Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Prækvalifikation ifm. Åbningstræk for fremtidens Assens - Havneplads og Multitek

Denne prækvalifikation gennemføres med henblik på at udvælge 3 rådgivningsteams, som gives mulighed for at deltage i det efterfølgende udbud og aflevere et tilbud på totalrådgivningen .

Udbuddet sker i overensstemmelse med:
› Lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven)
› Lov nr. 492 af 12. maj 2010 (Lov om Klagenævnet for Udbud)

Udbuddet gennemføres som et indkøb under tærskelværdien uden klart overskridende interesser jf. Udbudsloven kap. V.

I det videre forløb ønsker Ordregiver mulighed for at gennemføre en forhandlingsproces. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

PROJEKTET
Første handling i realiseringen af udviklingsplanen for Fremtidens Assens, er dannelsen af et nyt aktivt havnebyrum, der genskaber forbindelsen mellem den smukke indre købstad og det levende, oplevelsesrige havnemiljø, med en ambition om, at tiltrække følgeinvesteringer og løfte den videre byudvikling på havnen og i midtbyen.

Assens Kommune og Realdania ønsker med udbudet, at tilknytte en rådgiver til at varetage totalrådgivningen i forbindelse med udvikling, projektering og gennemførelse af en ny aktiv havneplads ved Willemoesgade, samt etablering af et moderne multitek i det tidligere rådhus på Willemoesgade 15 - idet det eksisterende bibliotek flyttes hertil fra dets nuværende placering i udkanten af byen.

Åbningstrækket, med multitek og havneplads, er det centrale knudepunkt og hjertet i Fremtidens Assens. Her forbindes købstadsbymidten, den bynære havn, erhvervshavnen, marinaen og Assens næs.
Stedet skal være for borgere og besøgende, og give rum for skabende fællesskaber omkring kultur, med aktiviteter der flyder frit imellem havneplads, bygning og atriumgård.

Åbningstrækket skal skabe grundlag for bæredygtig turisme, hvor turistaktiviteter og borgeraktiviteter smelter sammen, med en gennemgående rød tråd i multitek og havneplads.

Det er et ønske, at havneplads og multitek skal blive det samlende knudepunkt – bylivsgeneratoren i Assens, som sammen skal skabe de optimale rammer, der inspirerer til socialt samvær og aktivteter, såvel ude som inde. Et sted fyldt med liv og aktiviteter, med rum for skabende fællesskaber omkring litteratur, kunst og kulturhistorie.

Det multifunktionelle byrum er byens mødested, byens uforstyrrede arbejdssted og byens kreative inspirationskilde. Et fantastisk sted at komme som såvel borger, som medarbejder og som turist. Der ønskes et projekt med fokus på social bæredygtighed – Trygge rum, mødesteder, rum som stimulerer sanserne og samskabelse.

Multiteket
Det tidligere rådhus’ samlede bygningsareal er på 2.775 m2. Nærværende opgave omhandler kun en del af bygningen, ca. 1.250 m2, hvor hovedopgaven er at åbne den i dag lukkede bygning mod havnepladsen, og at indrette et moderne bibliotek - en nytænkning af det klassiske bibliotek, med litteraturen som omdrejningspunkt, men hvor der skabes rammer for nye måder at sammentænke litteraturen med andre aktiviteter indenfor bl.a. kultur og kulturhistorie, og skabes et levende læringsmiljø til glæde for skoler og institutioner, borgere og turister. Multiteket skal også fungere som ”byens dagligstue”, hvor man kan læse dagens avis med en kop kaffe, opholde sig imens man venter på bussen, finde en stille studieplads og meget mere.

På sin nuværende placering, i byens periferi, har Assens Bibliotek årligt ca. 70.000 besøgende. Erfaringen fra andre byer, hvor biblioteket flyttes til en central placering, og på forskellig vis kobles med andre aktiviteter, er at besøgstallet forøges markant. Flytning af biblioteket til moderne rammer i det nye Multitek, vurderes derfor at være det rigtige greb, ift. at skabe den ønskede bylivsgenerator i Assens midtby.

Med den nye, centrale placering i byen, kan biblioteket spille aktivt ind i flere aktiviteter i centrum, f.eks. med en satellitzone, hvor biblioteket rykker udenfor i forbindelse med kulturelle arrangementer så som ”Assens for fulde sejl”. Assens Kommune lægger stor vægt på det aktive sammenspil imellem havneplads, multitek og atriumgård, med en gennemgående rød tråd i arkitektur og aktiviteter der flyder frit imellem ude og inde.

