Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Test af overnatningskapacitet ift. gæsters efterspørgsel af bæredygtighed

Delopgave 1: Gennemførelse af testophold
Der skal gennemføres 30 testophold med danske og tyske gæster, der kan afdække og synliggøre relevante forhold ift. de specifikke campingpladsers og feriehuses tiltag ift. bæredygtighed.
I regi af projektet er der i feriehusene samt på nogle af campingpladserne installeret forskellig energibesparende teknologi og digitale løsninger, der kan være med til at fremme en bæredygtig adfærd. Formålet med disse er dels at indsamle ny viden via testpiloterne om betydningen og oplevelsen af disse tiltag og dels at indsamle viden om, hvordan campingpladserne og feriehusejerne opnår en (endnu) mere energirigtig og bæredygtig drift og heraf besparelse af forbrugsudgifterne. Sidstnævnte er ikke en del af opgaven her. På tværs af feriehusene er der installeret den samme teknologi, mens der på campingpladserne vil være forskelle i, hvilke løsninger der skal vurderes af testpiloterne. På tværs af overnatningsformerne vil det typisk være energibesparende, bæredygtige tiltag ift. grøn omstilling der skal vurderes, men det kan også være andet. Ud over disse projektrelaterede bæredygtige installationer/løsninger vil der også være andre bæredygtige tiltag, som gæsterne skal opleve og vurdere. Det vil eksempelvis være nogle tiltag som den enkelte campingplads har installeret som en del af optimering af pladsens drift. Det er endnu ikke defineret, hvilke bæredygtige tiltag der her skal testes på den enkelte campingplads, dette skal gøres i samarbejde med valgt leverandør til løsning af opgaven.
Nogle af tiltagene i feriehusene og på campingpladserne vil være synlige for gæsten, hvor gæsten afprøver og vurderer det. Andre tiltag vil være skjulte for gæsten som fx varmestyring. Her skal de bæredygtige initiativer formidles videre til gæsten, som på baggrund heraf skal vurdere den enkelte plads eller feriehus. Denne kommunikationsopgave, formidling af tiltagene + udarbejdelse af testmaterialet, skal udføres af den valgte leverandør. Særligt campingpladserne har mange bæredygtighedsinitiativer som ikke er kommunikeret videre til gæsterne.
Udover en vurdering og oplevelse af specifikke teknologier og andre tiltag på selve overnatningsstedet skal testpiloterne som en del af opholdet også teste ting i lokalområdet. Dette er sekundært ift. opgavens primære fokus, som er test af det specifikke overnatningsprodukt. Dette kan fx være at spise på en lokal restaurant, handle økologisk ind, tage offentligt transport ind til den nærmeste by. Blot for at nævne nogle eksempler. Hvilke bæredygtige oplevelser eller attraktioner der skal udføres eller besøges mm. defineres sammen med valgt leverandør.
Der ønskes således indsigt i såvel erkendte som ikke-erkendte behov og præferencer blandt gæsterne når de skal vurdere og opleve det specifikke produkt under det konkrete gæsteophold.
Det efterstræbes at de 30 gæsteophold fordeles 50/50 på hhv. danske og tyske gæster, som rekrutteres til formålet, og med en 50/50 fordeling af testophold i hhv. feriehuse og campingpladser. Det vil primært være tyske gæster der tester feriehuse, mens de danske gæster primært tester campingpladser. Hvert gæsteophold er sat til 3 overnatninger. Der vil blive booket ca. 5 feriehuse og ca. 5 campingpladser til formålet, og periode for gennemførelse af testopholdene er hele september måned (med start den. 30 august) og det meste af oktober måned. Valg af overnatningssteder samt booking af uger til testophold sørger DKNT for. Booking af de enkelte testophold og kontakt til de inviterede gæster skal løses af valgt leverandør.
