Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Renovering og etablering af pumpestationer

Den udbudte rammeaftale vedrører renovering og etablering af primært spilde-, og regnvandspumpestationer i Vestforsynings område, samt levering af komponenter til pumpeløsninger.
Inden for rammeaftalens løbetid på maksimalt 4 år forventes det, at der udføres leverancer og arbejder, omfattende både nyanlæg og renovering, for skønsmæssigt 15 millioner DKK.
Kontraktformen er totalentreprise, dvs. at entreprenøren skal forestå detailprojektering af de enkelte arbejder og leverancer under rammeaftalen.
De juridiske og kommercielle betingelser er baseret på ABT18 med de tilføjelser og fravigelser der fremgår af Rammeaftaleformularen.
Udbuddet foretages som begrænset licitation med prækvalifikation i henhold til Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer).

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-07-2022) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-07-2022)
Titel Renovering og etablering af pumpestationer
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Den udbudte rammeaftale vedrører renovering og etablering af primært spilde-, og regnvandspumpestationer i Vestforsynings område, samt levering af komponenter til pumpeløsninger.
Inden for rammeaftalens løbetid på maksimalt 4 år forventes det, at der udføres leverancer og arbejder, omfattende både nyanlæg og renovering, for skønsmæssigt 15 millioner DKK.
Kontraktformen er totalentreprise, dvs. at entreprenøren skal forestå detailprojektering af de enkelte arbejder og leverancer under rammeaftalen.
De juridiske og kommercielle betingelser er baseret på ABT18 med de tilføjelser og fravigelser der fremgår af Rammeaftaleformularen.
Udbuddet foretages som begrænset licitation med prækvalifikation i henhold til Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer).
Annonceret 01-07-2022 kl. 15.00
Deadline 04-08-2022 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterium Vægtning (%)
Pris (evalueringssum) 25
Håndtering af projekter 25
Organisation og nøglepersoner 20
Kvalitet af komponenter 15
Service og leveringstider 15

Vurderingsmetode mv. fremgår af udbudsbetingelserne.
Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rmbjejdbjc
Ordregiver Vestforsyning Erhverv A/S
Skønnet kontraktsum 15000000 DKK
Udvælgelseskriterier For at komme i betragtning som tilbudsgiver skal ansøgere opfylde følgende krav:
1) Ansøger må ikke have forfalden ubetalt gæld til det offentlige, eller være under betalingsstandsning, konkursbehandling, likvidation eller lignende. På anmodning skal ansøger dokumentere dette ved fremlæggelse af en Serviceattest, dateret mindre end 6 måneder forud for tilbudsdagen.
2) Ansøger skal have en egenkapital på minimum 5 mio. DKK og en soliditetsgrad på minimum 15% ved afslutning af seneste årsrapporteringsperiode. På anmodning skal ansøger dokumentere dette ved fremlæggelse af relevant årsrapport, revisorerklæring eller ved henvisning til hvor de krævede oplysninger er offentligt tilgængelige.
3) Ansøger skal fremlægge min. 2 referencer fra opgaver, der er sammenlignelige med de udbudte og er gennemført indenfor de seneste 5 år, dvs. opgaver omhandlende design og udførelse af spildevandspumpestationer i totalentreprise. Hver enkelt reference skal indeholde oplysninger om kundens navn og kontaktperson, kontraktværdi, udførelsesperiode samt en kort beskrivelse af opgavens indhold.
Adresse Nupark 51
7500
Holstebro
CPV kode 45232431-2 - Spildevandspumpestation
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Nej
Kontaktperson Jørgen Ishøj
Kontakt E-mail: jis@vestforsyning.dk
Telefon: +45 96127300
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rmbjejdbjc