Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Barrierer og potentialeberegninger for et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen

Opgavebeskrivelse vedrørende ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af:
Barrierer og potentialeberegninger for et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen


Baggrund:
Det politiske grænseoverskridende samarbejde Greater Copenhagen Committee har besluttet at udarbejde et Arbejdsmarkedscharter, der skal samle og synliggøre de fælles politiske prioriteringer for at skabe et endnu mere sammenhængende arbejdsmarked i metropolregionen. Arbejdet udføres i samarbejde med arbejdsmarkedets parter på både svensk og dansk side og startede op med en fælles work-shop 22. august 2019 faciliteret af ekstern konsulent Bo Smith. Den 4. oktober 2019 afholdes en ny workshop i kredsen faciliteret af Bo Smith. Workshoppen 4. oktober afholdes i samarbejde med MF Bertel Haarder og Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd. Ambitionen er at have udarbejdet et Arbejdsmarkedscharter inden årets udgang (se uddybende beskrivelse af Arbejdsmarkedscharter nedenfor).


Opgavebeskrivelse vedrørende bruttoliste med barrierer:
Til brug for arbejdet ønskes der udarbejdet en bruttoliste med barrierer for et sammenhængende arbejdsmarked i Greater Copenhagen-regionen.

Bruttolisten skal bygge på eksisterende viden om og analyser af grænsehindringer og andre relevante barrierer for et sammenhængende arbejdsmarked i geografien, herunder input fra workshoppen 22. august 2019. Det forventes, at bruttolisten vil bestå af op til 25 barrierer, der kort beskrives og begrundes enkeltvis. I beskrivelsen bør indgå overvejelser, hvis muligt, om, hvilken betydning de enkelte barrierer har / hvilket økonomisk potentiale, der kan realiseres, hvis de fjernes; hvem der kan gøre noget for at fjerne dem, samt en tentativ vurdering af, hvilket perspektiv der realistisk set er for at fjerne de respektive hindringer.

Bruttolisten bør afsluttes med en sammenfatning og samlet anbefaling til en fremadrettet indsats for at skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked. Heri kan også indgå anbefalinger om at tilvejebringe mere viden på specifikke områder.

Ud over at gennemgå eksisterende viden/litteratur om emnet og udarbejde bruttolisten skal der i arbejdet afsættes tid til at deltage i og holde oplæg på workshoppen den 4. oktober 2019 samt herudover et par møder / dialog med opdragsgiver, hvor primære kontakt vil være Greater Copenhagen-sekretariatet og ekstern konsulent Bo Smith.

Der gøres opmærksom på, at barrierer omfatter svensk-danske grænsehindringer som et væsentligt element, men også andre former for barrierer for et sammenhængende arbejdsmarked, hvor kvalificeret arbejdskraft er til stede i hele Greater Copenhagen-regionen.


Opgavebeskrivelse vedrørende potentialeberegninger for et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen:

Der ønskes ydermere hjælp til udarbejdelse af potentialeberegninger vedr. mulige gevinster ved et fuldt integreret arbejdsmarked på tværs af Greater Copenhagen, jf. tidligere.

Potentialeberegningerne skal afspejle det samlede potentiale for produktivitetsgevinster i regionen, såfremt der kan opnås fuld integration på tværs af Øresund.

Der ønskes beregninger, der tager udgangspunkt i viden om agglomerationseffekter samt pendlings-strømme i regionen.

Opgaven udføres ligeværdigt mellem eksterne konsulenter og økonomer ansat i Københavns Kommune, der stiller ½ fuldtidsværk til rådighed i projektperioden. Der ønskes så vidt muligt en kobling mellem potentialeberegningerne og den bruttoliste af barrierer, der ligeledes ønskes ekstern bistand til at udarbejde.

I det omfang det er muligt, ønskes potentialet vurderet for de enkelte barrierer.

Tidsplan:
Opgaven med bruttolisten over barrierer kan opdeles i et oplæg på workshoppen 4. oktober og en efterfølgende yderligere kvalificering, blandt andet med input fra workshoppen 4. oktober. Potentialeberegningen skal være leveret 1. november 2019.