De øvrige arealer anvendes foreløbigt til kommunale kontorarbejdspladser.

Selvom det med nærværende opgave kun er en del af det tidligere rådhus der ombygges (en 1. etape), er det væsentligt at løsningen forholder sig til bygningens samlede, fremtidige helhed. Der er på nuværende tidspunkt to muligheder i spil, for den langsigtede omdannelse af den resterende bygning:

1. Arealet er i spil, som 1 af 4 mulige placeringer i Assens, for det kommende Nationale besøgscenter for lystfiskerturisme, det første af sin art i Europa, med en tematik omkring vand, lystfiskeri og natur.

2. Såfremt centeret ikke placeres her er visionen, at hele huset på længere sigt fyldes med forskellige foreninger, aktører og borgergrupper, i et kreativt fællesskab også indeholder åbne værksteder, som f.eks. repair-café, FAB-lab m.m., hvor borgere og turister kan slippe kreativiteten løs.

Det forventes at den fremtidige anvendelse af den resterende bygning, er afklaret forud for tilbudsfasen. Selve udviklingen af de nævnte funktioner på længere sigt er ikke en del af nærværende opgave.

Havnepladsen
Havnepladsen er det naturlige udgangspunkt for at opleve resten af byen, med synlige visuelle forbindelser og referencer til Kogehusmolen – hvor søhelten Peter Willemoes i dag står, industrihavnen – med det aktive skibsværft, den velbevarede historiske købstadsbymidte, den kommende havnepromenade, det rekreative landskab på Assens næs.

Pladsen er et sted man har lyst til at opholde sig, både aktivt og passivt. Multitekets aktiviteter trækkes ud under åben himmel, med muligheder for f.eks. udstillinger (kunst eller kulturhistorie), optræden med gøgl, musik og teater, kunstworkshops, læsecafé m.m. Turist-aktiviteter, som f.eks. historiske byvandringer starter her. Der ønsker en tydelig arkitektonisk tråd imellem havneplads, multitek og atriumgård.
På pladsens solside kan der skabes mulighed for udeservering, i forbindelse med en eventuel restaurationen i den kommende bebyggelse langs pladsens nordside.

Der lægges i opgaveløsningen vægt på at de foreslåede løsninger for Multitek og havneplads er baseret på miljø- og klimamæssige løsninger, herunder i forhold til materialevalg og efterfølgende drift.

Det samlede budget for håndværkerudgifter incl. uforudsete udgifter er 13,1 mio. kr. ekskl. moms.


UDBUDDET
Det efterfølgende udbud går ud på at afgive et tilbud på totalrådgivning for gennemførelse af projektet indeholdende projektering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn. Bygge- og anlægsarbejderne skal udbydes i fagentrepriser.

Det efterfølgende tilbud i skal indeholde:

1) Pris for rådgivning.

2) Beskrivelse af projektorganisation og bemanding, herunder CV'er for nøglepersoner.

3) Ideoplæg, som illustrerer hvorledes tilbudsgiver foreslår opgaven løst. Ideoplægget skal indeholde følgende:
Situationsplan 1:200
Planer 1:100:
Stueplan inkl. atriumgård
1. sals plan
By- og Landskabsplan for havnepladse
Facader 1:100
Snit
Illustrationer

4) Et økonomioverslag, både for anlæg og efterfølgende drift

Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" i henhold til nedenstående underkriterier med de angivne vægtninger:

Pris – 20 %
Projektorganisation og bemanding – 25 %
Idéoplæg og procesbeskrivelse – 55 %

Forslagene vurderes på hvordan de bedst muligt opfylder krav og ønsker, der er beskrevet i udbudsbeskrivelsen og som udvikles i udbud- og forhandlingsforløbet.

Tilbudsgivere vil modtage et vederlag for aflevering af et konditionsmæssigt endeligt tilbud på 125.000,- DKK ekskl. moms.

