Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 069-165584

Kort beskrivelse

1: Baggrund og formål:

Udbuddet vedrører anskaffelse, udvikling, integration, support, vedligehold og senere videreudvikling af en IT-løsning (i det videre kaldet Løsningen). Rigspolitiet har en præference for, at hovedparten af løsningen er baseret på standardkomponenter. Løsningen skal IT-understøtte dansk politis indberetning til SIS (Schengen Information System), kommunikation med de øvrige medlemsstater i Schengen via SIRENE-netværket (Supplementary Information Request at the National Entries), samt sagsbehandling af de forskellige opgavetyper. Anskaffelsen sker på baggrund af implementeringen af nye EU forordninger for SIS (2018/1860, 2018/1861 og 2018/1862), da forordningerne medfører nye krav, som ikke kan håndteres i Danmarks nuværende løsning.

SIS er en fælles database mellem Schengenmedlemsstaterne, der har til formål at understøtte håndhævelsen af retssikkerhed og grænseforvaltning i Schengenområdet. SIS indeholder person- og genstandsindberetninger, som kan fremsøges af samtlige medlemsstater i Schengen. Indberetningerne indeholder alfanumeriske og binære data vedrørende enten en person eller en genstand.

For at kunne indberette til SIS og kommunikere via SIRENE-netværket, har Rigspolitiet en samlet SIRENE-løsning, der gør det muligt at sende indberetninger til SIS, fremsøge indberetninger i SIS samt kommunikere med andre medlemsstater på baggrund af en given indberetning.

For at få en så ensartet og stringent arbejdsgang og kommunikation som muligt, er løsningen bygget op på baggrund af regelsæt vedtaget i EU. Det betyder, at indberetninger til SIS skal følge en bestemt struktur, kaldet artikler, mens kommunikation mellem medlemsstaterne følger en anden struktur, kaldet formularer.

Den nuværende løsning håndterer i dag 6 forskellige artikler, hvoraf 5 af artiklerne omhandler personer og en artikel omhandler genstande. Sidstnævnte er opdelt i yderligere seksten genstandskategorier. Data i indberetningerne er differentieret baseret på typen af artikel, idet en personindberetning kræver andre oplysninger end en genstandsindberetning. Det samme gør sig gældende for formularer, hvor der veksles mellem fjorten forskellige, der henvender sig til hver deres kommunikative formål. I den kommende løsning er der behov for, at løsningen kan håndtere yderligere artikler, samt nye formularer.

Løsningen skal understøtte følgende overordnede funktionalitet:

1) Indberetning af personer og genstande: Løsningen skal understøtte robuste, effektive og brugervenlige arbejdsprocesser for indberetning af personer og genstande i det danske SIRENE-kontor.

2) Automatisering af indberetninger: Løsningen skal understøtte, at indberetninger i videst muligt omfang er automatiseret på baggrund af modtagelse/indsamling af relevante oplysninger fra Rigspolitiets registre og SIS, samt visualisering af status for indberetningerne og kommunikation.

3) Synkronisering af indberetninger: Indberetninger skal synkroniseres mellem løsningen, Rigspolitiets registre og SIS.

4) Kommunikation med øvrige SIRENE-kontorer: Løsningen skal på en brugervenlig og effektiv måde understøtte kommunikation med øvrige SIRENE-kontorer via prædefinerede templates og e-mails.

5) God sagsbehandling: Løsningen skal være brugervenlig og give brugerne et hurtigt, klart overblik over alle opgaver og deres status. Alle handlinger i løsningen, skal logges, ligesom der skal etableres adgangs- og rettighedskontrol. Der skal være historik på alle transaktioner.

6) Leve op til EU’s og Rigspolitiets krav: Løsningen skal leve op til tekniske krav og specifikationer som beskrevet i forordningerne, SIRENE-håndbogen og en række øvrige tekniske EU-dokumenter, samt leve op til Rigspolitiets gældende krav om persondatabeskyttelse og IT-sikkerhed. Det vurderes, at løsningen, for at leve op til EU‘s krav, skal være robust og have meget høj tilgængelighed for slutbrugeren.

Ud over den grundlæggende funktionalitet beskrevet ovenfor, stiller forordningerne også krav til anden mere speciel funktionalitet.

Implementering af løsningen vil kræve re-certificering af Danmarks løsning samt gennemførsel af diverse EU-tests. Disse udføres efter anvisninger fra EU, som fremsender testcases. Projektet har således afhængigheder til EU’s tidsplaner for tests og idriftsættelse.

Den samlede implementering af løsningen vil være en del af Rigspolitiets implementering af ovennævnte forordninger.

2: Hovedydelser. Nærværende udbud omfatter følgende hovedydelser:

A. Etablering og konfiguration:

Leverandøren skal stille de nødvendige licenser for anvendelse af løsningen til rådighed for Rigspolitiets brugere (ca. 30 brugere – kan variere). Leverandøren skal etablere og konfigurere løsningen til installation hos Rigspolitiet, herunder opsætning af workflows og regelmotor i løsningen og integration til relevante datakilder. Rigspolitiet vil stille infrastruktur, server- og storageplatform inkl. basisprogrammel til rådighed. Leverandøren skal medvirke til at sikre integration til udvalgte af Rigspolitiets øvrige it-systemer.

B. Konvertering af data fra eksisterende løsning:

Leverandøren skal konvertere data fra den eksisterende løsning over i den nye løsning således, at indberetninger og kommunikation mv. fra eksisterende løsning er brugbare i løsningen.

C. Support og vedligeholdelse:

Leverandøren skal levere løbende support og vedligeholdelse af løsningen. Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder levering af nye versioner, releases, patches og fejlrettelser. Support omfatter bl.a. teknisk support i form af 3rd level support, optionelt som on-site support. 1st level og 2nd level support varetages af Rigspolitiet selv, eller en af Rigspolitiet udpeget tredjepart. Drift af hardware og infrastruktur varetages af Rigspolitiet eller Rigspolitiets driftsleverandører.

D. Konsulentydelser + uddannelse:

Leverandøren skal i kontraktperioden levere konsulentydelser, f.eks. i form af teknisk bistand til konfiguration af ny funktionalitet og fremtidige integrationer samt i forbindelse med kontraktens ophør. Ydelsen leveres efter kundens beskrevne anmodning og omfang. Leverandøren skal levere relevant uddannelsesmateriale og eventuelt undervisning af kundens tekniske medarbejdere og ekspertbrugere til et påkrævet niveau.

E. Konfiguration og videreudvikling:

Leverandøren skal løbende forestå, at løsningen konfigureres og eventuelt videreudvikles i takt med den teknologiske udvikling til understøttelse af Rigspolitiets forretningsmæssige behov. Konfigurations- og videreudviklingsydelser skal leveres på Rigspolitiets anmodning. Leverandøren skal stille nye udviklede funktioner i løsningen omfattet af leverandørens roadmap til rådighed for Rigspolitiet.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Deadline 20-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165584-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed (tidligere format) (22-01-2020)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 015-032333

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:032333-2020:TEXT:EN:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Danish National Police
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:032333-2020:TEXT:EN:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)