Budget:
Der er afsat en samlet ramme på op til 400.000 kr. ekskl. moms til begge opgaver. I budgettet indgår udgifter til evt. transport mv.

Omfang af tilbud:
Tilbud ønskes sendt på mail til jet@greatercph.com og sr@greatercph.com senest torsdag 12. september kl. 23.55 og må maksimalt fylde 5 sider, eksklusive bilag.

Kvalifikationer hos konsulenter:
Der vil blive lagt vægt på, at de bydende konsulenter har indgående kendskab til arbejdsmarkedsforhold og samfundsøkonomiske analyser og har dokumenteret erfaring med lignende opgaver.


Uddybende beskrivelse af Arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen

Et af Greater Copenhagens fokusområder er ifølge vedtægterne at ”arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder at understøtte et sammenhængende arbejdsmarked og arbejde for at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst”.

Hvad gør Greater Copenhagen allerede?
Greater Copenhagen bidrager til at identificere og fjerne de grænsehindringer, der hæmmer økonomisk vækst og arbejdsmarkedsintegration. Det sker gennem analyser, information, samarbejde og påvirkning af relevante aktører. Greater Copenhagen samarbejder blandt andet tæt med Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd, som arbejder på regeringsniveau med at nedbryde grænsehindringer mellem de nordiske lande, og med informationstjenesten Øresunddirekt, som giver information til virksomheder og borgere om at etablere sig, arbejde eller studere i Øresundsregionen. Greater Copenhagen har i 2017 vedtaget en grænsehindringsstrategi om at prioritere de grænsehindringer, der har størst betydning for økonomisk vækst og arbejdsmarkedsintegration, og synliggøre indsatsen på en årlig politisk konference, afholdt 1. gang i 2018. Udarbejdelsen af et arbejdsmarkedscharter tager således udgangspunkt i en del eksisterende materiale.

Formålet med et Arbejdsmarkedscharter
For at løfte indsatsen yderligere vedtog bestyrelsen for Greater Copenhagen på sit møde d. 4. juni 2019 at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af et arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen. Formålet med charteret er at skabe et fælles politisk grundlag for udviklingen af et funktionelt sammen-hængende arbejdsmarked, hvor det er nemt for arbejdstagere at tage arbejde og bevæge sig rundt i hele regionen, hvor virksomheder og andre arbejdsgivere har adgang til en stor, veluddannet talent-base, og hvor de rette kompetencer er til stede der, hvor der er brug for dem. Charteret skal rumme den langsigtede vision for et sammenhængende arbejdsmarked og skal indeholde de fælles arbejdsmarkedspolitiske prioriteringer, på samme måde som Greater Copenhagen’s Trafikcharter samler de trafikpolitiske prioriteringer, som interessevaretagelsen sigter mod at realisere. Charteret skal samtidig synliggøre Greater Copenhagen’s attraktivitet ift. andre konkurrerende vækstregioner. Det er desuden vigtigt, at charteret indeholder konkrete, prioriterede indsatser og løsningsforslag.

Overordnet proces:
Arbejdsmarkedscharteret skal udvikles i dialog med arbejdsmarkedets parter fra dansk og svensk side (kredsen, der deltog på møde med GC-formandskabet 3. juni 2019). Parterne skal inddrages i at identificere de vigtigste styrker, udfordringer og muligheder i forbindelse med et fælles arbejdsmarked – og på den baggrund være med til at identificere konkrete indsatser og løsningsforslag. Arbejdet startes op med en fælles workshop ultimo august 2019. Som led i processen afholdes endvidere en workshop den 4. oktober, som arrangeres i samarbejde mellem Greater Copenhagen, Nordisk Ministerråd og interesserede erhvervsorganisationer og fagforeninger. Ambitionen er at kunne have udarbejdet et arbejdsmarkedscharter inden årets udgang. Arbejdet kan desuden pege på behov for yderligere analyser, som kan sættes i gang ved siden af processen med selve charteret.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 12-09-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 12-09-2019)
Titel Barrierer og potentialeberegninger for et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgavebeskrivelse vedrørende ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af:
Barrierer og potentialeberegninger for et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen


Baggrund:
Det politiske grænseoverskridende samarbejde Greater Copenhagen Committee har besluttet at udarbejde et Arbejdsmarkedscharter, der skal samle og synliggøre de fælles politiske prioriteringer for at skabe et endnu mere sammenhængende arbejdsmarked i metropolregionen. Arbejdet udføres i samarbejde med arbejdsmarkedets parter på både svensk og dansk side og startede op med en fælles work-shop 22. august 2019 faciliteret af ekstern konsulent Bo Smith. Den 4. oktober 2019 afholdes en ny workshop i kredsen faciliteret af Bo Smith. Workshoppen 4. oktober afholdes i samarbejde med MF Bertel Haarder og Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd. Ambitionen er at have udarbejdet et Arbejdsmarkedscharter inden årets udgang (se uddybende beskrivelse af Arbejdsmarkedscharter nedenfor).


Opgavebeskrivelse vedrørende bruttoliste med barrierer:
Til brug for arbejdet ønskes der udarbejdet en bruttoliste med barrierer for et sammenhængende arbejdsmarked i Greater Copenhagen-regionen.

Bruttolisten skal bygge på eksisterende viden om og analyser af grænsehindringer og andre relevante barrierer for et sammenhængende arbejdsmarked i geografien, herunder input fra workshoppen 22. august 2019. Det forventes, at bruttolisten vil bestå af op til 25 barrierer, der kort beskrives og begrundes enkeltvis. I beskrivelsen bør indgå overvejelser, hvis muligt, om, hvilken betydning de enkelte barrierer har / hvilket økonomisk potentiale, der kan realiseres, hvis de fjernes; hvem der kan gøre noget for at fjerne dem, samt en tentativ vurdering af, hvilket perspektiv der realistisk set er for at fjerne de respektive hindringer.

Bruttolisten bør afsluttes med en sammenfatning og samlet anbefaling til en fremadrettet indsats for at skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked. Heri kan også indgå anbefalinger om at tilvejebringe mere viden på specifikke områder.

Ud over at gennemgå eksisterende viden/litteratur om emnet og udarbejde bruttolisten skal der i arbejdet afsættes tid til at deltage i og holde oplæg på workshoppen den 4. oktober 2019 samt herudover et par møder / dialog med opdragsgiver, hvor primære kontakt vil være Greater Copenhagen-sekretariatet og ekstern konsulent Bo Smith.

Der gøres opmærksom på, at barrierer omfatter svensk-danske grænsehindringer som et væsentligt element, men også andre former for barrierer for et sammenhængende arbejdsmarked, hvor kvalificeret arbejdskraft er til stede i hele Greater Copenhagen-regionen.


Opgavebeskrivelse vedrørende potentialeberegninger for et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen:

Der ønskes ydermere hjælp til udarbejdelse af potentialeberegninger vedr. mulige gevinster ved et fuldt integreret arbejdsmarked på tværs af Greater Copenhagen, jf. tidligere.

Potentialeberegningerne skal afspejle det samlede potentiale for produktivitetsgevinster i regionen, såfremt der kan opnås fuld integration på tværs af Øresund.

Der ønskes beregninger, der tager udgangspunkt i viden om agglomerationseffekter samt pendlings-strømme i regionen.

Opgaven udføres ligeværdigt mellem eksterne konsulenter og økonomer ansat i Københavns Kommune, der stiller ½ fuldtidsværk til rådighed i projektperioden. Der ønskes så vidt muligt en kobling mellem potentialeberegningerne og den bruttoliste af barrierer, der ligeledes ønskes ekstern bistand til at udarbejde.

I det omfang det er muligt, ønskes potentialet vurderet for de enkelte barrierer.

Tidsplan:
Opgaven med bruttolisten over barrierer kan opdeles i et oplæg på workshoppen 4. oktober og en efterfølgende yderligere kvalificering, blandt andet med input fra workshoppen 4. oktober. Potentialeberegningen skal være leveret 1. november 2019.

Budget:
Der er afsat en samlet ramme på op til 400.000 kr. ekskl. moms til begge opgaver. I budgettet indgår udgifter til evt. transport mv.

Omfang af tilbud:
Tilbud ønskes sendt på mail til jet@greatercph.com og sr@greatercph.com senest torsdag 12. september kl. 23.55 og må maksimalt fylde 5 sider, eksklusive bilag.

