Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lot C: Havvandsindtag og udløb

Entreprisen udbydes i totalentreprise.

Da Esbjergværket lukker i april 2023, er DIN Forsyning A/S i gang med ved at erstatte den nuværende fjernvarmeproduktion i Esbjerg med andre varmekilder, herunder et varmepumpeanlæg som benytter havvand som primære varmekilde. I den forbindelse gennemføres hermed licitation på levering og etablering af havvandsindtag i overensstemmelse med det samlede licitationsmateriale.

Havvandsindtaget skal placeres i bunden af Sønderhavn på Østre Forhavnskaj, hvorfra vandet ledes i to parallelle nedgravede rør til varmepumpeanlægget ved Stikvejen. Det nedkølede havvand ledes tilbage til havet via to parallelle rørledninger som udmunder i en tidligere kølevands-kanal nær Australienkaj.

Entreprisekontrakten forventes indgået med en Totalentreprenør. Arbejdet skal udføres i henhold til ABT18 med DIN Forsynings Særlige Betingelser (SB) samt Entreprisekontraktudkastet med tilhørende bilag.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-11-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-11-2020)
Titel Lot C: Havvandsindtag og udløb
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Entreprisen udbydes i totalentreprise.

Da Esbjergværket lukker i april 2023, er DIN Forsyning A/S i gang med ved at erstatte den nuværende fjernvarmeproduktion i Esbjerg med andre varmekilder, herunder et varmepumpeanlæg som benytter havvand som primære varmekilde. I den forbindelse gennemføres hermed licitation på levering og etablering af havvandsindtag i overensstemmelse med det samlede licitationsmateriale.

Havvandsindtaget skal placeres i bunden af Sønderhavn på Østre Forhavnskaj, hvorfra vandet ledes i to parallelle nedgravede rør til varmepumpeanlægget ved Stikvejen. Det nedkølede havvand ledes tilbage til havet via to parallelle rørledninger som udmunder i en tidligere kølevands-kanal nær Australienkaj.

Entreprisekontrakten forventes indgået med en Totalentreprenør. Arbejdet skal udføres i henhold til ABT18 med DIN Forsynings Særlige Betingelser (SB) samt Entreprisekontraktudkastet med tilhørende bilag.
Annonceret 20-11-2020 kl. 16.00
Deadline 06-01-2021 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Pris 30%, Kvalitet 70% herunder "Materiale valg til pumper, ventiler og andet udstyr"; "Teknisk løsning" samt "Løsning af opgaven"
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/286863
Ordregiver DIN Forsyning Varme A/S
Udvælgelseskriterier ”Soliditetsgrad” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfristen.
- Soliditetsgraden skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Års-regnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 08/08/2019).
Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er på mindst 20% for hvert af de tre (3) anførte afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver kan anføre de op til fem (5) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. nedenstående bullet og som alene eller tilsammen opfylder mindstekravene jf. sidste bullet.
• Ved sammenlignelig reference forstår Ordregiver følgende:
- At referencen omfatter et system med pumper, ventiler og rør
- At systemet opererer på et medie med højt saltindhold
- At referencen omfatter et system der i omfang og dimensioner er sammenlignelig med det udbudte
• Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan fremvise mindst en sammenlignelig reference inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.
Mindstekravet kan opfyldes ved en reference indeholdende ovennævnte opgaver eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at hver af de nævnte opgaver er udført for mindst én (1) kunde.
Adresse Ulvsundvej 1
6715
Esbjerg N
CPV kode 45232142-9 - Opførelse af varmepumpestation
34931000-2 - Havneudstyr
45241000-8 - Arbejder i forbindelse med anlæg af havn
45251250-8 - Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
45244100-0 - Havanlæg
42131320-5 - Reduktionsventilarrangementer
44161700-3 - Rørrensere
Udbudsform Offentlig licitation
Kontaktperson Laila Juncker
Kontakt E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53643209