Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lufthavnsudstyr 2020/S 127-311915

Kort beskrivelse

1) Baggrund og formål:

Nærværende udbud omfatter anskaffelse, udvikling / tilpasning, support, vedligehold og videreudvikling af en samlet løsning bestående af software og hardware, der skal gøre dansk politi i stand til at varetage en effektiv grænsekontrol på Danmarks ydre Schengengrænser, varetage udlændingekontrol på Danmarks territoriale område samt understøtte dansk politis forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre strafbare handlinger.

Ved en ”effektiv grænsekontrol” forstås en grænsekontrol, som udføres ensartet, grundigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU-regler, og som samtidig sikrer en hensigtsmæssig passagergennemstrømning. Den samlede løsning skal bestå af dels software i form af slubrugerklient(er) til grænsekontrol mv. og dels hardware i form af hurtigt og driftssikkert udstyr til læsning af pas (eMRTD), optagelse af fingeraftryk og optagelse af personfotos, samt såkaldte selvbetjeningskiosker til registrering af relevante oplysninger, mobilt udstyr og eGates (option).

Den samlede løsning skal sikre, at Danmark, som deltager i Schengensamarbejdet, lever op til de fælles europæiske regler for grænsekontrol som beskrevet i Schengengrænsekodekset, SIS-forordningerne, VIS forordningen, EES-forordningen og ETIAS-forordningen.

Danmark har ydre Schengengrænser på luftgrænsen og søgrænsen (men ingen ydre landgrænser). Danmark har en række godkendte grænseovergangssteder,

Hvor den ydre Schengengrænse lovligt kan passeres. Antalsmæssigt er langt hovedparten af disse havne og til dels mindre flyvepladser.

Det estimeres for 2019, at der i alt er ca. 35 mio. ind- og udrejser via fly over Danmarks ydre Schengengrænser på årsbasis, hvoraf ca. 4 mio. foretages af tredjelandsstatsborgere. Over 90 pct. af disse sker i Københavns lufthavn. Den næststørste lufthavn, Billund lufthavn, udgør ca. 5 pct. af trafikken. Foruden flytrafikken er ind- og udrejser fra tredjelandsstatsborgere i havne også relevant. Det gælder især i Københavns Havn, hvor krydstogtsturismen fylder meget.

Den eksisterende løsning, der anvendes til grænsekontrol, udlændingekontrol og retshåndhævende søgninger, anvendes i politiets pasbokse samt af politibetjente og efterforskere i politiets 12 politikredse. Derudover anvender politiet i Københavns Lufthavn i Kastrup en separat løsning til kontrol af hitoplysninger fra de eksisterende eGates i lufthavnen. Endelig anvender politiet en app til smartphones til udlændingekontrol (SøgeApp), som kan skanne pas og foretage opslag i en række nationale og internationale registre.

Den samlede løsning forventes at erstatte både eksisterende løsninger til grænsekontrol, de nuværende eGates og eksisterende 1-finger fingeraftryksskannere, samt omfatte et SDK til udbygning af SøgeApp’en med funktionalitet til optagelse af fingeraftryk fra politiets smartphones. Der ønskes en løsning, der i videst mulige omfang er baseret på et standardsystem, der allerede anvendes i organisationer, der er sammenlignelige med dansk politi.

Der gøres opmærksom på, at leverancer i kontrakten er bundet af en række tidskrav fra EU, herunder forpligtelser i relation til test, go-live mv.

Den systemmæssige del af den udbudte løsning (også benævnt POLKON II) skal via politiets integrationsplatform integrere med en række nationale og internationale registre, herunder VIS, SIS, Interpol og de kommende systemer EES og ETIAS.

2) Hovedydelser:

Kontrakten indgås med én leverandør. Kontrakten omfatter følgende hovedydelser, som vil blive uddybet nærmere i udbudsmaterialet.

A. Etablering (udvikling / tilpasning samt installering af udstyr) af den samlede løsning:

Leverandøren skal levere en samlet løsning inkl. nødvendige licenser, software, udvikling og tilpasninger samt udstyr til varetagelse af grænsekontrol, udlændingekontrol og retshåndhævende søgninger for dansk politi, som overholder kravene i Schengengrænsekodeks og relevante forordninger. Den samlede løsning skal understøtte et sammenhængende flow på grænsen, som sikrer en hensigtsmæssig passagergennemstrømning og en effektiv grænsekontrol i 1. og 2. linje, og som understøtter udlændingekontrol og retshåndhævende søgninger. I forbindelse med levering af den samlede løsning skal leverandøren bistå politiet med gennemførelse af compliance test mod EU’s centrale systemer.