Kvalifikationer hos konsulenter:
Der vil blive lagt vægt på, at de bydende konsulenter har indgående kendskab til arbejdsmarkedsforhold og samfundsøkonomiske analyser og har dokumenteret erfaring med lignende opgaver.


Uddybende beskrivelse af Arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen

Et af Greater Copenhagens fokusområder er ifølge vedtægterne at ”arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder at understøtte et sammenhængende arbejdsmarked og arbejde for at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst”.

Hvad gør Greater Copenhagen allerede?
Greater Copenhagen bidrager til at identificere og fjerne de grænsehindringer, der hæmmer økonomisk vækst og arbejdsmarkedsintegration. Det sker gennem analyser, information, samarbejde og påvirkning af relevante aktører. Greater Copenhagen samarbejder blandt andet tæt med Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd, som arbejder på regeringsniveau med at nedbryde grænsehindringer mellem de nordiske lande, og med informationstjenesten Øresunddirekt, som giver information til virksomheder og borgere om at etablere sig, arbejde eller studere i Øresundsregionen. Greater Copenhagen har i 2017 vedtaget en grænsehindringsstrategi om at prioritere de grænsehindringer, der har størst betydning for økonomisk vækst og arbejdsmarkedsintegration, og synliggøre indsatsen på en årlig politisk konference, afholdt 1. gang i 2018. Udarbejdelsen af et arbejdsmarkedscharter tager således udgangspunkt i en del eksisterende materiale.

Formålet med et Arbejdsmarkedscharter
For at løfte indsatsen yderligere vedtog bestyrelsen for Greater Copenhagen på sit møde d. 4. juni 2019 at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af et arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen. Formålet med charteret er at skabe et fælles politisk grundlag for udviklingen af et funktionelt sammen-hængende arbejdsmarked, hvor det er nemt for arbejdstagere at tage arbejde og bevæge sig rundt i hele regionen, hvor virksomheder og andre arbejdsgivere har adgang til en stor, veluddannet talent-base, og hvor de rette kompetencer er til stede der, hvor der er brug for dem. Charteret skal rumme den langsigtede vision for et sammenhængende arbejdsmarked og skal indeholde de fælles arbejdsmarkedspolitiske prioriteringer, på samme måde som Greater Copenhagen’s Trafikcharter samler de trafikpolitiske prioriteringer, som interessevaretagelsen sigter mod at realisere. Charteret skal samtidig synliggøre Greater Copenhagen’s attraktivitet ift. andre konkurrerende vækstregioner. Det er desuden vigtigt, at charteret indeholder konkrete, prioriterede indsatser og løsningsforslag.

Overordnet proces:
Arbejdsmarkedscharteret skal udvikles i dialog med arbejdsmarkedets parter fra dansk og svensk side (kredsen, der deltog på møde med GC-formandskabet 3. juni 2019). Parterne skal inddrages i at identificere de vigtigste styrker, udfordringer og muligheder i forbindelse med et fælles arbejdsmarked – og på den baggrund være med til at identificere konkrete indsatser og løsningsforslag. Arbejdet startes op med en fælles workshop ultimo august 2019. Som led i processen afholdes endvidere en workshop den 4. oktober, som arrangeres i samarbejde mellem Greater Copenhagen, Nordisk Ministerråd og interesserede erhvervsorganisationer og fagforeninger. Ambitionen er at kunne have udarbejdet et arbejdsmarkedscharter inden årets udgang. Arbejdet kan desuden pege på behov for yderligere analyser, som kan sættes i gang ved siden af processen med selve charteret.
Annonceret 04-09-2019 kl. 23.00
Deadline 12-09-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver The Greater Copenhagen and Skåne Committee // CVR:17742795
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Nørregade 7B
1165
København
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Sara Røpke
Kontakt E-mail: sr@greatercph.com
Telefon: +45 41782039
Adresse for modtagelse af tilbud sr@greatercph.com / jet@greatercph.com
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[12-09-2019 15:46:14]
Fejl i e-mailadresser rettet.

