Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vindmøllevingebro i Lindholm Strandpark, Aalborg, Danmark

Beskrivelse af udbuddet

Vindmøllevingebro i Lindholm Strandpark, Aalborg, Danmark

Ordregiver, Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, udbyder hermed levering af arkitektydelser til udarbejdelse af design af vindmøllevingebro i Lindholm Strandpark, Aalborg, Danmark. Rådgiver skal således udarbejde udførelsesprojekt i henhold til den af ordregiver udarbejdede projektspecifikke ydelsesbeskrivelse.

Udbuddet gennemføres via den digitale udbudsplatform, TenderKonnect, og den konkrete udbuds-side findes her: https://tender.konnect.dk/invite/201. Udbudsmaterialet er således tilgængeligt på TenderKonnect lige som al kommunikation vedr. udbuddet, herunder spørgsmål og svar, skal ske gennem TenderKonnect.

Rådgiveren skal ud fra de eksisterende tegninger og billeder (Preliminary Sketch Design) udarbejde følgende materiale, der tilsammen udgør rådgiverens tilbud:

• En illustration eller tekst eller kombination af de to, som beskriver, hvordan rådgiver vil færdiggøre det eksisterende koncept, jf. ovennævnte tegninger og billeder (Preliminary Sketch Design).
• En beskrivelse eller illustration af, hvordan rådgiver vil udforme tilhørende omklædningsrum og formidlingscenter.
• Et tilbudsbrev, hvor rådgiver tilbyder en samlet fast pris inkl. samtlige nødvendige biydelser, jf. rådgiverkontraktens afsnit 9.1. Rådgiver skal angive, hvilken timepris der er anvendt ved beregningen af den samlede faste pris samt det estimerede forventede tidsforbrug.

Ordregiver forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som ikke indeholder ovenstående, som værende ukonditionsmæssige.

Tilbuddet skal fremsendes til ordregiver via den digitale udbudsplatform, TenderKonnect.

Frist for indsendelse af tilbud er den 12. december 2019 kl. 12.00.

Der gøres opmærksom på, at opgaven afregnes iht. ABR 18, jf. rådgiverkontrakten. Samtidig gøres opmærksom på, at den i rådgiverens tilbud angivne timepris vil blive lagt til grund for afregning af eventuelle ændrings- og ekstraarbejder.

Den økonomiske ramme:
• Den samlede økonomiske ramme for projektering og udførelse af arbejdet er fastsat til DKK 2.150.000 ekskl. moms.
• Heraf udgør ordregivers budget for udarbejdelse af det udbudte udførelsesprojekt maksimalt DKK 100.000 ekskl. moms, mens
• Ordregivers budget til etableringen af omklædningsrum og formidlingscenter udgør ca. DKK 50.000 ekskl. moms. Det af rådgiver udarbejdede udførelsesprojekt må således ikke medføre højere omkostninger end dette.

Særlige krav:
Løsningen af opgaven skal være gennemført senest 31. januar 2019.


DESCRIPTION OF THE PROCUREMENT:

Wind turbine blade bridge in Lindholm Strandpark, Aalborg, Denmark

The contracting entity, The Municipality of Aalborg, Denmark, hereby offer a delivery of the architectural services to work on the design of the wind turbine blade bridge in Lindholm Strandpark, Aalborg, Denmark. Thus, the consultant must prepare the main project in accordance with the published Project Specific Description of Services, Architect.

The procurement will be completed through the digital tender platform, TenderKonnect, which can be found by following this link: https://tender.konnect.dk/invite/201. Thus, the procurement materials are also available at TenderKonnect, as well as all communication about the tender, including questions and answers, will be at TenderKonnect.

Based on the already existing drawings and photos (Preliminary Sketch Design), the consultant must prepare the following material, which in total will represent the consultants offer:
• An illustration, text of combination of the two, which describes how the consultant will complete the already existing concept, cf. the above mentioned drawings and photos (Preliminary Sketch Design)
• A description or illustration of how the advisor will design the dressing room and the information center
• The consultant must give a total set price that includes all necessary extra services, cf. sec-tion 8.1. The consultant must indicate the applied hourly price at the calculation of the total set price as well as the estimated total time needed.

The contracting entity reserves the right to consider offers, that do not contain the above, unconditional.

The offer must be submitted to the contracting entity via TenderKonnect.

Deadline for submitting the offer is December 12th, 2019 at 12.00 O’clock AM (midday).

It should be noted that payment is settled in accordance with the General Conditions for Consulting Services 2018 (in Danish: Almindelige betingelser for rådgivning og bistand I bygge- og anlægsvirksomhed 2018, ABR 18), cf. the consultant contract. Furthermore, it is noted that, the hourly price suggested in the consultant contract will underlie the settlement of possible extra work or changes in the work.

The financial framework:
• The total financial framework for the design and execution of the work is set at DKK 2,150,000 excl. VAT
• Of this, the consultant's budget for the preparation of the offered main project amounts to a maximum of DKK 100,000 excl. VAT, while
• The contracting entity’s budget for the establishment of changing rooms and information cen-ter amounts to approx. DKK 50,000 excl. VAT. Thus, the design project prepared by the con-sultant must not lead to higher costs than this.

