Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udførelse af sikkerheds-, receptions- og posttjenesteydelser for Det Europæiske Miljøagentur 2019/S 134-328524

Kort beskrivelse

EEA ønsker at indgå en rammeaftale med en erfaren tjenesteleverandør for at levere personbevogtningstjenester og andre sikkerhedsrelaterede tjenester, såvel som receptions- og postomdelingstjenester for at sørge for sikkerheden og beskyttelsen af dets lokaler, medarbejdere, besøgende og aktiviteter, der gør det muligt for den at udføre dets mandat.

Indkøb og/eller vedligeholdelse af sikkerheds- og adgangskontrolsystemer er en del af dette udbuds omfang.

Die EUA möchte mit einem erfahrenen Dienstleister einen Rahmenvertrag abschließen, um Sicherheitsdienste und andere sicherheitsrelevante Dienstleistungen sowie interne Empfangs- und Postverteilungsdienste zu beschaffen, damit die Sicherheit ihrer Räumlichkeiten, Mitarbeiter, Besucher und ihres Betriebs gewährleistet und dadurch die Erfüllung ihres Mandats ermöglicht wird.

Der Kauf und/oder die Pflege von Sicherheits- und Zugangskontrollsystemen sind im Umfang der Ausschreibung inbegriffen.

The EEA wishes to enter into a framework contract with an experienced service provider to deliver man-guarding services and other security related services as well as reception and mail internal distribution services, in order to ensure the security and safety of its premises, staff, visitors and operations enabling to fulfil its mandate.

Purchase and/or maintenance of security and access control systems are part of the scope of this call for tenders.

La AEMA desea celebrar un contrato marco con un proveedor de servicios experimentado para prestar servicios de protección de personas y otros servicios relacionados con la seguridad, así como servicios de recepción y distribución interna de correo, con el fin de garantizar la seguridad de sus locales, personal, visitantes y operaciones que le permitan cumplir su mandato.

La adquisición y/o el mantenimiento de sistemas de seguridad y control de acceso forman parte del ámbito de aplicación de la presente licitación.

Euroopan ympäristökeskus haluaa solmia puitesopimuksen kokeneen palveluntarjoajan kanssa miehitettyjen valvontapalveluiden ja muiden turvallisuuteen liittyvien palveluiden toimittamiseksi sekä huolehtimaan vastaanotto- ja sisäisistä postinjakelupalveluista, jotta se voisi taata toimitilojensa, henkilöstönsä, vierailijoidensa ja toimintansa turvallisuuden ja turvata ne toimeksiantonsa toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Turvallisuus- ja kulunhallintajärjestelmien hankinta ja/tai ylläpito kuuluvat myös tämän tarjouspyynnön alaan.

L'AEE souhaite conclure un contrat-cadre avec un prestataire de services expérimenté pour la fourniture de services de gardiennage et d'autres services liés à la sécurité ainsi que de services de réception et de distribution interne du courrier, afin d'assurer la sécurité et la sûreté de ses locaux, de son personnel, des visiteurs et des opérations lui permettant de remplir son mandat.

L’achat et/ou la maintenance de systèmes de sécurité et de contrôle d’accès font partie du champ de cet appel d’offres.

Ο ΕΟΠ επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση-πλαίσιο με έναν έμπειρο πάροχο υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και υπηρεσιών εσωτερικής διανομής αλληλογραφίας και υποδοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, των επισκεπτών και των λειτουργιών που επιτρέπουν την εκπλήρωση της αποστολής της.

Η αγορά ή/και η διατήρηση συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης αποτελούν μέρος του πεδίου εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

L'EEA intende stipulare un contratto quadro con un fornitore di servizi esperto per l’offerta di servizi di guardia e altri servizi di sicurezza correlati, nonché servizi di ricevimento e distribuzione interna della posta, al fine di garantire la sicurezza dei propri locali, dipendenti, visitatori ed operazioni necessarie all'esecuzione del suo mandato.

L'acquisto e/o la manutenzione di sistemi di sicurezza e di controllo degli accessi sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente bando di gara.

Het Europees Milieuagentschap (EEA, European Environment Agency) is van plan een raamovereenkomst te sluiten met een ervaren dienstverlener om diensten van bewakingsagenten en andere beveiligingsgerelateerde diensten te verlenen, evenals receptiediensten en interne postverdelingsdiensten, om de veiligheid en de beveiliging te waarborgen van zijn kantoren, personeel, bezoekers en werkzaamheden die de verwezenlijking van zijn opdracht mogelijk maken.

