Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilbudsindhentning vedr. totalrådgivning for ombygning af Kulturhuset Sløjfen og etablering af ny ungdomsklub i Favrskov Kommune

Nærværende tilbudsindhentning vedrører totalrådgivning for ombygning af Kulturhuset Sløjfen og etablering af ny ungdomsklub i sammenhæng med Kulturhuset i Hadsten by.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, og består både af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.

Totalrådgiver skal varetage totalrådgiveropgaven i forbindelse med til- og ombygning af Kulturhuset Sløjfen samt etablering af ny ungdomsklub. Totalrådgiveren skal som følge heraf bl.a. varetage følgende opgaver:
• Projektering og tekniske undersøgelser i forbindelse med opgaven
• Etablering af nye ungdomsklublokaler
• Ombygning/sammenbygning med Kulturhuset Sløjfen
• Udvidelse af Kulturhuset Sløjfens køkken, således madproduktion er mulig
• Erstatnings- og ekstralokaler til musikskolen og evt. andre kulturelle aktiviteter
• Forskønnelse og ny indretning af omkringliggende arealer

For nærmere beskrivelse af opgaven henvises til ydelsesbeskrivelsen, jf. Kontraktbilag A – Ydelsesbeskrivelse.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-02-2020)
Titel Tilbudsindhentning vedr. totalrådgivning for ombygning af Kulturhuset Sløjfen og etablering af ny ungdomsklub i Favrskov Kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Nærværende tilbudsindhentning vedrører totalrådgivning for ombygning af Kulturhuset Sløjfen og etablering af ny ungdomsklub i sammenhæng med Kulturhuset i Hadsten by.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, og består både af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.

Totalrådgiver skal varetage totalrådgiveropgaven i forbindelse med til- og ombygning af Kulturhuset Sløjfen samt etablering af ny ungdomsklub. Totalrådgiveren skal som følge heraf bl.a. varetage følgende opgaver:
• Projektering og tekniske undersøgelser i forbindelse med opgaven
• Etablering af nye ungdomsklublokaler
• Ombygning/sammenbygning med Kulturhuset Sløjfen
• Udvidelse af Kulturhuset Sløjfens køkken, således madproduktion er mulig
• Erstatnings- og ekstralokaler til musikskolen og evt. andre kulturelle aktiviteter
• Forskønnelse og ny indretning af omkringliggende arealer

For nærmere beskrivelse af opgaven henvises til ydelsesbeskrivelsen, jf. Kontraktbilag A – Ydelsesbeskrivelse.
Annonceret 03-02-2020 kl. 12.30
Deadline 28-02-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Favrskov Kommune vil identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor nedenstående underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tildeling af Kontrakten.

Underkriterium Vægt i procent
Honorar 35 %
Løsning af opgaven 40 %
Kompetencer – CV og team 25 %

For yderligere beskrivelse af både pointmodel, pointskala og beskrivelse af underkriterierne henvises til betingelserne for afgivelse af tilbud afsnit 4.
Link til udbudsmateriale https://tender.konnect.dk/invite/665
Ordregiver Favrskov Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier: Økonomisk og finansiel formåen
Ansøger skal oplyse egenkapitalen for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.
o Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10/12/2015).
o Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Udvælgelseskriterier: Teknisk og faglig formåen
Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som Ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt 1.4 og som alene eller sammen giver en sammenlignelig reference. Se nedenstående i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.
o Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.
o Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.
o Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end fem (5) år før ansøgningsfristen.
o For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:
1. Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig.
2. Beløb: Opgavens totale anlægsbudget i DKK.
3. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”.
4. Modtagere: Kundenavn gerne inkl. kontaktperson.

Sammenlignelig reference:
o Om- og tilbygning af kulturhus
o Opførelse af ungdomsskole eller ungdomsklub

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder ovenstående egnetheds- og dokumentationskrav udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til fem (5) Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages fem (5) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.
Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Favrskov Kommune udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Favrskov Kommune vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.
Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer, hvor særligt nedenstående vil have betydning for udvælgelsen.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:
• Totalrådgivning med inddragelse af både mange forskellige interessenter (herunder forpagtere og institutioner) og politiske interessenter
• Totalrådgivningsopgaver vedr. ombygning af kulturhus, så det favner flere formål og blevet mere multifunktionelt
• Referencer vedr. etablering af ny ungdomsskole
Adresse Torvegade 7 7
8450
Hammel
CPV kode 71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71210000-3 - Arkitektrådgivning
71221000-3 - Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71310000-4 - Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000-7 - Ingeniørmæssig projektering
71631400-4 - Teknisk inspektion af ingeniørmæssige konstruktioner
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Laila Juncker
Kontakt E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53360036