De rekrutterede gæster skal tilhøre den prioriterede målgruppe. Det vil sige, at det skal være personer, som til en vis grad har bæredygtighed på radaren ift. ferier og hverdagsliv i almindelighed, men uden at være first-movere på området. Dertil skal målgruppen enten være eksisterende feriegæster i Danmark (har været på ferie i Danmark inden for de seneste 3 år) eller have en stor interesse for Danmark som feriedestination. Og slutteligt skal de være inden for målgruppen hvad angår ferie feriehus eller i hyttelignende overnatningsformer på campingplads. Det er forventningen, at de tyske testpiloter rekrutteres via egne netværk, mens rekruttering af de danske gæster vil være en opgave for den valgte leverandør at løse. I tilbuddet må der dog gerne opstilles pris og afsættes timer til rekruttering af tyske gæster, så denne mulighed kan benyttes, bliver det nødvendigt. Da vi ønsker at nå bredt ud, skal de inviterede gæster både være børnefamilier og par uden børn, hvor der efterstræbes en nogenlunde jævnfordeling på tværs af nationalitet og overnatningsform.
Det er forventningen, at de inviterede gæster betaler for transport til/fra overnatningsstedet samt transport under opholdet, mens selve opholdet (døgnforbrug op til en vis størrelse) betales af projektet. Det er således en post der ikke skal tænkes ind i fremsendte tilbud.
Ud fra ovenstående er det således op til tilbudsgiver at vurdere hvilket metodedesign, der kan give det mest brugbare resultat. Det kan være med udgangspunkt i fx mobiletnografi eller en kombination af flere forskellige metoder. Det afgørende er, at testopholdene bringer viden om gæsternes oplevelse af en række relevante forhold - herunder betydningen af de bæredygtige tiltag (hvilke vækker sympati, indifference hos gæsterne? Og hvorfor?), hvilke forventninger har gæsterne til feriehusene og campingpladserne ift. et grønt overnatningsprodukt? Hvis nogle overhovedet? Hvilken betydning har formidling at de skjulte bæredygtighedsinitiativer på testpiloterne? (har informationer om de forskellige bæredygtige tiltag en effekt på testpiloternes syn på produktets profil?) Drivere og barriere for bæredygtigt ferieophold med de testede tiltag in mente og helt generelt. Hvilke bæredygtige initiativer skal feriehusene og campingpladserne særligt have fokus på at gøre synlige overfor gæster generelt ift. at øge attraktionsværdien? Blot for at nævne nogle eksempler.

Delopgave 2: Analyse og udarbejdelse af rapporter
Tilbudsgiver skal udarbejde én samlet rapport i Power Point indeholdende en tilbundsgående og nuanceret analyse af resultaterne fra undersøgelsen. Det vil sige, at rapporten stiller skarpt på hvilke oplevelser og vurderinger der er unikke for hhv. testophold i feriehuse og campingpladser, og hvilke resultater der kan drages på tværs af overnatningsformerne. Dertil også hvad der er af forskelle/ligheder blandt de danske og tyske testpiloter samt par og børnefamilier. Rapporten skal også indeholde handlingsanvisende anbefalinger, der bl.a. skitserer hvilke tiltag og initiativer inden for bæredygtighed som feriehusejere og campingpladser kan bruge i arbejdet med for at øge attraktionsværdien ift. bæredygtighed af deres plads/hus set ud fra et markedsperspektiv/testpiloterne. Dertil også et engelsk summary. Forventet sideantal er 30-40 sider. Nærmere struktur og opbygning aftales nærmere med DKNT.
Dertil skal der udarbejdes individuelle mini-rapporter for hver af de deltagende 5 campingpladser indeholdende resultaterne fra testopholdene på deres plads. Rapporterne skal være handlingsanvisende ift. netop deres plads og skal bruges som et værktøj i deres arbejde med udvikling af deres plads. Forventet sideantal er 3-5 sider pr. rapport.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-06-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-06-2021)
Titel Test af overnatningskapacitet ift. gæsters efterspørgsel af bæredygtighed
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Delopgave 1: Gennemførelse af testophold
Der skal gennemføres 30 testophold med danske og tyske gæster, der kan afdække og synliggøre relevante forhold ift. de specifikke campingpladsers og feriehuses tiltag ift. bæredygtighed.