Aankoop en/of onderhoud van beveiligings- en toegangscontrolesystemen vallen onder het toepassingsgebied van deze oproep tot inschrijving.

A AEA deseja celebrar um contrato-quadro com um prestador de serviços experiente para prestar serviços de vigilância humana e outros serviços relacionados com a segurança, bem como serviços de receção e distribuição interna de correio, para garantir a segurança das respetivas instalações, funcionários, visitantes e operações que permitam cumprir o seu mandato.

Aquisição e/ou manutenção de sistemas de controlo de segurança e acesso fazem parte do âmbito do presente concurso.

EEA önskar ingå ett ramavtal med en erfaren tjänsteleverantör för att tillhandahålla bevakningstjänster och andra säkerhetsrelaterade tjänster samt mottagning och interna postdistributionstjänster för att säkerställa säkerheten för sina lokaler, personal, besökare och verksamheter, som gör det möjligt att fullgöra sitt mandat.

Inköp och/eller underhåll av säkerhets- och åtkomstkontrollsystem ingår i detta anbudsförfarande.

Agentura EEA si přeje uzavřít rámcovou smlouvu se zkušeným poskytovatelem služeb na poskytnutí služeb ostrahy a jiných služeb souvisejících se zajištěním bezpečnosti, jakož i služeb recepce a distribuce interní pošty, jejichž prostřednictvím zajistí zabezpečení a bezpečnost svých prostor, zaměstnanců, návštěvníků a činností umožňujících plnění jejího mandátu.

Do rozsahu této výzvy k podání nabídek spadá rovněž nákup a/nebo údržba bezpečnostních systémů a systémů pro kontrolu přístupu.

EEA soovib sõlmida raamlepingu kogenud teenusepakkujaga, kes osutaks mehitatud valveteenuseid ja muid turvalisusega seotud teenuseid ning kannaks ühtlasi hoolt vastuvõtu ja posti asutusesisese jaotamise eest, et tagada asutuse ruumide, personali, külastajate ja EEA kohustuste täitmiseks vajalike tegevuste ohutus ja turvalisus.

Turva- ja juurdepääsu kontrollsüsteemide ost ja/või hooldus jääb selle hankemenetluse piiridesse.

Az EEA keretszerződést kíván kötni egy tapasztalt szolgáltatóval járőrözési és egyéb, biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokra, valamint recepciós és belső postakézbesítési szolgáltatásokra irányulóan, megbízása teljesítését lehetővé tevő helyszíne, alkalmazottai, látogatói és műveletei biztonságának és védelmének biztosítása érdekében.

A biztonsági és beléptetőrendszerek beszerzése és/vagy karbantartása is a pályázati felhívás hatókörének részét képezi.

EAA pageidauja sudaryti preliminariąją sutartį su patyrusiu paslaugų teikėju, kuris teiktų apsaugos darbuotojų paslaugas ir kitas su apsauga susijusias paslaugas, taip pat priimamojo ir vidinio pašto skirstymo paslaugas, tam, kad užtikrintų savo patalpų, darbuotojų, lankytojų ir veiklos saugumą ir saugą, kuri leistų vykdyto savo įgaliojimus.

Šis kvietimas dalyvauti konkurse taip pat apima saugumo ir įėjimo kontrolės sistemų pirkimą ir (arba) techninę priežiūrą.

EVA vēlas noslēgt pamatlnoīgumu ar pieredzējušu pakalpojumu sniedzēju, kas sniegtu apsardzes pakalpojumus un citus ar drošību saistītus pakalpojumus, kā arī reģistratūras un iekšējā pasta sadales pakalpojumus, lai nodrošinātu tās telpu, darbinieku, apmeklētāju un darbību, kas ļauj tai izpildīt savas pilnvaras, drošību.

Drošības un piekļuves kontroles sistēmu iegāde un/vai uzturēšana ir daļa no šī uzaicinājuma uz konkursu darbības jomas.

