Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Oprydning i Erdkehlgraven m.fl. - Genudbud

Bag forsvarsværket Voldene i Københavns Havn er der tre vandområder, som har navnene: Laboratoriegraven, Erdkehlgraven og Tømmergraven. Gravene i forbindelse med havne er kunstigt dannede bassiner.
Laboratoriegraven er vandområdet mellem Voldene og Arsenaløen og har nok fået sit navn efter ”Hærens Ny Laboratorium”, som man i 1860’erne etablerede i Sophie Hedvigs Bastion (Mælkebøtten).
Erdkehlgraven er den del af vandområdet over Refshalegrunden, der blev afsnø-ret fra Øresund. Området har navn efter den linje (på dansk: Strube, på tysk: Kehl), der kan drages mellem en bastions to flanker nærmest voldgaden, og som er basis for en bastions grundplan. ”Erdkehl”, der således er en ”strube af jord”, er i dansk sprogbrug ofte omdannet til navnet ”Ærtekedel”.
Tømmergraven er det nordligste vandområde tættest på Nyholm - Holmen. Området blev brugt til opbevaring af skibsbygningstømmeret, indtil det skulle opskæres og anvendes til skibsbygning. Man havde den opfattelse, at hvis man op-bevarede tømmeret i vand blev man forskånet for råd og svamp. Tømmergra-vens funktion ophørte i 1830’erne, hvor man gik over til at anvende jern og stål til skibsbygningen.
Området har derfor både kultur- og militærhistorisk værdi. Turbådene i Køben-havn vender deres vej forbi, og området anvendes af mange til rekreative for-mål. Gravene er omliggende, afgrænsende vandområder til kulturmiljøet Holmen.
Igennem de seneste 8-10 år er der uden tilladelse placeret en række anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn. I henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019), kræver det tilladelse at etablere et anlæg eller placere et fartøj, som agtes anvendt til andet end sej-lads. Kystdirektoratet har ikke givet tilladelse til de fleste anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl., hvorfor Kystdirektoratet påbyder fjernelse. Der har ad flere omgange været givet både varsel om påbud og efterfølgende påbud om fjernel-se, men desuagtet er der stadig mere end 100 fartøjer og anlæg i Erdkehlgra-ven, Laboratoriegraven og Tømmergraven.
Der er med Miljø- og Fødevareministeren i spidsen nu fundet midler til at kunne fjerne de fartøjer og anlæg, som ikke efterkommer påbuddet. Varsling af påbud og selve påbuddene er gennemført i feb./mar. måneder 2019.
Nærværende udbud vedrører oprydning af Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn, inkl. efterfølgende oplag og transport til modtagere af ryddede fartøjer og genstande valgt af Ordregiver.
For yderligere oplysninger om udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 04-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 04-02-2020)
Titel Oprydning i Erdkehlgraven m.fl. - Genudbud
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Bag forsvarsværket Voldene i Københavns Havn er der tre vandområder, som har navnene: Laboratoriegraven, Erdkehlgraven og Tømmergraven. Gravene i forbindelse med havne er kunstigt dannede bassiner.
Laboratoriegraven er vandområdet mellem Voldene og Arsenaløen og har nok fået sit navn efter ”Hærens Ny Laboratorium”, som man i 1860’erne etablerede i Sophie Hedvigs Bastion (Mælkebøtten).
Erdkehlgraven er den del af vandområdet over Refshalegrunden, der blev afsnø-ret fra Øresund. Området har navn efter den linje (på dansk: Strube, på tysk: Kehl), der kan drages mellem en bastions to flanker nærmest voldgaden, og som er basis for en bastions grundplan. ”Erdkehl”, der således er en ”strube af jord”, er i dansk sprogbrug ofte omdannet til navnet ”Ærtekedel”.
Tømmergraven er det nordligste vandområde tættest på Nyholm - Holmen. Området blev brugt til opbevaring af skibsbygningstømmeret, indtil det skulle opskæres og anvendes til skibsbygning. Man havde den opfattelse, at hvis man op-bevarede tømmeret i vand blev man forskånet for råd og svamp. Tømmergra-vens funktion ophørte i 1830’erne, hvor man gik over til at anvende jern og stål til skibsbygningen.
Området har derfor både kultur- og militærhistorisk værdi. Turbådene i Køben-havn vender deres vej forbi, og området anvendes af mange til rekreative for-mål. Gravene er omliggende, afgrænsende vandområder til kulturmiljøet Holmen.
