Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Til- og ombygning af Samsø Skole

Samsø Kommune udbyder totalentreprisekontrakt vedr. projektering og opførelse af til- og ombygning af Samsø skole. ”Det store projekt i det lille samfund”.

Byggeriet planlægges ibrugtaget i forbindelse med skolestart august 2022.
Samsø Kommune ønsker med dette udbud at tilknytte en totalentreprenør (et totalentrepriseteam), der kan levere de samlede bygge- og anlægsarbejder, og de tilhørende arkitektfaglige, landskabsarkitektfaglige og ingeniørfaglige projekteringsydelser for realisering af projektet.
Opgaven udbydes som en begrænset licitation med forudgående prækvalifikation jf. tilbudsloven § 6. Opgaven tildeles således efter kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige bud” og i omvendt licitation.

Prækvalifikationsbetingelser med tilhørende bilag indeholder oplysninger om rammerne for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgninger. Materialet kan ses på iBinder, som kan tilgås via link.

Byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale vil blive fremsendt i forbindelse med igangsættelse af tilbudsfasen.

Det er forventningen at den udbudte opgave vil omhandle nedenstående funktioner og omfang. (opgaven kan blive justeret i det endelige udbud):

Det er op til tilbudsgiverne at give tilbud på én samlet løsning, som bedst muligt opfylder udbuddet udvælgelseskriterier inden for den afsatte entreprisesum:

Ny tilbygning i forbindelse med skolens hal (Samsøhallen):
Ny tilbygning på ca. 1235 m² som skal indeholde generelle undervisnings-, fælles-, og opholdsfaciliteter til 0.- 4. klasse, integreret SFO og klubfaciliteter. Som en del af SFO/klubfaciliteter etableres kontorfaciliteter til SFO-leder. Den nye tilbygning skal placeres i tilknytning til Samsøhallen og med direkte indgange til hallen, så der opnås synergi mellem bygningerne.
Ny hovedindgang:
Hovedindgang på ca. 170 m² i tilknytning til skolens eksisterende parkeringsplads. Hovedindgangen skal have nær tilknytning (skofri) til skolens administration og den nye tilbygning. Den kan placeres som nybyggeri, eller som ombygning af eksempelvis den eksisterende mellembygning mellem sydfløj og Samsø-hal.

Nyt musiklokale:
Der bygges nyt musiklokale på ca. 85 m², som nybyggeri eller som en ombygning af eksisterende byggeri. Musiklokalet ønskes placeret i tilknytning til Samsø hallen, så musiklokalets funktioner nemt kan udnyttes i sammenhæng med hallen i forbindelse med musiske arrangementer.

Administration:
Der skal etableres faciliteter til administration i tæt tilknytning til den nye hovedindgang, som nybyggeri eller som ombygning af eksisterende. Faciliteterne skal omfatte kontor til skoleleder, viceskoleleder og sekretærfunktion. Desuden etableres personalerum.
Udearealer:
Berørte udearealer renoveres, så skolens udefaciliteter fremstår som en helhed. I tilknytning til skolens nye hovedindgang etableres ligeledes nye udearealer, som fremhæver området som indgang. Der etableres desuden cykelparkering i dette område.

Proces og udførelse:
Opgaven er et stort projekt i et lille samfund, og har således stor bevågenhed både blandt politikere og lokalområdet. Derfor er det afgørende for projektets succes, at skolen og lokalområdet er involveret i processen, og at projektet sikres den lokale forankring. Det er forventningen at totalentreprenøren og hans team indgår aktivt for at sikre dette.
Byggeriet skal udføres samtidigt med at skolen er i drift, og udførelsen af opgaven skal således indrettes og koordineres, så dette er muligt, og til mindst mulig gene for skolens daglige drift.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 15-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 15-05-2020)
Titel Til- og ombygning af Samsø Skole
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Samsø Kommune udbyder totalentreprisekontrakt vedr. projektering og opførelse af til- og ombygning af Samsø skole. ”Det store projekt i det lille samfund”.

Byggeriet planlægges ibrugtaget i forbindelse med skolestart august 2022.
Samsø Kommune ønsker med dette udbud at tilknytte en totalentreprenør (et totalentrepriseteam), der kan levere de samlede bygge- og anlægsarbejder, og de tilhørende arkitektfaglige, landskabsarkitektfaglige og ingeniørfaglige projekteringsydelser for realisering af projektet.
Opgaven udbydes som en begrænset licitation med forudgående prækvalifikation jf. tilbudsloven § 6. Opgaven tildeles således efter kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige bud” og i omvendt licitation.