Tidsplanen er som følger (alle datoer er 2020, med mindre andet er angivet ):
Spørgefrist ifm. prækvalifikation: 14. april
Frist for ordregivers svar på spørgsmål: 17. april
Ansøgning om prækvalifikation: 24. april kl. 13.00
Meddelelse om prækvalifikation: 7. maj

Den efterfølgende tidsplan forventes som følger, men er bl.a. afhængig af hvorledes Corona-situationen udvikler sig:
Udsendelse af udbudsmateriale de til prækvalificerede: 12. maj
Afgivelse af indledende tilbud: 12. juni
Eventuel forhandlingsperiode, herefter afgivelse af endeligt tilbud: 3. juli
Bedømmelse i august
Offentliggørelse af vinder: 1. september
Indgåelse af totalrådgiveraftale, efter afsluttet standstillperiode:12. september

Herefter forventes tidsplanen som følger:
Projekteringsperioden incl. udbud i fagentreprise: oktober 2020 - juni 2021
Udførelse august 2021 - april 2022

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 24-03-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 24-03-2020)
Titel Prækvalifikation ifm. Åbningstræk for fremtidens Assens - Havneplads og Multitek
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Denne prækvalifikation gennemføres med henblik på at udvælge 3 rådgivningsteams, som gives mulighed for at deltage i det efterfølgende udbud og aflevere et tilbud på totalrådgivningen .

Udbuddet sker i overensstemmelse med:
› Lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven)
› Lov nr. 492 af 12. maj 2010 (Lov om Klagenævnet for Udbud)

Udbuddet gennemføres som et indkøb under tærskelværdien uden klart overskridende interesser jf. Udbudsloven kap. V.

I det videre forløb ønsker Ordregiver mulighed for at gennemføre en forhandlingsproces. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

PROJEKTET
Første handling i realiseringen af udviklingsplanen for Fremtidens Assens, er dannelsen af et nyt aktivt havnebyrum, der genskaber forbindelsen mellem den smukke indre købstad og det levende, oplevelsesrige havnemiljø, med en ambition om, at tiltrække følgeinvesteringer og løfte den videre byudvikling på havnen og i midtbyen.

Assens Kommune og Realdania ønsker med udbudet, at tilknytte en rådgiver til at varetage totalrådgivningen i forbindelse med udvikling, projektering og gennemførelse af en ny aktiv havneplads ved Willemoesgade, samt etablering af et moderne multitek i det tidligere rådhus på Willemoesgade 15 - idet det eksisterende bibliotek flyttes hertil fra dets nuværende placering i udkanten af byen.

Åbningstrækket, med multitek og havneplads, er det centrale knudepunkt og hjertet i Fremtidens Assens. Her forbindes købstadsbymidten, den bynære havn, erhvervshavnen, marinaen og Assens næs.
Stedet skal være for borgere og besøgende, og give rum for skabende fællesskaber omkring kultur, med aktiviteter der flyder frit imellem havneplads, bygning og atriumgård.

Åbningstrækket skal skabe grundlag for bæredygtig turisme, hvor turistaktiviteter og borgeraktiviteter smelter sammen, med en gennemgående rød tråd i multitek og havneplads.

Det er et ønske, at havneplads og multitek skal blive det samlende knudepunkt – bylivsgeneratoren i Assens, som sammen skal skabe de optimale rammer, der inspirerer til socialt samvær og aktivteter, såvel ude som inde. Et sted fyldt med liv og aktiviteter, med rum for skabende fællesskaber omkring litteratur, kunst og kulturhistorie.

Det multifunktionelle byrum er byens mødested, byens uforstyrrede arbejdssted og byens kreative inspirationskilde. Et fantastisk sted at komme som såvel borger, som medarbejder og som turist. Der ønskes et projekt med fokus på social bæredygtighed – Trygge rum, mødesteder, rum som stimulerer sanserne og samskabelse.

Multiteket
Det tidligere rådhus’ samlede bygningsareal er på 2.775 m2. Nærværende opgave omhandler kun en del af bygningen, ca. 1.250 m2, hvor hovedopgaven er at åbne den i dag lukkede bygning mod havnepladsen, og at indrette et moderne bibliotek - en nytænkning af det klassiske bibliotek, med litteraturen som omdrejningspunkt, men hvor der skabes rammer for nye måder at sammentænke litteraturen med andre aktiviteter indenfor bl.a. kultur og kulturhistorie, og skabes et levende læringsmiljø til glæde for skoler og institutioner, borgere og turister. Multiteket skal også fungere som ”byens dagligstue”, hvor man kan læse dagens avis med en kop kaffe, opholde sig imens man venter på bussen, finde en stille studieplads og meget mere.

