Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 039-087108

Kort beskrivelse

Den nordlige side af strandesplanaden i Brøndby Strand er bebygget med boliger, der ejes af 4 almennyttige boligselskaber. Bebyggelsen omfatter ca. 2 900 boliger fordelt på rækkehuse, lavhusblokke og højhuse. De 5 første højhuse (set fra østlig retning) indeholder PCB i primære, sekundære og tertiære kilder, blyholdig maling og asbest i de lette facadepartier. Det er derfor blevet besluttet, at højhusene skal rives ned. Nedrivningsopgaven forventes at blive udbudt i totalentreprise i september 2019. Denne forhåndsmeddelelse har til formål at orientere potentielle tilbudsgivere om det kommende udbud. Ordregiver forventer, at det vil være et krav i udbuddet, at den affaldsmodtager, som totalentreprenøren indgår kontrakt med om modtagelse af det PCB-forurenede beton, skal have de nødvendige miljøgodkendelser og notifikationer allerede ved afgivelsen af tilbuddet. Interesserede tilbudsgivere opfordres derfor til at indhente de nødvendige miljøgodkendelser og notifikationer allerede nu.

Læs mere
Ordregiver Brøndby almennyttige Boligselskab (BAB), afdeling Rheumpark /v. administrator DAB
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:087108-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse