Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forberedende forløb til at bringe unge mellem 18 og 30 år, der for størstedelens vedkommende har en psykiatrisk diagnose eller er under udredning herfor, nærmere på at kunne starte uddannelse eller komme ind på arbejdsmarkedet.

Udbuddet vedrører et op til 26 ugers forberedende forløb for unge mellem 18 og 30 år. De unge har for størstedelens vedkommende en psykiatrisk diagnose eller er under udredning herfor. Forberedelsen ligger i at bringe de unge tættere på, at kunne starte uddannelse eller komme tættere på arbejdsmarkedet. Der forventes 20 løbende pladser. Antallet er retningsgivende og omfanget er ikke bindende for Svendborg Kommune.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 23-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 23-01-2020)
Titel Forberedende forløb til at bringe unge mellem 18 og 30 år, der for størstedelens vedkommende har en psykiatrisk diagnose eller er under udredning herfor, nærmere på at kunne starte uddannelse eller komme ind på arbejdsmarkedet.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet vedrører et op til 26 ugers forberedende forløb for unge mellem 18 og 30 år. De unge har for størstedelens vedkommende en psykiatrisk diagnose eller er under udredning herfor. Forberedelsen ligger i at bringe de unge tættere på, at kunne starte uddannelse eller komme tættere på arbejdsmarkedet. Der forventes 20 løbende pladser. Antallet er retningsgivende og omfanget er ikke bindende for Svendborg Kommune.
Deadline 21-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 50% - Kvalitet 50%
Link til udbudsmateriale www.ethics.dk
Ordregiver Svendborg Kommune
Skønnet kontraktsum 5000000 DKK
Udvælgelseskriterier Tilbudsgivers personlige forhold
Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.
Der vil ske udelukkelse af Tilbudsgiveren, såfremt Tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for forhold, som fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, herunder at der kan påvises en interessekonflikt, en konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse, eller at der er afgivet groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller at Tilbudsgiveren ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk. 4 og 5 og § 137:
Bilag 1 Tilbudsgivers tro- & love erklæring benyttes
Økonomisk og finansiel formåen
Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:
- Tilbudsgiver er forpligtet til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring pålydende 10 mio. danske kr. Kopi af police vedlægges tilbuddet og navngives bilag 2.
I muligt omfang afhængigt af hvornår Tilbudsgiver har etableret sin virksomhed, vedlægge erklæring indeholdende følgende nøgletal:
- Virksomhedens resultat før skat for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår.
- Egenkapital for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår. Ved negativ egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår, eller ved forbehold i revisorerklæring kan tilbuddet afvises som værende ikke-konditionsmæssigt.
De ønskede regnskabstal skal vedlægges tilbuddet og navngives bilag 3.
Virksomheder som først er etableret indenfor de seneste 12 måneder og derfor ikke har et afsluttet regnskab skal vedlægge en samlet periodeopgørelse for virksomheden siden etablering.
Tilbudsgiver afgiver oplysningerne på tro og love. Ordregiver kan efterfølgende forlange at få revisorpåtegnet erklæring på de nævnte tal.
Teknisk og/eller faglig formåen
Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:
- Referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelige referencer forstås kommunale og/eller offentlige referencer med tilsvarende omfang og kompleksitet i de leverede ydelser.
Bilag 4 Referenceliste benyttes.
Adresse Ramsherred 5
5700
Svendborg
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Udbudssystem Ethics
Kontakt E-mail: indkob@svvendborg.dk
Telefon: +45 70227007