Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud: Projekt om etablering af varmepumpeanlæg i Hald Ege

Projektet omfatter etablering af grundvandsbrønde til oppumpning og reinjektion af grundvand, samt en vand/vand varmepumpe til produktion af fjernvarme baseret på grundvand.

Energi Viborg Kraftvarme A/S ønsker herved at indhente tilbud på to delaftaler med henblik på realisering af Projektet.

Delaftale 1 vedrører levering og montering af varmepumpeanlæg med varmeveksler. Delaftalen 1 omfatter endvidere service af varmepumpeanlægget i 5 år efter aflevering. Til sidst omfatter Delaftale 1 2 alternative optioner på henholdsvis (i) levering af demonterbart bulderhus ("Option 1") og (ii) levering af støjisoleret lokale ("Option 2").

Delaftale 2 vedrører etablering af grundvandsbrønde til oppumpning og reinjektion af grundvand. Delaftalen omfatter også etableringen af rørtracé mellem boringerne og varmecentralen. Delaftalen 2 omfatter endvidere service af det samlede anlæg i 5 år efter aflevering.

Tilbudsindhentningen gennemføres som en "åben" tilbudsindhentning, hvor alle interesserede kan afgive tilbud. Tilbudsindhentningen sker i henhold til reglerne om underhåndsbud i tilbudsloven og udbudslovens afsnit V.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 22-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 22-05-2020)
Titel Udbud: Projekt om etablering af varmepumpeanlæg i Hald Ege
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Projektet omfatter etablering af grundvandsbrønde til oppumpning og reinjektion af grundvand, samt en vand/vand varmepumpe til produktion af fjernvarme baseret på grundvand.

Energi Viborg Kraftvarme A/S ønsker herved at indhente tilbud på to delaftaler med henblik på realisering af Projektet.

Delaftale 1 vedrører levering og montering af varmepumpeanlæg med varmeveksler. Delaftalen 1 omfatter endvidere service af varmepumpeanlægget i 5 år efter aflevering. Til sidst omfatter Delaftale 1 2 alternative optioner på henholdsvis (i) levering af demonterbart bulderhus ("Option 1") og (ii) levering af støjisoleret lokale ("Option 2").

Delaftale 2 vedrører etablering af grundvandsbrønde til oppumpning og reinjektion af grundvand. Delaftalen omfatter også etableringen af rørtracé mellem boringerne og varmecentralen. Delaftalen 2 omfatter endvidere service af det samlede anlæg i 5 år efter aflevering.

Tilbudsindhentningen gennemføres som en "åben" tilbudsindhentning, hvor alle interesserede kan afgive tilbud. Tilbudsindhentningen sker i henhold til reglerne om underhåndsbud i tilbudsloven og udbudslovens afsnit V.
Annonceret 22-05-2020 kl. 14.30
Deadline 15-06-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1. "Pris" (60 %)
2. "Servicekontrakt" (20 %)
3. "Kvalitet" (20 %)
Link til udbudsmateriale https://www.udbuddet.dk/ethics/eo#/1e973baa-8fab-4b6c-a38d-510773b5ea59/homepage
Ordregiver Energi Viborg Kraftvarme A/S
Udvælgelseskriterier Mindstekrav til økonomisk kapacitet

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1. Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til teknisk kapacitet

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

2. Tilbudsgiver skal have udført 1 lignende opgave i løbet af de seneste tre år regnet fra tilbudsfristen.

Med lignende opgaver forstås for Delaftale 1: Levering af varmepumpeanlæg til industrivirksomhed eller forsyningsvirksomhed.

Med lignende opgaver forstås for Delaftale 2: Levering og montering af geotermisk anlæg/ATES-anlæg til industrivirksomhed eller forsyningsvirksomhed.

Se nærmere om mindstekrav og dokumentation heraf i Tilbudsbetingelserne.
Adresse Industrivej 40
8800
Viborg
CPV kode 45232142-9 - Opførelse af varmepumpestation
42511110-5 - Varmepumper
45251200-3 - Bygge-anlægsarbejde: varmeværker
45262220-9 - Boring af vandbrønde
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Peter Boysen
Kontakt E-mail: pb@energiviborg.dk
Telefon: +45 89292929
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbud skal afleveres på udbudsplatformen www.udbuddet.dk.