Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Projekt om kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenede stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet

Projektets formål er kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til overfladevand og grundvand fordelt på 23 hovedvandoplande samt kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til de enkelte overfladevandområder, for hvilke miljømålet ikke er opfyldt som følge af forekomst af et eller flere af sådanne stoffer, og vurdering af, om denne tilførsel i sig selv kan være årsag til den manglende målopfyldel-se. Resultaterne af projektet præsenteres i en projektrapport ledsaget af en tabel i Excel-format.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-05-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-05-2019)
Titel Projekt om kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenede stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Projektets formål er kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til overfladevand og grundvand fordelt på 23 hovedvandoplande samt kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til de enkelte overfladevandområder, for hvilke miljømålet ikke er opfyldt som følge af forekomst af et eller flere af sådanne stoffer, og vurdering af, om denne tilførsel i sig selv kan være årsag til den manglende målopfyldel-se. Resultaterne af projektet præsenteres i en projektrapport ledsaget af en tabel i Excel-format.
Deadline 03-06-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på baggrund af nedenstående underkriterier med den angivne vægtning:

Samlet pris 15%
Projektløsning 60%
Personalemæssige kvalifikationer 25%
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Haraldsgade 53
2100
København Ø
CPV kode 90733000-4 - Tjenesteydelser i forbindelse med vandforurening
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Steen Pedersen
Kontakt E-mail: spe@mst.dk
Telefon: +45 93588146