Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ny daginstitution i Bygholm Bakker - totalentreprise

Horsens Kommune (herefter betegnet bygherre) har besluttet at opføre en ny daginstitution i Bygholm Bakker nær Horsens. Daginstitutionen skal have en kapacitet på 60 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser, i alt 150 pladser og med mulighed for udvidelse til 200-220 pladser. Daginstitutionen udbydes i totalentreprise.

Horsens Kommune vurderer, at opgaven er egnet for både konventionelle totalentreprenører og entreprenører, der primært udfører byggeri i præfabrikerede modulelementer.

Det forventede areal af den nye daginstitution er ca. 1.300 m2. Den nye daginstitution placeres på en ubebygget grund på Søvej i Horsens. De nære udeområder omlægges som en del af opgaven. Totalentreprisen vil blive udbudt på baggrund af et byggeprogram med tilhørende bilag og i omvendt licitation. Udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængelig for de prækvalificerede.

Bygherre vil i forbindelse med projektet have fokus på en bæredygtig, funktionel og arkitektonisk flot daginstitution. Derudover vil bygherre have fokus på DGNB samt cirkulær økonomi.

ABT18 er kontraktgrundlag for totalentreprisen.

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.

Totalentreprisekontrakten er fra Bygherres side betinget af:
a. at licitationsresultatet opnår godkendelse i Horsens Byråd,
b. at der opnås godkendelse af lokalplanen for området

Dog skal det præciseres, at Totalentreprenøren - indtil der foreligger endelig og ubetinget totalentreprisekontrakt – er berettiget til betaling for de af bygherren udtrykkeligt skriftligt godkendte ydelser og arbejder.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-08-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-08-2019)
Titel Ny daginstitution i Bygholm Bakker - totalentreprise
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Horsens Kommune (herefter betegnet bygherre) har besluttet at opføre en ny daginstitution i Bygholm Bakker nær Horsens. Daginstitutionen skal have en kapacitet på 60 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser, i alt 150 pladser og med mulighed for udvidelse til 200-220 pladser. Daginstitutionen udbydes i totalentreprise.

Horsens Kommune vurderer, at opgaven er egnet for både konventionelle totalentreprenører og entreprenører, der primært udfører byggeri i præfabrikerede modulelementer.

Det forventede areal af den nye daginstitution er ca. 1.300 m2. Den nye daginstitution placeres på en ubebygget grund på Søvej i Horsens. De nære udeområder omlægges som en del af opgaven. Totalentreprisen vil blive udbudt på baggrund af et byggeprogram med tilhørende bilag og i omvendt licitation. Udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængelig for de prækvalificerede.

Bygherre vil i forbindelse med projektet have fokus på en bæredygtig, funktionel og arkitektonisk flot daginstitution. Derudover vil bygherre have fokus på DGNB samt cirkulær økonomi.

ABT18 er kontraktgrundlag for totalentreprisen.

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.

Totalentreprisekontrakten er fra Bygherres side betinget af:
a. at licitationsresultatet opnår godkendelse i Horsens Byråd,
b. at der opnås godkendelse af lokalplanen for området

Dog skal det præciseres, at Totalentreprenøren - indtil der foreligger endelig og ubetinget totalentreprisekontrakt – er berettiget til betaling for de af bygherren udtrykkeligt skriftligt godkendte ydelser og arbejder.
Annonceret 22-08-2019 kl. 16.00
Deadline 13-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterierne til tildelingskriteriet vil fremgår af udbudsmaterialet, som gøres tilgængelig for de prækvalificerede tilbudsgivere.
Dokumenter
Ordregiver Horsens Kommune
Udvælgelseskriterier Ansøgers personlige forhold:
• Ansøger skal udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige. Ansøger skal benytte tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger.
o Mindstekrav: Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.
• Ansøger skal udfylde Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger, med oplysninger om ansøgers firmanavn, adresse, CVR-nr., kontaktperson, dennes telefonnummer og e-mail.
• Kort beskrivelse af de virksomheder der indgår i ansøgers totalentrepriseteam, herunder hvilken rolle de enkelte virksomheder har i projektet. Det skal af beskrivelsen fremgå, om det enkelte firma er underrådgiver til ansøger eller om firmaet er konsortiedeltager.