Igennem de seneste 8-10 år er der uden tilladelse placeret en række anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn. I henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019), kræver det tilladelse at etablere et anlæg eller placere et fartøj, som agtes anvendt til andet end sej-lads. Kystdirektoratet har ikke givet tilladelse til de fleste anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl., hvorfor Kystdirektoratet påbyder fjernelse. Der har ad flere omgange været givet både varsel om påbud og efterfølgende påbud om fjernel-se, men desuagtet er der stadig mere end 100 fartøjer og anlæg i Erdkehlgra-ven, Laboratoriegraven og Tømmergraven.
Der er med Miljø- og Fødevareministeren i spidsen nu fundet midler til at kunne fjerne de fartøjer og anlæg, som ikke efterkommer påbuddet. Varsling af påbud og selve påbuddene er gennemført i feb./mar. måneder 2019.
Nærværende udbud vedrører oprydning af Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn, inkl. efterfølgende oplag og transport til modtagere af ryddede fartøjer og genstande valgt af Ordregiver.
For yderligere oplysninger om udbuddet henvises til udbudsmaterialet.
Annonceret 31-01-2020 kl. 13.00
Deadline 18-02-2020 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1 Pris, vægtet 40 %
2 Opgaveløsning, vægtet 60 %
Se i øvrigt Udbudsbetingelsernes afsnit 6 vedr. bedømmelse af tilbud.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1ec1ee34-89d8-411a-978b-d37f1df1da38/homepage
Ordregiver Kystdirektoratet
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal levere en tro- og love-erklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde.
Tilbudsgiver skal anvende Bilag 1.
---
Tilbudsgivers egnethed
1. Økonomiske og finansielle formåen:
Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:
Soliditetsgrad, defineret som Egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.
Mindstekrav: Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår.
Tekniske og faglige formåen:
Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:
1. Referencer:
1a) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at løfte/fjerne skibe, både eller andre fartøjer fra bunden af hav/sø samt transport af disse
1b) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i vandkanten (overgangen fra vand til land)
1c) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i områder med restriktioner, eksempelvis restriktioner ift. UXO og/eller fortidsminder
Referencerne bedes indeholde følgende oplysninger:
› Beskrivelse af opgaven
› Bygherre, inkl. kontaktperson med kontaktoplysninger
› Kontraktperiode/entrepriseperiode
› Kontraktsum/entreprisesum
Mindstekrav: Minimum én reference på hver af ovenstående arbejder beskrevet i pkt. 1a-c. Såfremt tilbudsgiver har én reference, som omfatter/dækker samtlige arbejder, som skrevet i 1a, 1b og 1c, opfylder dette mindstekravet.
---
Se i øvrigt Udbudsbetingelsernes afsnit 5.2.1 og 5.2.2.
Adresse Højbovej 1
7620
Lemvig
CPV kode 63725000-7 - Bjærgning og flotbringning
45111100-9 - Nedrivningsarbejde
45112300-8 - Opfyldning og landindvindingsarbejder
60000000-8 - Transporttjenester (ikke affaldstransport)
90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90512000-9 - Transport af affald
90513000-6 - Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
98360000-4 - Maritime tjenester
98363000-5 - Dykning
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Sanne Mathiasen
Kontakt E-mail: sams@cowi.com
Telefon: +45 41760485
Modtagers firmanavn Udbudsportalen Ethics
Adresse for modtagelse af tilbud Udbudsportalen Ethics
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[04-02-2020 11:25:23]
Tilbudsfristen udsættes til d. 18. feb. 2020 kl. 23.59.

Åbn tidligere version 31-01-2020 Luk tidligere version 31-01-2020
Titel Oprydning i Erdkehlgraven m.fl. - Genudbud
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Bag forsvarsværket Voldene i Københavns Havn er der tre vandområder, som har navnene: Laboratoriegraven, Erdkehlgraven og Tømmergraven. Gravene i forbindelse med havne er kunstigt dannede bassiner.
Laboratoriegraven er vandområdet mellem Voldene og Arsenaløen og har nok fået sit navn efter ”Hærens Ny Laboratorium”, som man i 1860’erne etablerede i Sophie Hedvigs Bastion (Mælkebøtten).
