Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kursuspakken digital politik og forvaltning

I regi af Statens Digitaliseringsakademi ønskes en kursuspakke med i alt tre kurser under overskriften Digital politik og forvaltning udviklet og brugertestet med efterfølgende varetagelse af drift og vedligehold. Kurserne skal tilpasses en statslig kontekst med praksisnære øvelser, oplæg og eksempler, der afspejler en hverdag, som deltagerne kan relatere sig til. Kursuspakken indkøbes gennem en begrænset annoncering med forhandling og har en estimeret kontraktsum på 4.795.000 DKK. I kontraktssummen er der indregnet et maksimum vederlag for udvikling og test af kurserne på 500.000 DKK.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 12-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 12-05-2020)
Titel Kursuspakken digital politik og forvaltning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I regi af Statens Digitaliseringsakademi ønskes en kursuspakke med i alt tre kurser under overskriften Digital politik og forvaltning udviklet og brugertestet med efterfølgende varetagelse af drift og vedligehold. Kurserne skal tilpasses en statslig kontekst med praksisnære øvelser, oplæg og eksempler, der afspejler en hverdag, som deltagerne kan relatere sig til. Kursuspakken indkøbes gennem en begrænset annoncering med forhandling og har en estimeret kontraktsum på 4.795.000 DKK. I kontraktssummen er der indregnet et maksimum vederlag for udvikling og test af kurserne på 500.000 DKK.
Deadline 09-06-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris: 40 pct., Kvalitet: 60 pct.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9a9d2e84-56f3-41ed-b373-1de085a7b8ec/homepage
Ordregiver Digitaliseringsstyrelsen
Skønnet kontraktsum 4795000 DKK
Udvælgelseskriterier Det er en forudsætning for tilbudsafgivelse, at tilbudsgiver ved sin underskrift på bilag C ”Tro- og love / Egnethedserklæring” kan bekræfte ikke at befinde sig i nogle af de i bilag C anførte udelukkelsesgrunde.

Minimumskriterier til egnethed
(i) Tilbudsgiver skal i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår have haft et positivt resultat efter skat og hensættelser. Tilbudsgiver opfordres til at bekræfte dette i bilag C.

(ii) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital. Tilbudsgiver opfordres til at bekræfte dette i bilag C.

(iii) Tilbudsgiver skal have mindst tre relevante og sammenlignelige referencer (afsluttet og/eller igangværende) inden for de seneste tre år. Ved en relevant og sammenlignelig reference forstås:
• Erfaring med udarbejdelse af kursuspakker.
• Erfaringer inden for tre eller flere af følgende temaer,
o Drivere for digitalisering og baggrund for offentlig digitalisering
o Mødet mellem forretningsstrategi og digitalisering
o Principper og rammer for den digitalt sammenhængende offentlige sektor
o Tværoffentligt samarbejde om digitalisering
o Arbejde med processer og organisering, roller og centrale aktører
o Implementeringskonsekvenser af politiske aftaler

Ordregiver gør opmærksom på, at tilbudsgiver maksimalt skal angive fem referencer. Tilbudsgiver skal for hver reference oplyse modtageren, en beskrivelse af det leverede, værdi af egne leverancer og kontraktperiode.

Såfremt flere end tre tilbudsgivere ansøger om prækvalifikation vil ordregiver udvælge de tre bedst egnede tilbudsgivere baseret på følgende kriterier:
• I hvilket omfang referencerne er sammenlignelige med annonceringens karakter, jf. ovenstående beskrivelse i pkt. (iii).
• I hvilket omfang referencerne indeholder erfaring med kompetenceudvikling, formidling og forankring af læring i deltageres daglige arbejde.
• I hvilket omfang referencerne indeholder sektorkendskab i relation til de statslige rammer, politiske reformer og processer samt offentlig digitalisering, fællesoffentlig infrastruktur og governance.
Adresse Landgreven 4
1301
København
WWW: www.digst.dk
CPV kode 80000000-4 - Uddannelse og undervisning
80420000-4 - E-læringstjenester
80510000-2 - Specialuddannelse
80511000-9 - Personaleuddannelse
80530000-8 - Faglig uddannelse
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nanna Haderup Barndorff
Kontakt E-mail: nabar@digst.dk
Telefon: +45 41782188