Økonomisk og finansiel formåen:
• Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed (Oplysningerne bedes angivet i Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger):
o Årlig omsætning
o Egenkapital
o Soliditetsgrad

Teknisk og faglig formåen:
• Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over ansøgers (ansøgerteamets) væsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med projektering og udførelse af tilsvarende/sammenlignelige projekter vedrørende daginstitutioner udført indenfor de seneste 5 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.
Der ønskes oplysninger om maksimalt 7 væsentlige referencer i alt fra ansøgerteamet. Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:
• Projektnavn
• Bygherre
• Beskrivelse af opgaven
• Ansøgers ydelser (rolle og funktion) på projektet
• Anlægssum
• Udførelsesperiode
De 6 referencer tænkes fordelt på følgende måde:
• 2 referencer fra totalentreprenøren
• 2 referencer fra arkitekten
• 1 reference fra landskabsarkitekten
• 1 reference fra ingeniøren samt
• 1 reference fra DGNB-byggeri (ikke nødvendigvis en daginstitution og ikke nødvendigvis et certificeret DGNB-byggeri) fra totalentreprenøren, arkitekten eller ingeniøren.
Vedlægges der mere end 7 referencer, vil alene de første 7 referencer indgå i vurderingen.


Udvælgelseskriterier:
Bygherre forventer at prækvalificere op til fire ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.
Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en helhedsbedømmelse af de fremsendte referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:
- At ansøger har erfaring med opførelse af tilsvarende daginstitutioner med en entreprisesum på over 20 mio. kr.
- At ansøger har erfaring med opførelse af daginstitutioner udført i totalentreprise eller som rådgiver i et totalentrepriseteam.
- At ansøger har erfaring med relevant DGNB-byggeri. I den forbindelse vil det vægte positivt i vurderingen, at der er tale om daginstitutionsbyggeri samt et DGNB-guld certificeret byggeri.
Adresse Rådhustorvet 4
8700
Horsens
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 4
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jakob Lind Pedersen
Kontakt E-mail: jlpn@niras.dk
Telefon: +45 30787592
Modtagers firmanavn NIRAS A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yaedfnrwzg
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[23-08-2019 09:23:59]
Nyt link til iBinder er indsat i udbudsannoncen og i Prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 5.1.
[28-08-2019 11:24:49]
Rettelsesblad 01 med ændring til Prækvalifikationsbetingelserne. Antallet af referencer er ændret til max 7 stk.

Åbn tidligere version 23-08-2019 Luk tidligere version 23-08-2019
Titel Ny daginstitution i Bygholm Bakker - totalentreprise
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Horsens Kommune (herefter betegnet bygherre) har besluttet at opføre en ny daginstitution i Bygholm Bakker nær Horsens. Daginstitutionen skal have en kapacitet på 60 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser, i alt 150 pladser og med mulighed for udvidelse til 200-220 pladser. Daginstitutionen udbydes i totalentreprise.

Horsens Kommune vurderer, at opgaven er egnet for både konventionelle totalentreprenører og entreprenører, der primært udfører byggeri i præfabrikerede modulelementer.

Det forventede areal af den nye daginstitution er ca. 1.300 m2. Den nye daginstitution placeres på en ubebygget grund på Søvej i Horsens. De nære udeområder omlægges som en del af opgaven. Totalentreprisen vil blive udbudt på baggrund af et byggeprogram med tilhørende bilag og i omvendt licitation. Udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængelig for de prækvalificerede.

Bygherre vil i forbindelse med projektet have fokus på en bæredygtig, funktionel og arkitektonisk flot daginstitution. Derudover vil bygherre have fokus på DGNB samt cirkulær økonomi.

ABT18 er kontraktgrundlag for totalentreprisen.

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.

