Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Metodeudvikling til familiebehandling i sager med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som led i den nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, skal der udvikles en metode, målrettet familiebehandling i sager med æresrelaterede konflikter/vold og negativ social kontrol. Der er afsat i 3,9 mio. kr. (eksklusiv moms) i 2019-2020 til udvikling af metoden.

Metoden skal udvikles af et leverandørkonsortium, der som minimum består af en konsulentvirksomhed, og forskere, der kan udføre aktionsbaseret forskning. Derudover skal konsortiet have en samarbejdsaftale med minimum en kommune, der kan rekruttere borgere og ønsker at indgå i udviklingen og afprøvningen af metoden. Konsortiet kan endvidere samarbejde med en institution/opholdssted, organisation el. lign, der beskæftiger sig med indsatser, rådgivning eller konfliktmægling i sager med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som f.eks. sikre bosteder, psykologer, politiet mv.

Metoden skal:
- anvendes af fagfolk og øvrige aktører på området til at arbejde med de unge/voksne og deres familier inden konflikterne får voldsomme karakter
- understøtte de unge/voksne i at genetablere en god og sund relation til deres familier efter/imens de opholder sig udenfor hjemmet
- medvirke til at skabe et trygt miljø, som de unge/voksne kan vende tilbage til, hvis de ønsker at flytte hjem igen
- medtænke de psykiske lidelser, de unge kan lide af som resultat af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter og vold
- beskrive hvilke risiko- og sårbarhedsfaktorer, der er relevante i vurderingen af, om der kan arbejdes med familien og i givet fald, hvordan der kan arbejdes mest hensigtsmæssigt
- anvendes til at screene de unge/familierne, for at vurdere indledningsvis om de vil profitere af behandlingen
- beskrive de faglige kompetencer der skal til for at kunne anvende metoden

Dokumentationspraksis er en central del af projektet, da det er en forudsætning for den løbende forskningsmæssige kvalificering af metoden. Der stilles derfor krav til leverandørkonsortiet om, at inkludere en struktureret dokumentationspraksis i projektdesignet. Endvidere skal det indsamlede data danne grundlag for, at leverandørkonsortiet udarbejder en midtvejsevaluering med henblik på at tilpasse og justere familiebehandlingsmetoden undervejs. Således skal slutproduktet bestå af en vidensbaseret og praksisorienteret familiebehandling, der kan tages i brug i sager med æresrelaterede konflikter/vold og negativ social kontrol, hvor der arbejdes aktivt med at etablere et positivt samspil i familien. Derved er familiebehandlingsindsatsen også med til at forebygge, at unge føler sig tvunget til at forlade familien og påvirke, at de oplever en større grad af respekt i hjemmet for deres frihed og rettigheder.

Til slut i projektet skal leverandørkonsortiet udarbejde en udførlig beskrivelse af metoden, samt et metodemanual til brug af fagfolk.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 15-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 15-04-2019)
Titel Metodeudvikling til familiebehandling i sager med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som led i den nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, skal der udvikles en metode, målrettet familiebehandling i sager med æresrelaterede konflikter/vold og negativ social kontrol. Der er afsat i 3,9 mio. kr. (eksklusiv moms) i 2019-2020 til udvikling af metoden.

Metoden skal udvikles af et leverandørkonsortium, der som minimum består af en konsulentvirksomhed, og forskere, der kan udføre aktionsbaseret forskning. Derudover skal konsortiet have en samarbejdsaftale med minimum en kommune, der kan rekruttere borgere og ønsker at indgå i udviklingen og afprøvningen af metoden. Konsortiet kan endvidere samarbejde med en institution/opholdssted, organisation el. lign, der beskæftiger sig med indsatser, rådgivning eller konfliktmægling i sager med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som f.eks. sikre bosteder, psykologer, politiet mv.