På sin nuværende placering, i byens periferi, har Assens Bibliotek årligt ca. 70.000 besøgende. Erfaringen fra andre byer, hvor biblioteket flyttes til en central placering, og på forskellig vis kobles med andre aktiviteter, er at besøgstallet forøges markant. Flytning af biblioteket til moderne rammer i det nye Multitek, vurderes derfor at være det rigtige greb, ift. at skabe den ønskede bylivsgenerator i Assens midtby.

Med den nye, centrale placering i byen, kan biblioteket spille aktivt ind i flere aktiviteter i centrum, f.eks. med en satellitzone, hvor biblioteket rykker udenfor i forbindelse med kulturelle arrangementer så som ”Assens for fulde sejl”. Assens Kommune lægger stor vægt på det aktive sammenspil imellem havneplads, multitek og atriumgård, med en gennemgående rød tråd i arkitektur og aktiviteter der flyder frit imellem ude og inde.

De øvrige arealer anvendes foreløbigt til kommunale kontorarbejdspladser.

Selvom det med nærværende opgave kun er en del af det tidligere rådhus der ombygges (en 1. etape), er det væsentligt at løsningen forholder sig til bygningens samlede, fremtidige helhed. Der er på nuværende tidspunkt to muligheder i spil, for den langsigtede omdannelse af den resterende bygning:

1. Arealet er i spil, som 1 af 4 mulige placeringer i Assens, for det kommende Nationale besøgscenter for lystfiskerturisme, det første af sin art i Europa, med en tematik omkring vand, lystfiskeri og natur.

2. Såfremt centeret ikke placeres her er visionen, at hele huset på længere sigt fyldes med forskellige foreninger, aktører og borgergrupper, i et kreativt fællesskab også indeholder åbne værksteder, som f.eks. repair-café, FAB-lab m.m., hvor borgere og turister kan slippe kreativiteten løs.

Det forventes at den fremtidige anvendelse af den resterende bygning, er afklaret forud for tilbudsfasen. Selve udviklingen af de nævnte funktioner på længere sigt er ikke en del af nærværende opgave.

Havnepladsen
Havnepladsen er det naturlige udgangspunkt for at opleve resten af byen, med synlige visuelle forbindelser og referencer til Kogehusmolen – hvor søhelten Peter Willemoes i dag står, industrihavnen – med det aktive skibsværft, den velbevarede historiske købstadsbymidte, den kommende havnepromenade, det rekreative landskab på Assens næs.

Pladsen er et sted man har lyst til at opholde sig, både aktivt og passivt. Multitekets aktiviteter trækkes ud under åben himmel, med muligheder for f.eks. udstillinger (kunst eller kulturhistorie), optræden med gøgl, musik og teater, kunstworkshops, læsecafé m.m. Turist-aktiviteter, som f.eks. historiske byvandringer starter her. Der ønsker en tydelig arkitektonisk tråd imellem havneplads, multitek og atriumgård.
På pladsens solside kan der skabes mulighed for udeservering, i forbindelse med en eventuel restaurationen i den kommende bebyggelse langs pladsens nordside.

Der lægges i opgaveløsningen vægt på at de foreslåede løsninger for Multitek og havneplads er baseret på miljø- og klimamæssige løsninger, herunder i forhold til materialevalg og efterfølgende drift.

Det samlede budget for håndværkerudgifter incl. uforudsete udgifter er 13,1 mio. kr. ekskl. moms.


UDBUDDET
Det efterfølgende udbud går ud på at afgive et tilbud på totalrådgivning for gennemførelse af projektet indeholdende projektering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn. Bygge- og anlægsarbejderne skal udbydes i fagentrepriser.

Det efterfølgende tilbud i skal indeholde:

1) Pris for rådgivning.

2) Beskrivelse af projektorganisation og bemanding, herunder CV'er for nøglepersoner.

3) Ideoplæg, som illustrerer hvorledes tilbudsgiver foreslår opgaven løst. Ideoplægget skal indeholde følgende:
Situationsplan 1:200
Planer 1:100:
Stueplan inkl. atriumgård
1. sals plan
By- og Landskabsplan for havnepladse
Facader 1:100
Snit
Illustrationer

4) Et økonomioverslag, både for anlæg og efterfølgende drift

Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" i henhold til nedenstående underkriterier med de angivne vægtninger:

Pris – 20 %
Projektorganisation og bemanding – 25 %
Idéoplæg og procesbeskrivelse – 55 %

Forslagene vurderes på hvordan de bedst muligt opfylder krav og ønsker, der er beskrevet i udbudsbeskrivelsen og som udvikles i udbud- og forhandlingsforløbet.

Tilbudsgivere vil modtage et vederlag for aflevering af et konditionsmæssigt endeligt tilbud på 125.000,- DKK ekskl. moms.

Tidsplanen er som følger (alle datoer er 2020, med mindre andet er angivet ):
Spørgefrist ifm. prækvalifikation: 14. april
Frist for ordregivers svar på spørgsmål: 17. april
Ansøgning om prækvalifikation: 24. april kl. 13.00
Meddelelse om prækvalifikation: 7. maj

Den efterfølgende tidsplan forventes som følger, men er bl.a. afhængig af hvorledes Corona-situationen udvikler sig:
Udsendelse af udbudsmateriale de til prækvalificerede: 12. maj
Afgivelse af indledende tilbud: 12. juni
Eventuel forhandlingsperiode, herefter afgivelse af endeligt tilbud: 3. juli
Bedømmelse i august
Offentliggørelse af vinder: 1. september
Indgåelse af totalrådgiveraftale, efter afsluttet standstillperiode:12. september

Herefter forventes tidsplanen som følger:
Projekteringsperioden incl. udbud i fagentreprise: oktober 2020 - juni 2021
Udførelse august 2021 - april 2022
Deadline 24-04-2020 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver Assens Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier til prækvalifikation:

Assens Kommune vil, på baggrund af den åbne prækvalifikation, udvælge de 3 ansøgere (tværfaglige rådgivningsteams med arkitekt, indretningsarkitekt, byrum- og landskabsarkitekt og ingeniør), som i lyset af den udbudte opgave, vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen, samt motivation for opgaven.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes faglige tilgang til opgaven, som beskrevet i anmodningsbrev, samt teamets tekniske formåen, som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.


ANMODNINGSBREV:
Anmodningsbrev i PDF-format på max 3 sider.

I brevet skal der anføres oplysninger om ansøgerteamet, og det ønskes begundet hvorfor netop denne team-sammensætning er valgt.

Desuden skal ansøger beskrive sin motivation for netop at løse denne opgave, eventuel med henvsning referencerne.

Ansøger bedes også beskrive sin faglige tilgang til opgaven.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der har sammensat de mest kompetente teams, og som kan varetage alle de forventede totalrådgiverydelser og udviser den fornødne motivation og tilgang til opgaven.


EGENKAPITAL:
Ansøgers egenkapital i det seneste godkendte regnskabsår skal være positiv, hvilket dokumenteres ifm. ansøgning i form af reviseorpåtegnet årsregnskab.


REFERENCER:
Referencer opdeles i 2 kategorier alt efter hvad de angår: 1) Ombygning af eksisterende byggeri eller 2) Etablering af pladser o.lign.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af særskilte referenceark/referenceliste:

› Type af byggeri henholdsvis plads eller tilsvarende
› Beskrivelse af ansøgers ydelse, ansvar og rolle
› Honorar
› Bruttoareal / areal plads eller tilsvarende
› Entreprisesum
› Honorar ekskl. moms
› Dato for aflevering
› Kunde / bygherres navn

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgivningsopgaver indeholdende arkitekt-, landskabarkitekt og ingeniørfaglige rådgivningsydelser i forbindelse med ombygning af tilsvarende byggeri, samt referencer vedr. etablering af pladser i bymæssig bebyggelse, og gerne specifikke referencer til biblioteks-/kulturhus-projekter

Ansøger bedes i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimum 3 referencer vedr. ombygning og maksimum 3 referencer vedr. pladser. Samme reference kan godt være vedr. både ombygning og pladser. Referencernes antal er samlet for rådgiverteamet.

› Referencerne må max være 3 år gamle regnet fra aflevering af ombygning / plads.
› Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side.

Vedlægger ansøger samlet flere end 3 referencer indenfor hver af de 2 kategorier, vil det være de første 3 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.


ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION
Ansøgning om prækvalifikation skal senest den 24. april kl. 13.00 uploades på iBinder, benyt dette link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rkewleksgw
Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal også ske på iBinder via samme link.
Adresse Rådhus Allé 5
5610
Assens
CPV kode 71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
45112710-5 - Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med grønne områder
71220000-6 - Arkitektprojektering
71320000-7 - Ingeniørmæssig projektering
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kristian Lund Tegtmeier
Kontakt E-mail: klte@cowi.com
Telefon: +45 21600336
Modtagers firmanavn COWI
Adresse for modtagelse af tilbud uploades på iBinder, se link ovenfor