I regi af projektet er der i feriehusene samt på nogle af campingpladserne installeret forskellig energibesparende teknologi og digitale løsninger, der kan være med til at fremme en bæredygtig adfærd. Formålet med disse er dels at indsamle ny viden via testpiloterne om betydningen og oplevelsen af disse tiltag og dels at indsamle viden om, hvordan campingpladserne og feriehusejerne opnår en (endnu) mere energirigtig og bæredygtig drift og heraf besparelse af forbrugsudgifterne. Sidstnævnte er ikke en del af opgaven her. På tværs af feriehusene er der installeret den samme teknologi, mens der på campingpladserne vil være forskelle i, hvilke løsninger der skal vurderes af testpiloterne. På tværs af overnatningsformerne vil det typisk være energibesparende, bæredygtige tiltag ift. grøn omstilling der skal vurderes, men det kan også være andet. Ud over disse projektrelaterede bæredygtige installationer/løsninger vil der også være andre bæredygtige tiltag, som gæsterne skal opleve og vurdere. Det vil eksempelvis være nogle tiltag som den enkelte campingplads har installeret som en del af optimering af pladsens drift. Det er endnu ikke defineret, hvilke bæredygtige tiltag der her skal testes på den enkelte campingplads, dette skal gøres i samarbejde med valgt leverandør til løsning af opgaven.
Nogle af tiltagene i feriehusene og på campingpladserne vil være synlige for gæsten, hvor gæsten afprøver og vurderer det. Andre tiltag vil være skjulte for gæsten som fx varmestyring. Her skal de bæredygtige initiativer formidles videre til gæsten, som på baggrund heraf skal vurdere den enkelte plads eller feriehus. Denne kommunikationsopgave, formidling af tiltagene + udarbejdelse af testmaterialet, skal udføres af den valgte leverandør. Særligt campingpladserne har mange bæredygtighedsinitiativer som ikke er kommunikeret videre til gæsterne.
Udover en vurdering og oplevelse af specifikke teknologier og andre tiltag på selve overnatningsstedet skal testpiloterne som en del af opholdet også teste ting i lokalområdet. Dette er sekundært ift. opgavens primære fokus, som er test af det specifikke overnatningsprodukt. Dette kan fx være at spise på en lokal restaurant, handle økologisk ind, tage offentligt transport ind til den nærmeste by. Blot for at nævne nogle eksempler. Hvilke bæredygtige oplevelser eller attraktioner der skal udføres eller besøges mm. defineres sammen med valgt leverandør.
Der ønskes således indsigt i såvel erkendte som ikke-erkendte behov og præferencer blandt gæsterne når de skal vurdere og opleve det specifikke produkt under det konkrete gæsteophold.
Det efterstræbes at de 30 gæsteophold fordeles 50/50 på hhv. danske og tyske gæster, som rekrutteres til formålet, og med en 50/50 fordeling af testophold i hhv. feriehuse og campingpladser. Det vil primært være tyske gæster der tester feriehuse, mens de danske gæster primært tester campingpladser. Hvert gæsteophold er sat til 3 overnatninger. Der vil blive booket ca. 5 feriehuse og ca. 5 campingpladser til formålet, og periode for gennemførelse af testopholdene er hele september måned (med start den. 30 august) og det meste af oktober måned. Valg af overnatningssteder samt booking af uger til testophold sørger DKNT for. Booking af de enkelte testophold og kontakt til de inviterede gæster skal løses af valgt leverandør.