Totalentreprisekontrakten er fra Bygherres side betinget af:
a. at licitationsresultatet opnår godkendelse i Horsens Byråd,
b. at der opnås godkendelse af lokalplanen for området

Dog skal det præciseres, at Totalentreprenøren - indtil der foreligger endelig og ubetinget totalentreprisekontrakt – er berettiget til betaling for de af bygherren udtrykkeligt skriftligt godkendte ydelser og arbejder.
Annonceret 22-08-2019 kl. 16.00
Deadline 13-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterierne til tildelingskriteriet vil fremgår af udbudsmaterialet, som gøres tilgængelig for de prækvalificerede tilbudsgivere.
Dokumenter
Ordregiver Horsens Kommune
Udvælgelseskriterier Ansøgers personlige forhold:
• Ansøger skal udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige. Ansøger skal benytte tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger.
o Mindstekrav: Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.
• Ansøger skal udfylde Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger, med oplysninger om ansøgers firmanavn, adresse, CVR-nr., kontaktperson, dennes telefonnummer og e-mail.
• Kort beskrivelse af de virksomheder der indgår i ansøgers totalentrepriseteam, herunder hvilken rolle de enkelte virksomheder har i projektet. Det skal af beskrivelsen fremgå, om det enkelte firma er underrådgiver til ansøger eller om firmaet er konsortiedeltager.

Økonomisk og finansiel formåen:
• Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed (Oplysningerne bedes angivet i Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger):
o Årlig omsætning
o Egenkapital
o Soliditetsgrad

Teknisk og faglig formåen:
• Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over ansøgers (ansøgerteamets) væsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med projektering og udførelse af tilsvarende/sammenlignelige projekter vedrørende daginstitutioner udført indenfor de seneste 5 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.
Der ønskes oplysninger om maksimalt 6 væsentlige referencer i alt fra ansøgerteamet. Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:
• Projektnavn
• Bygherre
• Beskrivelse af opgaven
• Ansøgers ydelser (rolle og funktion) på projektet
• Anlægssum
• Udførelsesperiode
De 6 referencer tænkes fordelt på følgende måde:
• 2 referencer fra totalentreprenøren
• 2 referencer fra arkitekten
• 1 reference fra ingeniøren samt
• 1 reference fra DGNB-byggeri (ikke nødvendigvis en daginstitution og ikke nødvendigvis et certificeret DGNB-byggeri) fra totalentreprenøren, arkitekten eller ingeniøren.
Vedlægges der mere end 6 referencer, vil alene de første 6 referencer indgå i vurderingen.


Udvælgelseskriterier:
Bygherre forventer at prækvalificere op til fire ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.
Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en helhedsbedømmelse af de fremsendte referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:
- At ansøger har erfaring med opførelse af tilsvarende daginstitutioner med en entreprisesum på over 20 mio. kr.
- At ansøger har erfaring med opførelse af daginstitutioner udført i totalentreprise eller som rådgiver i et totalentrepriseteam.
- At ansøger har erfaring med relevant DGNB-byggeri. I den forbindelse vil det vægte positivt i vurderingen, at der er tale om daginstitutionsbyggeri samt et DGNB-guld certificeret byggeri.
Adresse Rådhustorvet 4
8700
Horsens
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 4
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jakob Lind Pedersen
Kontakt E-mail: jlpn@niras.dk
Telefon: +45 30787592
Modtagers firmanavn NIRAS A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yaedfnrwzg
Åbn tidligere version 22-08-2019 Luk tidligere version 22-08-2019
Titel Ny daginstitution i Bygholm Bakker - totalentreprise
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Horsens Kommune (herefter betegnet bygherre) har besluttet at opføre en ny daginstitution i Bygholm Bakker nær Horsens. Daginstitutionen skal have en kapacitet på 60 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser, i alt 150 pladser og med mulighed for udvidelse til 200-220 pladser. Daginstitutionen udbydes i totalentreprise.

Horsens Kommune vurderer, at opgaven er egnet for både konventionelle totalentreprenører og entreprenører, der primært udfører byggeri i præfabrikerede modulelementer.