Åbn tidligere version 04-09-2019 Luk tidligere version 04-09-2019
Titel Barrierer og potentialeberegninger for et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgavebeskrivelse vedrørende ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af:
Barrierer og potentialeberegninger for et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen


Baggrund:
Det politiske grænseoverskridende samarbejde Greater Copenhagen Committee har besluttet at udarbejde et Arbejdsmarkedscharter, der skal samle og synliggøre de fælles politiske prioriteringer for at skabe et endnu mere sammenhængende arbejdsmarked i metropolregionen. Arbejdet udføres i samarbejde med arbejdsmarkedets parter på både svensk og dansk side og startede op med en fælles work-shop 22. august 2019 faciliteret af ekstern konsulent Bo Smith. Den 4. oktober 2019 afholdes en ny workshop i kredsen faciliteret af Bo Smith. Workshoppen 4. oktober afholdes i samarbejde med MF Bertel Haarder og Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd. Ambitionen er at have udarbejdet et Arbejdsmarkedscharter inden årets udgang (se uddybende beskrivelse af Arbejdsmarkedscharter nedenfor).


Opgavebeskrivelse vedrørende bruttoliste med barrierer:
Til brug for arbejdet ønskes der udarbejdet en bruttoliste med barrierer for et sammenhængende arbejdsmarked i Greater Copenhagen-regionen.

Bruttolisten skal bygge på eksisterende viden om og analyser af grænsehindringer og andre relevante barrierer for et sammenhængende arbejdsmarked i geografien, herunder input fra workshoppen 22. august 2019. Det forventes, at bruttolisten vil bestå af op til 25 barrierer, der kort beskrives og begrundes enkeltvis. I beskrivelsen bør indgå overvejelser, hvis muligt, om, hvilken betydning de enkelte barrierer har / hvilket økonomisk potentiale, der kan realiseres, hvis de fjernes; hvem der kan gøre noget for at fjerne dem, samt en tentativ vurdering af, hvilket perspektiv der realistisk set er for at fjerne de respektive hindringer.

Bruttolisten bør afsluttes med en sammenfatning og samlet anbefaling til en fremadrettet indsats for at skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked. Heri kan også indgå anbefalinger om at tilvejebringe mere viden på specifikke områder.

Ud over at gennemgå eksisterende viden/litteratur om emnet og udarbejde bruttolisten skal der i arbejdet afsættes tid til at deltage i og holde oplæg på workshoppen den 4. oktober 2019 samt herudover et par møder / dialog med opdragsgiver, hvor primære kontakt vil være Greater Copenhagen-sekretariatet og ekstern konsulent Bo Smith.

Der gøres opmærksom på, at barrierer omfatter svensk-danske grænsehindringer som et væsentligt element, men også andre former for barrierer for et sammenhængende arbejdsmarked, hvor kvalificeret arbejdskraft er til stede i hele Greater Copenhagen-regionen.


Opgavebeskrivelse vedrørende potentialeberegninger for et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen:

Der ønskes ydermere hjælp til udarbejdelse af potentialeberegninger vedr. mulige gevinster ved et fuldt integreret arbejdsmarked på tværs af Greater Copenhagen, jf. tidligere.

Potentialeberegningerne skal afspejle det samlede potentiale for produktivitetsgevinster i regionen, såfremt der kan opnås fuld integration på tværs af Øresund.

Der ønskes beregninger, der tager udgangspunkt i viden om agglomerationseffekter samt pendlings-strømme i regionen.

Opgaven udføres ligeværdigt mellem eksterne konsulenter og økonomer ansat i Københavns Kommune, der stiller ½ fuldtidsværk til rådighed i projektperioden. Der ønskes så vidt muligt en kobling mellem potentialeberegningerne og den bruttoliste af barrierer, der ligeledes ønskes ekstern bistand til at udarbejde.

I det omfang det er muligt, ønskes potentialet vurderet for de enkelte barrierer.

Tidsplan:
Opgaven med bruttolisten over barrierer kan opdeles i et oplæg på workshoppen 4. oktober og en efterfølgende yderligere kvalificering, blandt andet med input fra workshoppen 4. oktober. Potentialeberegningen skal være leveret 1. november 2019.

Budget:
Der er afsat en samlet ramme på op til 400.000 kr. ekskl. moms til begge opgaver. I budgettet indgår udgifter til evt. transport mv.