Metoden skal:
- anvendes af fagfolk og øvrige aktører på området til at arbejde med de unge/voksne og deres familier inden konflikterne får voldsomme karakter
- understøtte de unge/voksne i at genetablere en god og sund relation til deres familier efter/imens de opholder sig udenfor hjemmet
- medvirke til at skabe et trygt miljø, som de unge/voksne kan vende tilbage til, hvis de ønsker at flytte hjem igen
- medtænke de psykiske lidelser, de unge kan lide af som resultat af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter og vold
- beskrive hvilke risiko- og sårbarhedsfaktorer, der er relevante i vurderingen af, om der kan arbejdes med familien og i givet fald, hvordan der kan arbejdes mest hensigtsmæssigt
- anvendes til at screene de unge/familierne, for at vurdere indledningsvis om de vil profitere af behandlingen
- beskrive de faglige kompetencer der skal til for at kunne anvende metoden

Dokumentationspraksis er en central del af projektet, da det er en forudsætning for den løbende forskningsmæssige kvalificering af metoden. Der stilles derfor krav til leverandørkonsortiet om, at inkludere en struktureret dokumentationspraksis i projektdesignet. Endvidere skal det indsamlede data danne grundlag for, at leverandørkonsortiet udarbejder en midtvejsevaluering med henblik på at tilpasse og justere familiebehandlingsmetoden undervejs. Således skal slutproduktet bestå af en vidensbaseret og praksisorienteret familiebehandling, der kan tages i brug i sager med æresrelaterede konflikter/vold og negativ social kontrol, hvor der arbejdes aktivt med at etablere et positivt samspil i familien. Derved er familiebehandlingsindsatsen også med til at forebygge, at unge føler sig tvunget til at forlade familien og påvirke, at de oplever en større grad af respekt i hjemmet for deres frihed og rettigheder.

Til slut i projektet skal leverandørkonsortiet udarbejde en udførlig beskrivelse af metoden, samt et metodemanual til brug af fagfolk.
Annonceret 19-03-2019 kl. 11.20
Deadline 24-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 3900000 DKK
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal til brug for ovennævnte vurdering indsende en beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med løsning af lignende opgaver, herunder en liste med beskrivelser af relevante tjenesteydelser/projekter/referencer for tilsvarende opgaver. Tilbudsgiver skal endvidere indsende beskrivelse af de medarbejdere og deres kvalifikationer (fx i form af CV), der forventes at skulle varetage opgaven. Tilbudsgiver kan ikke uden forudgående aftale med SIRI udskifte medarbejderne på opgaven. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af tilbud vedlægge en tidsplan for arbejdet, et periodiseret budget samt en underskrevet tro- og love erklæring på, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.
Eventuelle oplysninger vedrørende forventede underrådgivere skal angives særskilt for hver af disse samt hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiveren eventuelt agter at give i underrådgivning.
Ved sammenslutning af tilbudsgivere skal oplysningerne gives for hver enkelt tilbudsgiver.
Tilbuddene vil blive vurderet relativt i forhold til hinanden på grundlag af nedenstående tildelingskriterier.
1. Tilbuddets kvalitet – 50 %
2. De tilbudte medarbejderes kvalifikationer og erfaring – 40 %
3. Pris – 10 %
Adresse Strandgade 25
1401
København K
CPV kode 85300000-2 - Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
80510000-2 - Specialuddannelse
80511000-9 - Personaleuddannelse
85310000-5 - Sociale foranstaltninger
85312300-2 - Vejledning og rådgivning
85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
85312330-1 - Familieplanlægning
85321000-5 - Administrativ virksomhed i forbindelse med socialt arbejde
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Rana Sérida
Kontakt E-mail: sporgsmaal_familiebehandlingsmetode@siri.dk
Telefon: +42 72142314
Modtagers firmanavn Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Adresse for modtagelse af tilbud udbud_familiebehandlingsmetode@siri.dk
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[15-04-2019 12:38:40]
Annonceringsdatoen er d. 15/4-19

Åbn tidligere version 19-03-2019 Luk tidligere version 19-03-2019
Titel Metodeudvikling til familiebehandling i sager med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som led i den nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, skal der udvikles en metode, målrettet familiebehandling i sager med æresrelaterede konflikter/vold og negativ social kontrol. Der er afsat i 3,9 mio. kr. (eksklusiv moms) i 2019-2020 til udvikling af metoden.

