Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hovedentrepriseaftale - Nødrute og Nødvand

Udførelsen af denne entreprise omfatter helt overordnet etablering af nødrute til Femernforbindelsens produktionsområde, etablering og lægning af nødvandsledning til Femernforbindelsens produktionsområde samt opgraderinger omkring og ved det eksisterende vejnet.

Arbejdet omfatter udførelse af følgende:
(a) Etablering af 4 stk. vejudvidelser langs eksisterende vej og ny vejopbygning under eksisterende banebro på Strandholmsvej, herunder udgravning, vejopbygning, afvanding, asfaltarbejder og kørebaneafmærkning
(b) Udgravning af ledningsgrave, håndtering og lægning af ledninger samt tilfyldning af ledningsgrave for vandledninger
(c) Trækning af kabler I eksisterende trækrør samt trækrør etableret i denne entreprise (ved styret underboring)
(d) Ombygning af eksisterende helleanlæg udført som kørebaneafmærkning.
(e) Etablering af belysning på broer over motorvej og jernbane, herunder opsætning af belysning og lægning af kabler til strømforsyning samt eventuel ophængning og sikring af eksisterende kabler over broer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-05-2020)
Titel Hovedentrepriseaftale - Nødrute og Nødvand
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Udførelsen af denne entreprise omfatter helt overordnet etablering af nødrute til Femernforbindelsens produktionsområde, etablering og lægning af nødvandsledning til Femernforbindelsens produktionsområde samt opgraderinger omkring og ved det eksisterende vejnet.

Arbejdet omfatter udførelse af følgende:
(a) Etablering af 4 stk. vejudvidelser langs eksisterende vej og ny vejopbygning under eksisterende banebro på Strandholmsvej, herunder udgravning, vejopbygning, afvanding, asfaltarbejder og kørebaneafmærkning
(b) Udgravning af ledningsgrave, håndtering og lægning af ledninger samt tilfyldning af ledningsgrave for vandledninger
(c) Trækning af kabler I eksisterende trækrør samt trækrør etableret i denne entreprise (ved styret underboring)
(d) Ombygning af eksisterende helleanlæg udført som kørebaneafmærkning.
(e) Etablering af belysning på broer over motorvej og jernbane, herunder opsætning af belysning og lægning af kabler til strømforsyning samt eventuel ophængning og sikring af eksisterende kabler over broer.
Deadline 09-06-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/266838
Ordregiver Femern A/S
Udvælgelseskriterier Vedrørende prækvalifikationsanmodningens indhold, disposition og mindstekrav henvises til udbudsbetingelserne. Hvis der er mere end 5 ansøgere, vil Femern A/S ved udvælgelsen lægge vægt på de angivne referencer, herunder særligt hvem der har vedlagt de bedste og mest relevante referencer. Femern A/S vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven, således som den er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.4 - 1.5. Femern A/S vil i forlængelse heraf tillægge referencer, der demonstrerer erfaring med håndtering og lægning af vandledninger, styrede underboringer samt samarbejde med andre bygherrevalgte entreprenører større vægt end de øvrige opgavetyper, der er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.4 - 1.5.
Adresse Vester Søgade 10
1601
København V
CPV kode 45230000-8 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45100000-8 - Forberedelse af byggeplads
45112000-5 - Udgravning og fjernelse af jord
45112100-6 - Rendegravning
45112200-7 - Afrømning af jord
45112210-0 - Afrømning af muldjord
45112400-9 - Udgravning
45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45231000-5 - Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
45231100-6 - Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
45231110-9 - Rørlægningsarbejde
45231300-8 - Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232100-3 - Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger
45233120-6 - Anlæg af vej
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
Kontaktperson Femern - Mikkel Mølgaard
Kontakt E-mail: mmd@femern.dk
Telefon: +45 33416396
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

1) Femern A/S udbyder hovedentrepriseaftalen som en samlet aftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakten samt minimere risici. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.
2) Det understreges, at den angivne estimerede værdi i nærværende udbudsbekendtgørelse er baseret på Femern A/S' estimat i et komplekst projekt. Estimatet vil derfor kunne afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning.
3) Anmodning om prækvalifikation og tilbud skal afgives under overholdelse af de formkrav der fremgår af hhv. udbudsbetingelsernes pkt. 5 og 6.