Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Parallelkonkurrence om udviklingsplan for Byen til Vandet i Randers

Randers Kommune og Realdania ønsker at gennemføre en parallelkonkurrence mellem 3 tværfaglige teams om en udviklingsplan for byudviklingsprojektet Byen til Vandet – det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie. Visionen for Byen til Vandet er at danne rammen om en fremtidssikret og bæredygtig byudvikling, der binder den historiske midtby sammen med vandet og den helt unikke natur, der løber fra Gudenåen gennem byen til Randers Fjord. Byudviklingen kan realiseres fordi Randers Havn over de næste 20 år udflytter til nye havnearealer syd for fjorden.

Visionens helhedsgreb er ambitiøst og langsigtet: håndteringen af byens trafikale og klimamæssige udfordringer skal sammen med havnens udflytning forløse de store potentialer i Byen til Vandet, hvor investeringer i bæredygtig byudvikling, klimatilpasning, Klimabroen og adgange til naturen tænkes sammen og er med til at brande byen og tiltrække nye borgere.

For at skabe et stærkt grundlag for den videre realisering inviteres til en kreativ og innovativ proces, hvor det er hensigten at 3 teams udarbejder hver deres forslag til udviklingsplanen med udgangspunkt i en strategisk plan, en fysisk bebyggelsesplan, en etapeplan og en realiserbar økonomimodel med udgangspunkt i en fastlagt overordnet vision. Opgaven er at skabe en udviklingsplan for en fremtidssikret og bæredygtig bydel med boliger, kontorerhverv, publikumsorienteret service og kultur, fritidsoplevelser i byrummene samt adgange til naturen og vandet for alle. Samtidigt skal der arbejdes med klimatilpasning i et bånd langs vandet samt tiltag i byrummene, der inviterer til byliv, ophold og aktivitet.

Dommerkomitéen udpeger et vinderforslag og det forventes, at vinderteamet i fase 2 færdiggør vinderforslaget til en endelig udviklingsplan for Byen til vandet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 29-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 29-01-2019)
Titel Parallelkonkurrence om udviklingsplan for Byen til Vandet i Randers
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Randers Kommune og Realdania ønsker at gennemføre en parallelkonkurrence mellem 3 tværfaglige teams om en udviklingsplan for byudviklingsprojektet Byen til Vandet – det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie. Visionen for Byen til Vandet er at danne rammen om en fremtidssikret og bæredygtig byudvikling, der binder den historiske midtby sammen med vandet og den helt unikke natur, der løber fra Gudenåen gennem byen til Randers Fjord. Byudviklingen kan realiseres fordi Randers Havn over de næste 20 år udflytter til nye havnearealer syd for fjorden.

Visionens helhedsgreb er ambitiøst og langsigtet: håndteringen af byens trafikale og klimamæssige udfordringer skal sammen med havnens udflytning forløse de store potentialer i Byen til Vandet, hvor investeringer i bæredygtig byudvikling, klimatilpasning, Klimabroen og adgange til naturen tænkes sammen og er med til at brande byen og tiltrække nye borgere.

For at skabe et stærkt grundlag for den videre realisering inviteres til en kreativ og innovativ proces, hvor det er hensigten at 3 teams udarbejder hver deres forslag til udviklingsplanen med udgangspunkt i en strategisk plan, en fysisk bebyggelsesplan, en etapeplan og en realiserbar økonomimodel med udgangspunkt i en fastlagt overordnet vision. Opgaven er at skabe en udviklingsplan for en fremtidssikret og bæredygtig bydel med boliger, kontorerhverv, publikumsorienteret service og kultur, fritidsoplevelser i byrummene samt adgange til naturen og vandet for alle. Samtidigt skal der arbejdes med klimatilpasning i et bånd langs vandet samt tiltag i byrummene, der inviterer til byliv, ophold og aktivitet.

Dommerkomitéen udpeger et vinderforslag og det forventes, at vinderteamet i fase 2 færdiggør vinderforslaget til en endelig udviklingsplan for Byen til vandet.
Deadline 05-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Dette tildelingskritierium er alene valgt i mangel af bedre valgmuligheder. Der er ingen konkurrence om prisen, da prisen for projektet er fastsat på forhånd. Der konkurreres dermed alene på, hvor meget kvalitet Randers Kommune kan få inden for rammerne af det på forhånd fastsatte budget.

Honoraret er fast og udgør DKK 450.000 ekskl. moms for prækvalificerede teams deltagelse i parallelkonkurrencen, forudsat at teamet deltager i de obligatoriske workshops og rettidigt afleverer materiale iht. programkrav. Teamet afholder selv udgifter til diverse udlæg, befordring, særskilte diæter og tryk af afleveringsmateriale mv. Randers Kommune og Realdania har til hensigt at tildele opgaven med færdiggørelse af udviklingsplanen til det team, som dommerkomitéen udpeger som det bedste forslag til udviklingsplan. Forventet honorar for denne opgave udgør maksimalt DKK 250.000,- ekskl. moms, og udbetales ved aflevering af en færdig udviklingsplan efter dommerkomitéens krav.
Link til udbudsmateriale http://byentilvandet.dk/udviklingsplanen/udbud
Ordregiver Randers Kommune
Skønnet kontraktsum 1600000 DKK
Udvælgelseskriterier Alle kan ansøge om at deltage i konkurrencen. Hvis der er flere end 3 ansøgere, så prækvalificerer Randers Kommune de tre ansøgere til parallelopdraget, der samlet set dokumenterer størst relevans i forhold til den udbudte opgave. I prækvalificeringen lægges ligeligt vægt på følgende parametre:

MOTIVATION FOR OPGAVEN: At teamet demonstrerer indgående forståelse for udviklingsplanens særlige funktion og den komplekse, tværfaglige opgave, der opstår i samspillet mellem de seks temaer. Derudover skal teamet udvise forståelse for forudsætningen om at udviklingsplanen skal ”ramme Randers” samt at borgerne skal have et reelt aftryk på byudviklingen gennem deltagelse i temamøde med teamet og høringsperiode inden endelig bedømmelse af forslagene.

KOMPETENCER OG ORGANISATION: At teamet tilbyder et tværfagligt hold med stor ekspertise inden for de for opgaven relevante temaer samt arbejdet med udviklingsplaner og specifikt de fire leverancer, der indgår heri. Derudover lægges der vægt på, at teamlederen kan dokumentere relevante kompetencer i forhold til den udbudte opgaves kompleksitet og strategiske betydning, samt at teamet fremstår som en velfungerende organisation med et stærkt tværfagligt samarbejde.

REFERENCER: At der dokumenteres relevante referencer fra lignende opgaver om udarbejdelse af udviklingsplaner i sammenlignelig skala og kompleksitet med afsæt i sammenlignelige temaer for denne parallelkonkurrence.
Adresse Laksetorvet 1
8900
Randers C
CPV kode 71410000-5 - Byplanlægning
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Malene Lauge Nielsen
Kontakt E-mail: mln@randers.dk
Telefon: +45 89151538
Modtagers firmanavn Randers Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud mln@randers.dk