Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

DK-Aalborg: Lastbiler med drejestige 2013/S 039-060570 (Udbud annulleret)Lastbiler med drejestige

Åbn dokument 3 (11-05-2013) Luk dokument 3 (11-05-2013)
Titel DK-Aalborg: Lastbiler med drejestige 2013/S 091-153535
Kort beskrivelse

Lastbiler med drejestige

Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer
Annonceret 11-05-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Adresse
CPV kode 34144211-0 - Lastbiler med drejestige
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 2 (23-02-2013) Luk dokument 2 (23-02-2013)
Titel DK-Aalborg: Lastbiler med drejestige 2013/S 039-060570
Kort beskrivelse

Lastbiler med drejestige

Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer

Yderligere supplerende oplysninger

Berigtigelser eller tilføjelser i det korresponderende udbudsmateriale.

Yderligere oplysninger findes i det korresponderende udbudsmateriale.

1 ekstra levering til Ringsted Kommune.

Annonceret 23-02-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 08-03-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Aalborg kommune, Forsyningsvirksomhederne
Adresse Hjulmagervej 24
9000
Aalborg
CPV kode 34144211-0 - Lastbiler med drejestige
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 1 (23-01-2013) Luk dokument 1 (23-01-2013)
Titel DK-Aalborg: Lastbiler med drejestige 2013/S 016-022955
Kort beskrivelse

Lastbiler med drejestige

Aftale på levering af drejestige opbygget på chassis til Aalborg, Skanderborg, Lyngby-Taarbæk, Thisted, Aabenraa og Haderslev kommuner

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Aalborg kommune, Forsyningsvirksomhederne
Hjulmagervej 24
Jan V Nielsen
9000
Aalborg
DANMARK
+45 99314574
+45 98121233

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.aalborgkommune.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Skanderborg kommune
Adelgade 44
8660
Skanderborg
DANMARK

Lyngby-Taarbæk kommune
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17
2800
Kgs Lyngby
DANMARK

Haderslev kommune
Gåskærgade 26
6100
Haderslev
DANMARK

Thisted kommune
Asylgade 30
7700
Thisted
DANMARK

Aabenraa kommune
Skelbækvej 2
6200
Aabenraa
DANMARK

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Aftale på levering af drejestige opbygget på chassis til Aalborg, Skanderborg, Lyngby-Taarbæk, Thisted, Aabenraa og Haderslev kommuner

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

NUTS-kode

DK050

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Aftale på levering af drejestige opbygget på chassis til Aalborg, Skanderborg, Lyngby-Taarbæk, Thisted, Aabenraa og Haderslev kommuner

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34144211

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: 23 optioner der skal prissættes hvor de kan leveres. (se nærmere i udbudsmateriale

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

E-fakturering.

Betalingsfristen er 30 dage netto efter modtagelsen af fyldestgørende faktura og under forudsætning af, at leverandøren på faktureringstidspunktet har udført alt hvad leverandøren i henhold til det aftalte skal have leveret eller udført. Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 2) Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiveren eller evt. konsortiet ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark over 100 000 DKK jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.

3) Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiveren eller evt. konsortiet ikke befinder sig i en udelukkelsesgrund, som angivet i udbudsdirektivet artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c og d.

Afgivelse af erklæring på tro og love vedr. ovenstående skal ske ved udfyldelse af tro- og loveerklæring der er vedlagt udbudsmaterialet.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3) Teknisk kapacitet
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Kvalitet, indretning og funktionalitet af opbygningen. Vægtning 40

2. Pris. Vægtning 40

3. Servicebetingelser. Vægtning 20

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

2012-46781

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

8.3.2013 - 12:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8) Åbning af bud

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til den i punkt I.1 anførte mailadresse.

Ved anmodning om udbudsmaterialet, bedes virksomhedens CVR-nummer oplyst.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klagefrister fremgår af § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Det fremgår af nævnte paragraf, stk. 2, at klager over udbud skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter.

DA Standardformular 02 - Udbudsbekendtgørelse 11 / 15 at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000
+45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

18.1.2013

Annonceret 23-01-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 08-03-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Aalborg kommune, Forsyningsvirksomhederne
Adresse Hjulmagervej 24
9000
Aalborg
CPV kode 34144211-0 - Lastbiler med drejestige
Udbudsform Offentligt udbud