L-AEA tixtieq tidħol f'qafas ta' kuntratt ma' fornitur ta' servizz b'esperjenza biex jiġu kkonsenjati servizzi ta' gwardja u servizzi oħra relatati mas-sikurezza kif ukoll servizzi ta' lqugħ ta' nies u ta' tqassim intern tal-posta, sabiex jiġu żgurati s-sikurezza u s-sigurtà tal-bini, il-persunal, il-viżitaturi u l-operazzjonijiet tagħha, li jippermettulha twettaq il-mandat tagħha.

Ix-xiri u/jew il-manutenzjoni ta' sistemi ta' sikurezza u ta' kontroll tal-aċċess huma parti mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din is-sejħa għall-offerti.

Europejska Agencja Środowiska zamierza zawrzeć umowę ramową z doświadczonym usługodawcą, który zapewni usługi ochrony oraz inne powiązane usługi oraz obsługę recepcji i dystrybucji poczty wewnętrznej, by zapewnić bezpieczeństwo na terenie Agencji, a także zagwarantować bezpieczeństwo jej pracownikom, gościom i działaniom, by mogła ona realizować swoje obowiązki.

Częścią zakresu niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zakup i/lub konserwacja systemów bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

EEA plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu so skúseným poskytovateľom služieb na vykonávanie strážnych služieb personálom a iných súvisiacich služieb súvisiacich s bezpečnosťou, ako aj recepčných služieb a služieb interného doručovania pošty, s cieľom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť svojich priestorov, zamestnancov, návštevníkov a toho, aby si prevádzky mohli plniť svoje úlohy.

Obstaranie a/alebo údržba bezpečnostných systémov a systémov na kontrolu vstupu sú súčasťou rozsahu pôsobnosti tejto výzvy na predloženie ponúk.

EEA želi skleniti okvirno pogodbo z izkušenim ponudnikom storitev za zagotavljanje storitev varnostnikov in drugih storitev, povezanih z varnostjo, ter sprejemnih storitev in storitev notranjega raznašanja pošte, da se zagotovi varnost in zaščita njenih prostorov, osebja, obiskovalcev in dejavnosti, ki ji omogočajo izpolnjevanje njenega mandata.

Del obsega tega naročila je tudi nakup in/ali vzdrževanje varnostnih sistemov in sistemov nadzora dostopa.

Is mian le EEA creatchonradh a dhéanamh le soláthraí seirbhíse a bhfuil taithí aige nó aici chun seirbhísí cosanta agus seirbhísí eile a bhaineann le slándáil a sheachadadh chomh maith le seirbhísí fáiltithe agus dáilte inmheánacha, chun slándáil agus sábháilteacht a áitribh, a fhoirne, a chuairteoirí agus a oibríochtaí a chinntiú agus oibríochtaí a chumasaíonn a shainordú a chomhlíonadh.

Tá ceannach agus/nó cothabháil na gcóras rialaithe slándála agus rochtana mar chuid de raon feidhme an ghlao seo ar thairiscintí.

ЕАОС желае да сключи рамков договор с опитен доставчик на услуги, който да предоставя услуги по охраняване с охранители и други свързани със сигурността услуги, както и услуги по посрещане и разпределение на вътрешната поща, за да се гарантират сигурността и безопасността на нейните помещения, персонал, посетители и операции, което ще ѝ помогне да изпълни мандата си.

Закупуването и/или поддръжката на системи за сигурност и контрол на достъпа са част от обхвата на настоящата покана за участие в търг.

AEM dorește să încheie un contract-cadru cu un furnizor de servicii cu experiență pentru a furniza servicii de pază și alte servicii legate de securitate, precum și servicii de recepție și de distribuire a corespondenței interne, pentru a asigura securitatea și siguranța clădirilor, personalului, vizitatorilor și operațiunilor care să permită îndeplinirea mandatului său.

Achiziționarea și / sau întreținerea sistemelor de securitate și de control al accesului fac parte din domeniul de aplicare al prezentei cereri de oferte.

EEA želi sklopiti okvirni ugovor s iskusnim pružateljem usluga koji će pružati usluge zaštitara i ostale usluge koje se odnose na osiguranje te usluge primanja i interne distribucije pošte u cilju brige za sigurnost i zaštitu svojih prostorija, osoblja, posjetitelja i poslovanja kako bi mogla izvršiti svoj mandat.

Kupnja i/ili održavanje sigurnosnog sustava i sustava kontrole pristupa u sklopu je opsega ovog poziva na nadmetanje.

Læs mere
Ordregiver Det Europæiske Miljøagentur
Deadline 16-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328524-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse