Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Elektroniske dørlåse - Billund Kommune (private boliger

Udbuddet omfatter Rammeaftale på levering af elektroniske dørlåse til Billund Kommune. Rammeaftalen kan benyttes af de afdelinger i/under Ordregiver, der giver ydelser til borgere i eget hjem (private boliger) – for nærværende omfattes ca. 350 stk. private boliger. Installering, service, vedligehold og reparation af samme varetages af ordregivers Hjælpemiddelcentral.
Rammeaftalen dækker perioden 1. marts 2023 til 28. februar 2027. Den anslåede værdi i form af forventet omsætning på Rammeaftalen i perioden er ca. DKK 350.000 De forventede omsætninger er anslået på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. De forventede omsætninger er således ikke bindende for Ordregiver. Der tages forbehold for ændringer antallet af leveringssteder og adresser, fx som følge af omstrukturering, udlicitering, kapacitetsændringer eller tilsvarende. Tilsvarende gælder for mængder angivet i Rammeaftalebilag 4A – Leverandørens priser.

Ordregiver tager forbehold for et større træk på Rammeaftalerne grundet potentielt forøget flere leveringssteder hos Ordregiver og tilsvarende, så Rammeaftalens maksimale værdi i perioden er DKK 550.000.

Rammeaftalebilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte Ydelser og Produkter.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-10-2022) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-10-2022)
Titel - Elektroniske dørlåse - Billund Kommune (private boliger
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet omfatter Rammeaftale på levering af elektroniske dørlåse til Billund Kommune. Rammeaftalen kan benyttes af de afdelinger i/under Ordregiver, der giver ydelser til borgere i eget hjem (private boliger) – for nærværende omfattes ca. 350 stk. private boliger. Installering, service, vedligehold og reparation af samme varetages af ordregivers Hjælpemiddelcentral.
Rammeaftalen dækker perioden 1. marts 2023 til 28. februar 2027. Den anslåede værdi i form af forventet omsætning på Rammeaftalen i perioden er ca. DKK 350.000 De forventede omsætninger er anslået på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. De forventede omsætninger er således ikke bindende for Ordregiver. Der tages forbehold for ændringer antallet af leveringssteder og adresser, fx som følge af omstrukturering, udlicitering, kapacitetsændringer eller tilsvarende. Tilsvarende gælder for mængder angivet i Rammeaftalebilag 4A – Leverandørens priser.

Ordregiver tager forbehold for et større træk på Rammeaftalerne grundet potentielt forøget flere leveringssteder hos Ordregiver og tilsvarende, så Rammeaftalens maksimale værdi i perioden er DKK 550.000.

Rammeaftalebilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte Ydelser og Produkter.
Annonceret 14-10-2022 kl. 16.00
Deadline 25-11-2022 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vægtning og under-/delkriterier fremgår af udbudsmaterialet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/343828
Ordregiver Billund Kommune
Udvælgelseskriterier Forud for tilbudsvurderingen foretager Ordregiver en egnethedsvurdering af de indkomne tilbud, med baggrund i de af tilbudsgiver fremsendte oplysninger og erklæringer som angivet nedenfor:

• Underskrevet tro og love-erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver virksomhed har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 vedhæftes tilbuddet – Tro- og love-erklæringsskema tilgængeligt på dette udbud, kan anvendes
• Omsætning i seneste regnskabsår (oplysninger afgivet på tro og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor)
• Egenkapital i seneste 2 regnskabsår (oplysninger afgivet på tro og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor)
• Referenceliste (op til 5 ref.) over lign. opgaver som den udbudte, indeholdende kundenavn, kontrakt-/aftaleperiode, kundeunderlag og opgavebeskrivelse

Oplysninger og erklæringer afgives som anført i afsnit 4.5 i udbudsbetingelserne.

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet de udelukkelsesgrunde, der er anført i Udbudslovens:

• § 135, stk. 3
Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren ikke opfylder følgende minimumskrav til egnethed:

Økonomisk og finansiel formåen:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 1.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).
2) Egenkapitalen i de 2 seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være positiv DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

Teknisk og faglig formåen:

• Referencelisten skal minimum indeholde 2 reference der er udført i løbet af de sidste 3 år indenfor levering af elektroniske dørlåse inkl. administrationssystem på mere end 5 lokationer

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

Kun konditionsmæssige tilbud der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i afsnit 3.1.1 og som opfylder minimumskravene til egnethed i afsnit 3.1.2, vil indgå i valg af leverandør i henhold til afsnit 3.2 Tildeling af Rammeaftale

Adresse Jorden Rundt 1
7200
Grindsted
CPV kode 44521110-2 - Dørlåse
42961100-1 - Adgangskontrolsystem
44521120-5 - Elektronisk sikkerhedslås
51000000-9 - Installationstjenester (undtagen programmel)
72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Pia Blæsbjerg
Kontakt E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
Telefon: +45 66133331
Modtagers firmanavn Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)