De rekrutterede gæster skal tilhøre den prioriterede målgruppe. Det vil sige, at det skal være personer, som til en vis grad har bæredygtighed på radaren ift. ferier og hverdagsliv i almindelighed, men uden at være first-movere på området. Dertil skal målgruppen enten være eksisterende feriegæster i Danmark (har været på ferie i Danmark inden for de seneste 3 år) eller have en stor interesse for Danmark som feriedestination. Og slutteligt skal de være inden for målgruppen hvad angår ferie feriehus eller i hyttelignende overnatningsformer på campingplads. Det er forventningen, at de tyske testpiloter rekrutteres via egne netværk, mens rekruttering af de danske gæster vil være en opgave for den valgte leverandør at løse. I tilbuddet må der dog gerne opstilles pris og afsættes timer til rekruttering af tyske gæster, så denne mulighed kan benyttes, bliver det nødvendigt. Da vi ønsker at nå bredt ud, skal de inviterede gæster både være børnefamilier og par uden børn, hvor der efterstræbes en nogenlunde jævnfordeling på tværs af nationalitet og overnatningsform.
Det er forventningen, at de inviterede gæster betaler for transport til/fra overnatningsstedet samt transport under opholdet, mens selve opholdet (døgnforbrug op til en vis størrelse) betales af projektet. Det er således en post der ikke skal tænkes ind i fremsendte tilbud.
Ud fra ovenstående er det således op til tilbudsgiver at vurdere hvilket metodedesign, der kan give det mest brugbare resultat. Det kan være med udgangspunkt i fx mobiletnografi eller en kombination af flere forskellige metoder. Det afgørende er, at testopholdene bringer viden om gæsternes oplevelse af en række relevante forhold - herunder betydningen af de bæredygtige tiltag (hvilke vækker sympati, indifference hos gæsterne? Og hvorfor?), hvilke forventninger har gæsterne til feriehusene og campingpladserne ift. et grønt overnatningsprodukt? Hvis nogle overhovedet? Hvilken betydning har formidling at de skjulte bæredygtighedsinitiativer på testpiloterne? (har informationer om de forskellige bæredygtige tiltag en effekt på testpiloternes syn på produktets profil?) Drivere og barriere for bæredygtigt ferieophold med de testede tiltag in mente og helt generelt. Hvilke bæredygtige initiativer skal feriehusene og campingpladserne særligt have fokus på at gøre synlige overfor gæster generelt ift. at øge attraktionsværdien? Blot for at nævne nogle eksempler.

Delopgave 2: Analyse og udarbejdelse af rapporter
Tilbudsgiver skal udarbejde én samlet rapport i Power Point indeholdende en tilbundsgående og nuanceret analyse af resultaterne fra undersøgelsen. Det vil sige, at rapporten stiller skarpt på hvilke oplevelser og vurderinger der er unikke for hhv. testophold i feriehuse og campingpladser, og hvilke resultater der kan drages på tværs af overnatningsformerne. Dertil også hvad der er af forskelle/ligheder blandt de danske og tyske testpiloter samt par og børnefamilier. Rapporten skal også indeholde handlingsanvisende anbefalinger, der bl.a. skitserer hvilke tiltag og initiativer inden for bæredygtighed som feriehusejere og campingpladser kan bruge i arbejdet med for at øge attraktionsværdien ift. bæredygtighed af deres plads/hus set ud fra et markedsperspektiv/testpiloterne. Dertil også et engelsk summary. Forventet sideantal er 30-40 sider. Nærmere struktur og opbygning aftales nærmere med DKNT.
Dertil skal der udarbejdes individuelle mini-rapporter for hver af de deltagende 5 campingpladser indeholdende resultaterne fra testopholdene på deres plads. Rapporterne skal være handlingsanvisende ift. netop deres plads og skal bruges som et værktøj i deres arbejde med udvikling af deres plads. Forventet sideantal er 3-5 sider pr. rapport.
Annonceret 09-06-2021 kl. 14.30
Deadline 23-06-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Skønnet kontraktsum 350000 DKK
Adresse Skeelslundvej 99
9940
Aabybro
CPV kode 79310000-0 - Markedsanalyse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Henriette Hansen
Kontakt E-mail: hmh@kystognaturturisme.dk
Telefon: +45 28593937