Omfang af tilbud:
Tilbud ønskes sendt på mail til jet@cph.com og sr@cph.com senest torsdag 12. september kl. 23.55 og må maksimalt fylde 5 sider, eksklusive bilag.

Kvalifikationer hos konsulenter:
Der vil blive lagt vægt på, at de bydende konsulenter har indgående kendskab til arbejdsmarkedsforhold og samfundsøkonomiske analyser og har dokumenteret erfaring med lignende opgaver.


Uddybende beskrivelse af Arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen

Et af Greater Copenhagens fokusområder er ifølge vedtægterne at ”arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder at understøtte et sammenhængende arbejdsmarked og arbejde for at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst”.

Hvad gør Greater Copenhagen allerede?
Greater Copenhagen bidrager til at identificere og fjerne de grænsehindringer, der hæmmer økonomisk vækst og arbejdsmarkedsintegration. Det sker gennem analyser, information, samarbejde og påvirkning af relevante aktører. Greater Copenhagen samarbejder blandt andet tæt med Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd, som arbejder på regeringsniveau med at nedbryde grænsehindringer mellem de nordiske lande, og med informationstjenesten Øresunddirekt, som giver information til virksomheder og borgere om at etablere sig, arbejde eller studere i Øresundsregionen. Greater Copenhagen har i 2017 vedtaget en grænsehindringsstrategi om at prioritere de grænsehindringer, der har størst betydning for økonomisk vækst og arbejdsmarkedsintegration, og synliggøre indsatsen på en årlig politisk konference, afholdt 1. gang i 2018. Udarbejdelsen af et arbejdsmarkedscharter tager således udgangspunkt i en del eksisterende materiale.

Formålet med et Arbejdsmarkedscharter
For at løfte indsatsen yderligere vedtog bestyrelsen for Greater Copenhagen på sit møde d. 4. juni 2019 at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af et arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen. Formålet med charteret er at skabe et fælles politisk grundlag for udviklingen af et funktionelt sammen-hængende arbejdsmarked, hvor det er nemt for arbejdstagere at tage arbejde og bevæge sig rundt i hele regionen, hvor virksomheder og andre arbejdsgivere har adgang til en stor, veluddannet talent-base, og hvor de rette kompetencer er til stede der, hvor der er brug for dem. Charteret skal rumme den langsigtede vision for et sammenhængende arbejdsmarked og skal indeholde de fælles arbejdsmarkedspolitiske prioriteringer, på samme måde som Greater Copenhagen’s Trafikcharter samler de trafikpolitiske prioriteringer, som interessevaretagelsen sigter mod at realisere. Charteret skal samtidig synliggøre Greater Copenhagen’s attraktivitet ift. andre konkurrerende vækstregioner. Det er desuden vigtigt, at charteret indeholder konkrete, prioriterede indsatser og løsningsforslag.

Overordnet proces:
Arbejdsmarkedscharteret skal udvikles i dialog med arbejdsmarkedets parter fra dansk og svensk side (kredsen, der deltog på møde med GC-formandskabet 3. juni 2019). Parterne skal inddrages i at identificere de vigtigste styrker, udfordringer og muligheder i forbindelse med et fælles arbejdsmarked – og på den baggrund være med til at identificere konkrete indsatser og løsningsforslag. Arbejdet startes op med en fælles workshop ultimo august 2019. Som led i processen afholdes endvidere en workshop den 4. oktober, som arrangeres i samarbejde mellem Greater Copenhagen, Nordisk Ministerråd og interesserede erhvervsorganisationer og fagforeninger. Ambitionen er at kunne have udarbejdet et arbejdsmarkedscharter inden årets udgang. Arbejdet kan desuden pege på behov for yderligere analyser, som kan sættes i gang ved siden af processen med selve charteret.
Annonceret 04-09-2019 kl. 23.00
Deadline 12-09-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver The Greater Copenhagen and Skåne Committee // CVR:17742795
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Nørregade 7B
1165
København
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Sara Røpke
Kontakt E-mail: sr@greatercph.com
Telefon: +45 41782039
Adresse for modtagelse af tilbud sr@greatercph.com / jet@greatercph.com