Erdkehlgraven er den del af vandområdet over Refshalegrunden, der blev afsnø-ret fra Øresund. Området har navn efter den linje (på dansk: Strube, på tysk: Kehl), der kan drages mellem en bastions to flanker nærmest voldgaden, og som er basis for en bastions grundplan. ”Erdkehl”, der således er en ”strube af jord”, er i dansk sprogbrug ofte omdannet til navnet ”Ærtekedel”.
Tømmergraven er det nordligste vandområde tættest på Nyholm - Holmen. Området blev brugt til opbevaring af skibsbygningstømmeret, indtil det skulle opskæres og anvendes til skibsbygning. Man havde den opfattelse, at hvis man op-bevarede tømmeret i vand blev man forskånet for råd og svamp. Tømmergra-vens funktion ophørte i 1830’erne, hvor man gik over til at anvende jern og stål til skibsbygningen.
Området har derfor både kultur- og militærhistorisk værdi. Turbådene i Køben-havn vender deres vej forbi, og området anvendes af mange til rekreative for-mål. Gravene er omliggende, afgrænsende vandområder til kulturmiljøet Holmen.
Igennem de seneste 8-10 år er der uden tilladelse placeret en række anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn. I henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019), kræver det tilladelse at etablere et anlæg eller placere et fartøj, som agtes anvendt til andet end sej-lads. Kystdirektoratet har ikke givet tilladelse til de fleste anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl., hvorfor Kystdirektoratet påbyder fjernelse. Der har ad flere omgange været givet både varsel om påbud og efterfølgende påbud om fjernel-se, men desuagtet er der stadig mere end 100 fartøjer og anlæg i Erdkehlgra-ven, Laboratoriegraven og Tømmergraven.
Der er med Miljø- og Fødevareministeren i spidsen nu fundet midler til at kunne fjerne de fartøjer og anlæg, som ikke efterkommer påbuddet. Varsling af påbud og selve påbuddene er gennemført i feb./mar. måneder 2019.
Nærværende udbud vedrører oprydning af Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn, inkl. efterfølgende oplag og transport til modtagere af ryddede fartøjer og genstande valgt af Ordregiver.
For yderligere oplysninger om udbuddet henvises til udbudsmaterialet.
Annonceret 31-01-2020 kl. 13.00
Deadline 17-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1 Pris, vægtet 40 %
2 Opgaveløsning, vægtet 60 %
Se i øvrigt Udbudsbetingelsernes afsnit 6 vedr. bedømmelse af tilbud.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1ec1ee34-89d8-411a-978b-d37f1df1da38/homepage
Ordregiver Kystdirektoratet
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal levere en tro- og love-erklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde.
Tilbudsgiver skal anvende Bilag 1.
---
Tilbudsgivers egnethed
1. Økonomiske og finansielle formåen:
Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:
Soliditetsgrad, defineret som Egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.
Mindstekrav: Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår.
Tekniske og faglige formåen:
Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:
1. Referencer:
1a) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at løfte/fjerne skibe, både eller andre fartøjer fra bunden af hav/sø samt transport af disse
1b) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i vandkanten (overgangen fra vand til land)
1c) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i områder med restriktioner, eksempelvis restriktioner ift. UXO og/eller fortidsminder
Referencerne bedes indeholde følgende oplysninger:
› Beskrivelse af opgaven
› Bygherre, inkl. kontaktperson med kontaktoplysninger
› Kontraktperiode/entrepriseperiode
› Kontraktsum/entreprisesum
Mindstekrav: Minimum én reference på hver af ovenstående arbejder beskrevet i pkt. 1a-c. Såfremt tilbudsgiver har én reference, som omfatter/dækker samtlige arbejder, som skrevet i 1a, 1b og 1c, opfylder dette mindstekravet.
---
Se i øvrigt Udbudsbetingelsernes afsnit 5.2.1 og 5.2.2.
Adresse Højbovej 1
7620
Lemvig
CPV kode 63725000-7 - Bjærgning og flotbringning
45111100-9 - Nedrivningsarbejde
45112300-8 - Opfyldning og landindvindingsarbejder
60000000-8 - Transporttjenester (ikke affaldstransport)
90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90512000-9 - Transport af affald
90513000-6 - Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
98360000-4 - Maritime tjenester
98363000-5 - Dykning
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Sanne Mathiasen
Kontakt E-mail: sams@cowi.com
Telefon: +45 41760485
Modtagers firmanavn Udbudsportalen Ethics
Adresse for modtagelse af tilbud Udbudsportalen Ethics