Prækvalifikationsbetingelser med tilhørende bilag indeholder oplysninger om rammerne for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgninger. Materialet kan ses på iBinder, som kan tilgås via link.

Byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale vil blive fremsendt i forbindelse med igangsættelse af tilbudsfasen.

Det er forventningen at den udbudte opgave vil omhandle nedenstående funktioner og omfang. (opgaven kan blive justeret i det endelige udbud):

Det er op til tilbudsgiverne at give tilbud på én samlet løsning, som bedst muligt opfylder udbuddet udvælgelseskriterier inden for den afsatte entreprisesum:

Ny tilbygning i forbindelse med skolens hal (Samsøhallen):
Ny tilbygning på ca. 1235 m² som skal indeholde generelle undervisnings-, fælles-, og opholdsfaciliteter til 0.- 4. klasse, integreret SFO og klubfaciliteter. Som en del af SFO/klubfaciliteter etableres kontorfaciliteter til SFO-leder. Den nye tilbygning skal placeres i tilknytning til Samsøhallen og med direkte indgange til hallen, så der opnås synergi mellem bygningerne.
Ny hovedindgang:
Hovedindgang på ca. 170 m² i tilknytning til skolens eksisterende parkeringsplads. Hovedindgangen skal have nær tilknytning (skofri) til skolens administration og den nye tilbygning. Den kan placeres som nybyggeri, eller som ombygning af eksempelvis den eksisterende mellembygning mellem sydfløj og Samsø-hal.

Nyt musiklokale:
Der bygges nyt musiklokale på ca. 85 m², som nybyggeri eller som en ombygning af eksisterende byggeri. Musiklokalet ønskes placeret i tilknytning til Samsø hallen, så musiklokalets funktioner nemt kan udnyttes i sammenhæng med hallen i forbindelse med musiske arrangementer.

Administration:
Der skal etableres faciliteter til administration i tæt tilknytning til den nye hovedindgang, som nybyggeri eller som ombygning af eksisterende. Faciliteterne skal omfatte kontor til skoleleder, viceskoleleder og sekretærfunktion. Desuden etableres personalerum.
Udearealer:
Berørte udearealer renoveres, så skolens udefaciliteter fremstår som en helhed. I tilknytning til skolens nye hovedindgang etableres ligeledes nye udearealer, som fremhæver området som indgang. Der etableres desuden cykelparkering i dette område.

Proces og udførelse:
Opgaven er et stort projekt i et lille samfund, og har således stor bevågenhed både blandt politikere og lokalområdet. Derfor er det afgørende for projektets succes, at skolen og lokalområdet er involveret i processen, og at projektet sikres den lokale forankring. Det er forventningen at totalentreprenøren og hans team indgår aktivt for at sikre dette.
Byggeriet skal udføres samtidigt med at skolen er i drift, og udførelsen af opgaven skal således indrettes og koordineres, så dette er muligt, og til mindst mulig gene for skolens daglige drift.
Deadline 12-06-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Det kan forventes at der anvendes følgende underkriterier:
› Arkitektur/funktionalitet/drift (vægtning 60-70 %)
› Organisation/CV'er og proces (vægtning ca. 10-20 %)
› Bæredygtighed (vægtning 10-20 %)
Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qkbvoohtqr
Ordregiver SAMSØ KOMMUNE
Udvælgelseskriterier Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke 4 ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave - Det store projekt i det lille samfund.
Ved "relevante referencer" forstås af ordregiver referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i forhold til geografi, art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende nybyggeri og ombygning af skoler eller andre flerbrugerhuse som multihuse, kulturhuse eller lignende udført i totalentreprise og indeholdende såvel arkitekt- og landskabsarkitektfaglige ydelser som ingeniørfaglige ydelser. Det vil blive tillagt positiv betydning, såfremt en reference inden for ovenstående ligeledes viser, at ansøger har indsigt i og/eller erfaring med:
› Indretning af læringsrum, herunder særlige ydelser indenfor indretning af rum til pædagogisk praksis
› Udførelse i sammenlignelig kontekst.
› Udførelse af om- og tilbygninger, mens bygninger er i drift.
› Byggeri med særligt fokus på bæredygtighed, herunder anvendelse af FNs verdensmål.
Adresse Søtofte 10
8305
Samsø
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 4
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christine Neergaard-Petersen
Kontakt E-mail: chnp@cowi.dk
Telefon: +45 41760568