Metoden skal udvikles af et leverandørkonsortium, der som minimum består af en konsulentvirksomhed, og forskere, der kan udføre aktionsbaseret forskning. Derudover skal konsortiet have en samarbejdsaftale med minimum en kommune, der kan rekruttere borgere og ønsker at indgå i udviklingen og afprøvningen af metoden. Konsortiet kan endvidere samarbejde med en institution/opholdssted, organisation el. lign, der beskæftiger sig med indsatser, rådgivning eller konfliktmægling i sager med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som f.eks. sikre bosteder, psykologer, politiet mv.

Metoden skal:
- anvendes af fagfolk og øvrige aktører på området til at arbejde med de unge/voksne og deres familier inden konflikterne får voldsomme karakter
- understøtte de unge/voksne i at genetablere en god og sund relation til deres familier efter/imens de opholder sig udenfor hjemmet
- medvirke til at skabe et trygt miljø, som de unge/voksne kan vende tilbage til, hvis de ønsker at flytte hjem igen
- medtænke de psykiske lidelser, de unge kan lide af som resultat af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter og vold
- beskrive hvilke risiko- og sårbarhedsfaktorer, der er relevante i vurderingen af, om der kan arbejdes med familien og i givet fald, hvordan der kan arbejdes mest hensigtsmæssigt
- anvendes til at screene de unge/familierne, for at vurdere indledningsvis om de vil profitere af behandlingen
- beskrive de faglige kompetencer der skal til for at kunne anvende metoden

Dokumentationspraksis er en central del af projektet, da det er en forudsætning for den løbende forskningsmæssige kvalificering af metoden. Der stilles derfor krav til leverandørkonsortiet om, at inkludere en struktureret dokumentationspraksis i projektdesignet. Endvidere skal det indsamlede data danne grundlag for, at leverandørkonsortiet udarbejder en midtvejsevaluering med henblik på at tilpasse og justere familiebehandlingsmetoden undervejs. Således skal slutproduktet bestå af en vidensbaseret og praksisorienteret familiebehandling, der kan tages i brug i sager med æresrelaterede konflikter/vold og negativ social kontrol, hvor der arbejdes aktivt med at etablere et positivt samspil i familien. Derved er familiebehandlingsindsatsen også med til at forebygge, at unge føler sig tvunget til at forlade familien og påvirke, at de oplever en større grad af respekt i hjemmet for deres frihed og rettigheder.

Til slut i projektet skal leverandørkonsortiet udarbejde en udførlig beskrivelse af metoden, samt et metodemanual til brug af fagfolk.
Annonceret 19-03-2019 kl. 11.20
Deadline 24-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 3900000 DKK
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal til brug for ovennævnte vurdering indsende en beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med løsning af lignende opgaver, herunder en liste med beskrivelser af relevante tjenesteydelser/projekter/referencer for tilsvarende opgaver. Tilbudsgiver skal endvidere indsende beskrivelse af de medarbejdere og deres kvalifikationer (fx i form af CV), der forventes at skulle varetage opgaven. Tilbudsgiver kan ikke uden forudgående aftale med SIRI udskifte medarbejderne på opgaven. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af tilbud vedlægge en tidsplan for arbejdet, et periodiseret budget samt en underskrevet tro- og love erklæring på, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.
Eventuelle oplysninger vedrørende forventede underrådgivere skal angives særskilt for hver af disse samt hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiveren eventuelt agter at give i underrådgivning.
Ved sammenslutning af tilbudsgivere skal oplysningerne gives for hver enkelt tilbudsgiver.
Tilbuddene vil blive vurderet relativt i forhold til hinanden på grundlag af nedenstående tildelingskriterier.
1. Tilbuddets kvalitet – 50 %
2. De tilbudte medarbejderes kvalifikationer og erfaring – 40 %
3. Pris – 10 %
Adresse Strandgade 25
1401
København K
CPV kode 85300000-2 - Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
80510000-2 - Specialuddannelse
80511000-9 - Personaleuddannelse
85310000-5 - Sociale foranstaltninger
85312300-2 - Vejledning og rådgivning
85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
85312330-1 - Familieplanlægning
85321000-5 - Administrativ virksomhed i forbindelse med socialt arbejde
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Rana Sérida
Kontakt E-mail: sporgsmaal_familiebehandlingsmetode@siri.dk
Telefon: +42 72142314
Modtagers firmanavn Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Adresse for modtagelse af tilbud udbud_familiebehandlingsmetode@siri.dk