Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering af Kursuspakken digital forretningsudvikling og dataforvaltning i staten

I regi af Statens Digitaliseringsakademi ønskes en kursuspakke med i alt to kurser under overskriften Digital forretningsudvikling og dataforvaltning udviklet og brugertestet med efterfølgende varetagelse af drift og vedligehold. Kurserne skal tilpasses en statslig kontekst med praksisnære øvelser, oplæg og eksempler, der afspejler en hverdag, som deltagerne kan relatere sig til. Kursuspakken indkøbes gennem en begrænset annoncering og har en estimeret kontraktsum på 6.100.000 DKK. I kontraktsummen er der indregnet et maksimum vederlag for test af kurserne på 342.000 DKK.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-06-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-06-2021)
Titel Annoncering af Kursuspakken digital forretningsudvikling og dataforvaltning i staten
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I regi af Statens Digitaliseringsakademi ønskes en kursuspakke med i alt to kurser under overskriften Digital forretningsudvikling og dataforvaltning udviklet og brugertestet med efterfølgende varetagelse af drift og vedligehold. Kurserne skal tilpasses en statslig kontekst med praksisnære øvelser, oplæg og eksempler, der afspejler en hverdag, som deltagerne kan relatere sig til. Kursuspakken indkøbes gennem en begrænset annoncering og har en estimeret kontraktsum på 6.100.000 DKK. I kontraktsummen er der indregnet et maksimum vederlag for test af kurserne på 342.000 DKK.
Annonceret 09-06-2021 kl. 12.02
Deadline 23-08-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris: 40 pct., Kvalitet: 60 pct.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b6baa76a-cd41-4afe-a56a-479fedd2dd4e/homepage
Ordregiver Digitaliseringsstyrelsen
Skønnet kontraktsum 6100000 DKK
Udvælgelseskriterier Det er en forudsætning for indlevering af ansøgning om prækvalifikation, at Ansøger ved sin underskrift på Bilag C Tro- og love / Egnethedserklæring kan bekræfte ikke at befinde sig i nogle af de anførte udelukkelsesgrunde.
Minimumskriterier til egnethed:
(i) Ansøger skal i hvert af de seneste 3 disponible årsregnskab have haft et positivt resultat efter skat og hensættelser. Ansøger opfordres til at oplyse dette ved at udfylde Bilag C.
(ii) Ansøger skal desuden have en positiv egenkapital. Ansøger opfordres til at bekræfte dette i Bilag C.
(iii) Ansøger skal have mindst 3 relevante og sammenlignelige referencer (afsluttet og/eller igangværende) inden for de seneste tre år. Ved relevante og sammenlignelige referencer forstås:
- Erfaring med udarbejdelse af kurser.
- Erfaring inden for tre eller flere temaer:
o Digitaliserings- og transformationsprocesser i en statslig kontekst
o Agile processer: gevinster og udfordringer ved anvendelse af agile metoder
o Data management og/eller data governance
o Datadrevne beslutningsprocesser
o Fællesoffentlig digital infrastruktur og legacy

Ordregiver gør opmærksom på, at Ansøger maksimalt må angive fem referencer. Ansøger skal for hver reference angive de oplysninger, der er anført i Bilag C (punkt iii, tabellen).

Såfremt flere end tre ansøgere om prækvalifikation vil ordregiver udvælge de tre bedst egnede baseret på følgende kriterier:
- I hvilket omfang referencerne er sammenlignelige med annonceringens karakter, jf. ovenstående beskrivelse i pkt. (iii)
- I hvilket omfang referencerne indeholder erfaring med kompetenceudvikling, formidling og forankring af læring i deltageres daglige arbejde.
- I hvilket omfang referencerne indeholder sektorkendskab til de statslige rammer inden for digital forretningsudvikling og dataforvaltning.
Adresse Landgreven 4
1301
København
WWW: www.digst.dk
CPV kode 80000000-4 - Uddannelse og undervisning
80510000-2 - Specialuddannelse
80511000-9 - Personaleuddannelse
80530000-8 - Faglig uddannelse
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mia Jensen
Kontakt E-mail: mijen@digst.dk
Telefon: +45 24657480