Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Mindre Jordarbejder

Rammeaftalen angår i overordnede træk entreprenørmæssig bistand til forskellige jordarbejder. Det er forventningen at følgende ydelser vil blive indkøbt på rammeaftalen:
(a) Etablering af Ny Strandholm Sø;
(b) Etablering af 13 stk. nye vandhuller (Vandhul 11-23), der ikke nødvendigvis bestilles samlet;
(c) Etablering af Mose;
(d) Diverse jordarbejder i henhold til aftale, jf. TBL/TAG, herunder eventuel fjernelse af forurenet jord.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 26-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 26-03-2019)
Titel - Mindre Jordarbejder
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Rammeaftalen angår i overordnede træk entreprenørmæssig bistand til forskellige jordarbejder. Det er forventningen at følgende ydelser vil blive indkøbt på rammeaftalen:
(a) Etablering af Ny Strandholm Sø;
(b) Etablering af 13 stk. nye vandhuller (Vandhul 11-23), der ikke nødvendigvis bestilles samlet;
(c) Etablering af Mose;
(d) Diverse jordarbejder i henhold til aftale, jf. TBL/TAG, herunder eventuel fjernelse af forurenet jord.
Deadline 26-04-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=236035&B=&PS=1&PP=
Ordregiver Femern A/S
Skønnet kontraktsum 10000000 DKK
Udvælgelseskriterier Som mindstekrav kræves:
- at tilbudsgiver har rådighed over to stk. gravemaskiner minimum 30 ton, som er forsy-net med GPS maskinstyring samt to stk. dozere, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.3, litra A,
- at tilbudsgiver for hver af de seneste 2 regnskabsår har en soliditetsgrad på mindst 20 % samt en nettoomsætning på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.3, litra C, og
- mindst en reference, der skal dække et projekt, hvor tilbudsgiver har etableret en sø ved våd udgravning svarende til etableringen af Strandholm Sø, jf. pkt. 1.4, litra (a) i SAB Styring og Samarbejde (bilag 3.1). Entreprisesummen på det pågældende projekt skal have oversteget 0,5 mio. kr, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.3, litra D.
Adresse Vester Søgade 10
1601
København
CPV kode 45112000-5 - Udgravning og fjernelse af jord
45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45100000-8 - Forberedelse af byggeplads
45111220-6 - Fjernelse af krat
45111240-2 - Arbejde i forbindelse med dræning
45112200-7 - Afrømning af jord
45112210-0 - Afrømning af muldjord
45112400-9 - Udgravning
45112500-0 - Flytning af jord
45112600-1 - Udgravning og opfyldning
45113000-2 - Byggepladsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
Kontaktperson Anne Bøgh Johansen
Kontakt E-mail: ajo@femern.dk
Telefon: +45 33414449
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

1) Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet aftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakten samt minimere risici. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.
2) Det understreges, at den angivne estimerede værdi i nærværende udbudsbekendtgørelse er baseret på Femern A/S' estimat i et komplekst projekt. Estimatet vil derfor kunne afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning.
3) Tilbud skal afgives under overholdelse af de formkrav, der fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 6.