Det forventede areal af den nye daginstitution er ca. 1.300 m2. Den nye daginstitution placeres på en ubebygget grund på Søvej i Horsens. De nære udeområder omlægges som en del af opgaven. Totalentreprisen vil blive udbudt på baggrund af et byggeprogram med tilhørende bilag og i omvendt licitation. Udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængelig for de prækvalificerede.

Bygherre vil i forbindelse med projektet have fokus på en bæredygtig, funktionel og arkitektonisk flot daginstitution. Derudover vil bygherre have fokus på DGNB samt cirkulær økonomi.

ABT18 er kontraktgrundlag for totalentreprisen.

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.

Totalentreprisekontrakten er fra Bygherres side betinget af:
a. at licitationsresultatet opnår godkendelse i Horsens Byråd,
b. at der opnås godkendelse af lokalplanen for området

Dog skal det præciseres, at Totalentreprenøren - indtil der foreligger endelig og ubetinget totalentreprisekontrakt – er berettiget til betaling for de af bygherren udtrykkeligt skriftligt godkendte ydelser og arbejder.
Annonceret 22-08-2019 kl. 16.00
Deadline 13-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterierne til tildelingskriteriet vil fremgår af udbudsmaterialet, som gøres tilgængelig for de prækvalificerede tilbudsgivere.
Dokumenter
Ordregiver Horsens Kommune
Udvælgelseskriterier Ansøgers personlige forhold:
• Ansøger skal udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige. Ansøger skal benytte tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger.
o Mindstekrav: Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.
• Ansøger skal udfylde Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger, med oplysninger om ansøgers firmanavn, adresse, CVR-nr., kontaktperson, dennes telefonnummer og e-mail.
• Kort beskrivelse af de virksomheder der indgår i ansøgers totalentrepriseteam, herunder hvilken rolle de enkelte virksomheder har i projektet. Det skal af beskrivelsen fremgå, om det enkelte firma er underrådgiver til ansøger eller om firmaet er konsortiedeltager.

Økonomisk og finansiel formåen:
• Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed (Oplysningerne bedes angivet i Udbudsbilag A – Virksomhedsoplysninger):
o Årlig omsætning
o Egenkapital
o Soliditetsgrad

Teknisk og faglig formåen:
• Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over ansøgers (ansøgerteamets) væsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med projektering og udførelse af tilsvarende/sammenlignelige projekter vedrørende daginstitutioner udført indenfor de seneste 5 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.
Der ønskes oplysninger om maksimalt 6 væsentlige referencer i alt fra ansøgerteamet. Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:
• Projektnavn
• Bygherre
• Beskrivelse af opgaven
• Ansøgers ydelser (rolle og funktion) på projektet
• Anlægssum
• Udførelsesperiode
De 6 referencer tænkes fordelt på følgende måde:
• 2 referencer fra totalentreprenøren
• 2 referencer fra arkitekten
• 1 reference fra ingeniøren samt
• 1 reference fra DGNB-byggeri (ikke nødvendigvis en daginstitution og ikke nødvendigvis et certificeret DGNB-byggeri) fra totalentreprenøren, arkitekten eller ingeniøren.
Vedlægges der mere end 6 referencer, vil alene de første 6 referencer indgå i vurderingen.


Udvælgelseskriterier:
Bygherre forventer at prækvalificere op til fire ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.
Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en helhedsbedømmelse af de fremsendte referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:
- At ansøger har erfaring med opførelse af tilsvarende daginstitutioner med en entreprisesum på over 20 mio. kr.
- At ansøger har erfaring med opførelse af daginstitutioner udført i totalentreprise eller som rådgiver i et totalentrepriseteam.
- At ansøger har erfaring med relevant DGNB-byggeri. I den forbindelse vil det vægte positivt i vurderingen, at der er tale om daginstitutionsbyggeri samt et DGNB-guld certificeret byggeri.
Adresse Rådhustorvet 4
8700
Horsens
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 4
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jakob Lind Pedersen
Kontakt E-mail: jlpn@niras.dk
Telefon: +45 30787592
Modtagers firmanavn NIRAS A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pnpxcqcyjl