får vi fremadrettet mulighed for at kunne sammenligne på tværs af tid og sted, hvilket vil styrke både planlægning for og forvaltning og drift af outdoorturisme. Alt sammen noget vi skal bruge i vores arbejde med at passe bedre på naturen, og hvor investeringer fremadrettet således kan foretages mere målrettet ift. området og dets brugere. Det kan dog vise sig, at resultaterne fra de gennemførte tests og undersøgelser heraf ikke resulterer i en direkte implementerbar metode, men i stedet vil være det næste store skridt på vejen til at forbedre estimaterne ift. besøgstrykket, hvor der vil være mulighed for at videreudvikle og validere disse estimater efterfølgende i et andet projekt. Da der er tale om tests, kan nogle af de testede metoder også vise sig ikke at være anvendelige/valide ift. måling af besøgstrykket.

Dansk Kyst- og Naturturisme ønsker således et tilbud på løsning af denne opgave, som forventes at indeholde følgende hovedleverancer:
1. Der gennemføres en afdækning af eksisterende viden om adfærd i naturområder generelt set. Desk research opgaven som skal inddrage cases fra Danmark og udland.
2. Desk research af, hvad der findes af viden om, hvad besøgstrykket betyder i et afgrænset naturområde.
3. Med afsæt 3-4 udvalgte og afgrænsede naturområder testes metoder til måling af besøgstrykket.

Det er forventningen, at tilbudsgiver anskueliggør, hvordan opgaven tænkes løst med afsæt i ovenstående oplæg. Det er forventningen, at tilbudsgiver har indgående faglig erfaring inden for området (metoder og metodeudvikling) og dertil vil trække på erfaringer og viden fra sammenlignelige projekter/undersøgelser.
Den forventede vægtning af de fire hovedleverancer ift. allokering af ressourcer er følgende:
1. Desk research om adfærd i naturen: 10%
2. Litteraturstudie vedrørende besøgstryk: 10%
3. Test og analyse af metoder i op til 4 definerede naturområder: 80%

Slutleverancen – en samlet rapport - forventes at indeholde resultater og analyse af ovenstående punkter, herunder også synliggørelse af, hvilke metoder der har potentiale med yderligere justeringer, metoder der ikke er anvendelige til måling af besøgstrykket mm. Rapporten forventes også at indeholde forskellige former for visualiseringsmateriale som fx oversigtskort, billeder og visualisering af testmetoderne mm.
Annonceret 14-11-2022 kl. 09.45
Deadline 30-11-2022 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier 1) Pris: 10 pct.
2) Kvalitet i løsningsbeskrivelserne: 50 pct.
3) Kvalifikationer og leveringssikkerhed: 40 pct.

Ad 1) Prisen:
- Prisen for tjenesteydelsen.

Ad 2) Kvalitet:
- Tilbudsgivers samlede opgaveforståelse
- Tilbudsgivers oplæg til opgaveløsning
- Tilbudsgivers oplæg til formidling af leverancen

Ad 3) Kvalifikationer og leveringssikkerhed
Der lægges vægt på følgende under dette punkt:
- Organiseringen af team og allokerede medarbejdere, herunder opgavefordeling, ansvarsområder og timefordeling
- Anciennitet hos de allokerede medarbejdere
- Faglige kvalifikationer og referencer
- Tilbudsgivers erfaring og ekspertise inden for metodefeltet
- Tilbudsgivers ressourcer ift. at løse opgaven inden for tidsrammen
- Leveringssikkerhed og fleksibilitet
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Adresse Skeelslundvej 99
9940
Aabybro
CPV kode 79000000-4 - Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Henriette Hansen
Kontakt E-mail: hmh@kystognaturturisme.dk
Telefon: +45 28593937