Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Telefon- og datatransmissionstjenester 2019/S 248-617064 (Udbud annulleret)

Kort beskrivelse
Ordregiver Rigspolitiet v/ Center for Beredskabskommunikation
Deadline 04-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617064-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)

Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format) (05-07-2019)

Telefon- og datatransmissionstjenester 2019/S 128-315034

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315034-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Baggrund og formål:

Rigspolitiet, v. Center for Beredskabskommunikation, ønsker at indkøbe et radiokommunikationssystem til Grønlands politi.

Grønlands Politi anvender i dag et analogt radiosystem, hvor der kun er mulighed for lokal kommunikation via en repeater indenfor en by eller bygd, eller direkte mellem radioerne når de er udenfor dækning af repeateren. Der er i dag ingen mulighed for at kommunikere fra vagtcentralen i Nuuk og ud til de øvrige byer og bygder via radiosystemet. Der er endvidere kun dækning i de byer og bygder hvor der er en fast tilstedeværelse af politiet. I nogle tilfælde er der, på grund af terrænforhold, ikke dækning i den lufthavn der findes i tilknytning til de byer, hvor der er fast tilstedeværelse af politiet.

Grønlands Politi har derfor brug for et nyt radiobaseret kommunikationssystem, der understøtter push-to-talk (PTT) kommunikation, og giver væsentlig bedre dækning end det nuværende system, således at der er dækning i alle byer med flere end 100 indbyggere og deres tilhørende lufthavne.

Kommunikationssystemet kan baseres på et dedikeret system med egne frekvenser, eller det kan baseres på et system, der anvender push-to-talk over mobilt bredbånd.

Udover politiets analoge radiosystem eksisterer der ligeledes et mobilt net i Grønland, der er ejet af virksomheden TELE Greenland A/S. Dette net er i 2017-2018 blevet udbygget med 4G dækning i alle byer med flere end 100 indbyggere, samt lufthavne, der findes i tilknytning til disse byer. Endvidere dækkes et antal områder med ned til 20-30 indbyggere.

TELE Greenland A/S’ telenet består desuden en radiokæde med 48 stationer, et søkabel og satellitkommunikation.

Adgangen til tele- og mobilnettet er reguleret i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22.11.1999 om koncession for TELE Greenland A/S (koncessionsbekendtgørelsen). Af koncessesionsbekendtgørelsen fremgår, at Tele Greenland A/S er forpligtet til at ”udarbejde abonnementsvilkår for koncessionshaverens net og tjenester på det koncessionerede område, der bl.a. skal give alle og enhver adgang til på rimelige og lige vilkår at få tilslutning til og benytte koncessionshaverens anlæg”, jf. § 3.

Hovedydelser:

Kommunikationsløsningen forventes at bestå af følgende:

— Adgang til et radionet,

— En tjeneste med PTT- og gruppekalds-funktionalitet,

— Drift og vedligehold af det tekniske udstyr under arktiske forhold,

— Radiodispatch i Nuuk med samtidigt lytning på minimum 10 talegrupper, samt supplerende radiodispatch i Danmark,

— Terminaler egnet til brug i arktisk klima, inklusiv tilbehør,

— Support af den samlede løsning,

— Mobilt backup system.

Der vil blive stillet følgende krav til radiokommunikationssystemet:

— Systemet skal have en kapacitet svarende til mindst 6 samtidige kald på en basisstation, og mindst 30 talegrupper, der anvendes samtidigt spredt ud i radionettet,

— Talegrupperne skal kunne anvendes både til kommunikation mellem radiodispatch og terminaler samt til kommunikation mellem terminaler, når terminalerne er indenfor dækning af det anvendte radionet,

— Gruppekaldsfunktionaliteten skal give mulighed for kun at lytte på én talegruppe i en terminal, uanset hvor mange talegrupper, der er programmeret i terminalen, og uanset hvor mange talegrupper, der er i anvendelse i radionettet,

— Systemet skal give mulighed for sikker krypteret kommunikation,

— Såfremt systemet er baseret på et mobilt bredbåndsnet, skal krypteringen være implementeret, så teleudbyderen ikke har mulighed for aflytning,

— Systemet skal give mulighed for både tale og tekstkommunikation, samt mulighed for at overføre og vise positionsinformation,

— Systemet skal give mulighed for logning af al tale og datakommunikation samt positioner på en central server,

— Systemet skal, såfremt dette baseres på et mobilt bredbåndsnet, benytte 3GPP MCPTT standarden eller tilsvarende,

— Terminalerne skal være testet i henhold til standard MIL-STD-810G (method 502.5) eller tilsvarende. Terminaler skal være velfungerende ned til -20 grader. Leverandøren skal som en del af deres tilbud fremlægge dokumentation for, at alle de tilbudte terminaler er testet i henhold til standard MIL-STD-810G (method 502.5) eller tilsvarende.

Grønlands Politi forventer at anskaffe ca. 300 håndbårne terminaler, samt en radiodispatch løsning med 4-6 faste operatørpladser. Derudover ønsker Grønlands Politi mulighed for at anskaffe yderligere terminaler og tilbehør, samt reparationer og anden service.

Kommunikationssystemet skal kunne udrulles i Nuuk i løbet af 6 måneder efter kontraktindgåelse, og i resten af Grønland i løbet af 8 måneder efter kontraktindgåelse.

For så vidt angår det mobile backup system, der indgår som en del af hovedydelserne, er der tale om et mobilt backupsystem, som skal sikre, at der hurtigt kan etableres en lokal kommunikationsmulighed uden afhængighed af andet telenetværk, når og hvor behovet opstår, både i områder som normalt er uden dækning, eller i områder som midlertidigt er uden dækning. Det mobile backupsystem skal fungere med de terminaler, der leveres til hovedløsningen. Det mobile backupsystem kan opdeles i flere enheder (max 3) og vægten pr. enhed må ikke overstige 35 kg.

Rigspolitiet vil umiddelbart efter kontraktindgåelsen teste den vindende tilbudsgivers tilbudte terminaler for at betrygge Rigspolitiet i, at terminalerne opfylder de opstillede operationelle behov i det grønlandske klima, særligt ved de lave temperatur. Den vindende tilbudsgiver er forpligtet til at stille de tilbudte terminaler til rådighed til testen.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet v/ Center for Beredskabskommunikation
Deadline 04-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315034-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed (tidligere format) (17-04-2019)

Telefon- og datatransmissionstjenester 2019/S 076-182133

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182133-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Rigspolitiet v/Center for Beredskabskommunikation
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182133-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted EXTRA-REGIO
Dokumenttype Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)