1) POLKON II – Grænsekontrol: Funktionalitet til understøttelse af grænsekontrol, herunder forventes kontrakten at indeholde følgende krav:

- skanning af rejsedokumenter (vha. nedenfor angivet udstyr) til udlæsning af data fra VIZ, MRZ og chip

- indtastning af oplysninger manuelt eller korrektion af oplysninger indlæst fra MRTD/eMRTD

- kontrol af rejsedokumenternes sikkerhedsfaciliteter med henblik på at identificere mulig person- og dokumentfalsk

- fremsendelse af person- og dokumentoplysninger til opslag i, samt visning af hit-oplysninger fra nationale og internationale kriminalregistre med henblik på at identificere efterlyste personer og / eller rejsedokumenter

- fremsøgning og visning af data fra selvbetjeningskiosker

- fremsendelse af person- og dokumentoplysninger til opslag i, samt visning af søgeresultater fra en række EU-registre (EES, VIS og ETIAS)

- optag af biometri til registrering i EES samt søgning, verifikation og identifikation i en række internationale og nationale registre

- udvidet manuel søgning i tilknyttede nationale og internationale registre, evt. på baggrund af manuelt indtastede oplysninger

- overlevering af indsamlede oplysninger til yderligere undersøgelse i 2. linjegrænsekontrol, samt yderligere funktionalitet til granskning af data og evt. foretagelse af udvidede manuelle søgninger i 2. linjegrænsekontrollen

- oprettelse af individuel sagsmappe i EES samt registrering af indrejse, udrejse eller nægtelse af indrejse i EES i enten 1. linjegrænsekontrollen eller 2. linjegrænsekontrollen

- korrektion af eksisterende data i EES

2) POLKON II – Udlændingekontrol: Funktionalitet til understøttelse af udlændingekontrol, herunder forventes kontrakten at indeholde følgende krav:

- skanning af rejsedokumenter (vha. nedenfor angivet udstyr) til udlæsning af data fra VIZ, MRZ og chip

- indtastning af oplysninger manuelt eller korrektion af oplysninger indlæst fra MRTD/eMRTD

- kontrol af rejsedokumenternes sikkerhedsfaciliteter med henblik på at identificere mulig person- og dokumentfalsk

- fremsendelse af person- og dokumentoplysninger til opslag i, samt visning af hit-oplysninger fra nationale og internationale kriminalregistre med henblik på at identificere efterlyste personer og / eller rejsedokumenter

- fremsendelse af person- og dokumentoplysninger til opslag i, samt visning af søgeresultater fra en række EU-registre (EES, VIS og ETIAS)

- optag af biometri til søgning, verifikation og identifikation i en række nationale ig internationale registre

- udvidet manuel søgning i tilknyttede nationale og internationale registre evt. på baggrund af manuelt indtastede oplysninger

- korrektion af data i EES.

Funktionaliteten til grænsekontrol skal leverancemæssigt sikres forud for funktionalitet til udlændingekontrol. Ordregiver er således indstillet på, at funktionaliteten til udlændingekontrol kommer i en efterfølgende release eller på lignende måde.

3) POLKON II – Retshåndhævende søgninger: Funktionalitet til detaljerede søgninger med retshåndhævende formål i tilknyttede registre, herunder forventes kontrakten at indeholde følgende krav:

- indtastning af oplysninger om personer eller genstande til gennemførelse af søgninger, samt visning af hit-oplysninger fra en række nationale og internationale registre med henblik på at identificere efterlyste personer og / eller genstande

- fremsendelse og håndtering af anmodning til Centralt Adgangspunkt i dansk politi om søgning i en række internationale registre

- søgning med person- og genstandsoplysninger i, samt visning af søgeresultater fra en række internationale registre, herunder EES, VIS og ETIAS og sikker fremsendelse af fremsøgte oplysninger til person, der har anmodet om oplysninger

- optag af biometri til søgning, verifikation og identifikation i en række nationale og internationale registre.

Funktionaliteten til grænsekontrol skal leverancemæssigt sikres forud for funktionalitet til retshåndhævende formål. Ordregiver er således indstillet på, at funktionaliteten til retshåndhævende formål kommer i en efterfølgende release eller på lignende måde.

4) Udstyr til pasbokse og politistationer:

- Levering og opsætning af 4-finger fingeraftryksskannere til registrering af fingeraftryk i EES samt verifikation og identifikation i VIS og EES

- Levering og opsætning af kameraer og lys til optagelse af ansigtsbilleder til registrering, verifikation og identifikation i EES

- Integration til eksisterende passkannere til skanning af VIZ og MRZ i hvidt, nær-infrarød og ultraviolet lys, samt udlæsning af chip fra rejsedokumenter hvor dette er muligt

- Levering og opsætning af passkannere til skanning af VIZ og MRZ i hvidt, nær-infrarød og ultraviolet lys, samt udlæsning af chip fra rejsedokumenter hvor dette er muligt.

5) Levering og opsætning af selvbetjeningskiosker til tredjelandsstatsborgeres selv- / præ-registrering inden grænsen på større grænseovergange, inkl. tilpasning af brugergrænseflade til interaktion med tredjelandsstatsborgere, herunder fx. indsamling af svar på spørgsmål om opfyldelse af indrejsebetingelserne. Kioskerne skal fungere i sammenhæng med POLKON II og evt. eGates, således at længerevarende forespørgsler kan påbegyndes i kioskerne, men først behandles af grænsevagterne, når tredjelandsstatsborgeren når frem til pasbokse eller evt. eGates. Det skal være muligt at henvise en tredjelandsstatsborger til enten pasboks eller evt. eGates på baggrund af resultatet af forespørgsler udført i kiosken, kontrollen af passet og svarene på spørgsmålene vedr. indrejsebetingelserne. Det skal være muligt for politiets administratorer at konfigurere de regler, der bestemmer næste skridt efter kiosken. Der forventes at blive stillet krav om, at kiosker skal designes, så de forholdsvist nemt kan flyttes til en ny placering.

6) Mobil-løsning til grænsekontrol på mellemstore grænseovergangssteder uden faste faciliteter, samt til understøttelse af udlændingekontrol ved større aktioner.

Løsningen skal effektivt kunne håndtere grænsekontrol af op til fx 6 000 passagerer ved fx anløb af krydstogtskibe i større danske havne. Politiet forventer, at en kuffertløsning vil være den mest effektive løsning.

Den samlede løsning skal i videst mulige omfang være baseret på effektive, driftssikre og gennemprøvede standardløsninger og i høj grad være konfigurerbar af politiets egne administratorer, herunder fx konfigurering af standardsøgninger, der skal gennemføres i grænsekontrollen etc.

B. Support og vedligeholdelse:

Leverandøren skal levere løbende support og vedligeholdelse af løsningen. Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af levering af nye versioner, releases, patches og fejlrettelser. Support omfatter teknisk support i form af 3rd level support, herunder med mulighed for on-site support. 1st level og 2nd level support leveres af Rigspolitiet selv eller en af Rigspolitiet udpeget tredjemand. Drift af servere og infrastruktur leveres af Rigspolitiet eller dennes driftsleverandør. Vedligeholdelses- og supportpligten omfatter både software og udstyr.

For til enhver tid at være i stand til at kunne levere en ensartet og sikker grænsekontrol, vil der være krav om hurtig afhjælpning af fejl, mangler og nedbrud af løsninger og udstyr på grænseovergange i hele Danmark. Færøerne og Grønland vil være omfattet af andre krav til afhjælpning af fejl, mangler og nedbrud for udstyr.

C. Videreudvikling:

I kontraktperioden skal leverandøren løbende forestå, at løsningen konfigureres og eventuelt videreudvikles til understøttelse af forretningsmæssige behov. Konfigurations- og videreudviklingsydelser leveres på Rigspolitiets anmodning i henhold til de nærmere krav i kontrakten.

Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

- Integrering af nye kilder til forespørgsler og visning, herunder fx flere registre fra Interpol

- Understøttelse af EU-forordninger vedr. interoperabilitet, herunder fx ændring af søgefunktioner til at inkludere European Search Portal

- Understøttelse af VIS Recast.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Annonceret 03-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 03-07-2020 kl. 10.00
Deadline 21-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311915-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed (tidligere format) (04-03-2020)

Lufthavnsudstyr 2020/S 045-107482

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107482-2020:TEXT:EN:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Rigspolitiet
Annonceret 04-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 04-03-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107482-2020:TEXT:EN:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)