Special demands:
The work must be completed at the latest by January 31st, 2019.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-11-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-11-2018)
Titel Vindmøllevingebro i Lindholm Strandpark, Aalborg, Danmark
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Beskrivelse af udbuddet

Vindmøllevingebro i Lindholm Strandpark, Aalborg, Danmark

Ordregiver, Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, udbyder hermed levering af arkitektydelser til udarbejdelse af design af vindmøllevingebro i Lindholm Strandpark, Aalborg, Danmark. Rådgiver skal således udarbejde udførelsesprojekt i henhold til den af ordregiver udarbejdede projektspecifikke ydelsesbeskrivelse.

Udbuddet gennemføres via den digitale udbudsplatform, TenderKonnect, og den konkrete udbuds-side findes her: https://tender.konnect.dk/invite/201. Udbudsmaterialet er således tilgængeligt på TenderKonnect lige som al kommunikation vedr. udbuddet, herunder spørgsmål og svar, skal ske gennem TenderKonnect.

Rådgiveren skal ud fra de eksisterende tegninger og billeder (Preliminary Sketch Design) udarbejde følgende materiale, der tilsammen udgør rådgiverens tilbud:

• En illustration eller tekst eller kombination af de to, som beskriver, hvordan rådgiver vil færdiggøre det eksisterende koncept, jf. ovennævnte tegninger og billeder (Preliminary Sketch Design).
• En beskrivelse eller illustration af, hvordan rådgiver vil udforme tilhørende omklædningsrum og formidlingscenter.
• Et tilbudsbrev, hvor rådgiver tilbyder en samlet fast pris inkl. samtlige nødvendige biydelser, jf. rådgiverkontraktens afsnit 9.1. Rådgiver skal angive, hvilken timepris der er anvendt ved beregningen af den samlede faste pris samt det estimerede forventede tidsforbrug.

Ordregiver forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som ikke indeholder ovenstående, som værende ukonditionsmæssige.

Tilbuddet skal fremsendes til ordregiver via den digitale udbudsplatform, TenderKonnect.

Frist for indsendelse af tilbud er den 12. december 2019 kl. 12.00.

Der gøres opmærksom på, at opgaven afregnes iht. ABR 18, jf. rådgiverkontrakten. Samtidig gøres opmærksom på, at den i rådgiverens tilbud angivne timepris vil blive lagt til grund for afregning af eventuelle ændrings- og ekstraarbejder.

Den økonomiske ramme:
• Den samlede økonomiske ramme for projektering og udførelse af arbejdet er fastsat til DKK 2.150.000 ekskl. moms.
• Heraf udgør ordregivers budget for udarbejdelse af det udbudte udførelsesprojekt maksimalt DKK 100.000 ekskl. moms, mens
• Ordregivers budget til etableringen af omklædningsrum og formidlingscenter udgør ca. DKK 50.000 ekskl. moms. Det af rådgiver udarbejdede udførelsesprojekt må således ikke medføre højere omkostninger end dette.

Særlige krav:
Løsningen af opgaven skal være gennemført senest 31. januar 2019.


DESCRIPTION OF THE PROCUREMENT:

Wind turbine blade bridge in Lindholm Strandpark, Aalborg, Denmark

The contracting entity, The Municipality of Aalborg, Denmark, hereby offer a delivery of the architectural services to work on the design of the wind turbine blade bridge in Lindholm Strandpark, Aalborg, Denmark. Thus, the consultant must prepare the main project in accordance with the published Project Specific Description of Services, Architect.

The procurement will be completed through the digital tender platform, TenderKonnect, which can be found by following this link: https://tender.konnect.dk/invite/201. Thus, the procurement materials are also available at TenderKonnect, as well as all communication about the tender, including questions and answers, will be at TenderKonnect.

Based on the already existing drawings and photos (Preliminary Sketch Design), the consultant must prepare the following material, which in total will represent the consultants offer:
• An illustration, text of combination of the two, which describes how the consultant will complete the already existing concept, cf. the above mentioned drawings and photos (Preliminary Sketch Design)
• A description or illustration of how the advisor will design the dressing room and the information center
• The consultant must give a total set price that includes all necessary extra services, cf. sec-tion 8.1. The consultant must indicate the applied hourly price at the calculation of the total set price as well as the estimated total time needed.

The contracting entity reserves the right to consider offers, that do not contain the above, unconditional.

The offer must be submitted to the contracting entity via TenderKonnect.

Deadline for submitting the offer is December 12th, 2019 at 12.00 O’clock AM (midday).

It should be noted that payment is settled in accordance with the General Conditions for Consulting Services 2018 (in Danish: Almindelige betingelser for rådgivning og bistand I bygge- og anlægsvirksomhed 2018, ABR 18), cf. the consultant contract. Furthermore, it is noted that, the hourly price suggested in the consultant contract will underlie the settlement of possible extra work or changes in the work.

The financial framework:
• The total financial framework for the design and execution of the work is set at DKK 2,150,000 excl. VAT
• Of this, the consultant's budget for the preparation of the offered main project amounts to a maximum of DKK 100,000 excl. VAT, while
• The contracting entity’s budget for the establishment of changing rooms and information cen-ter amounts to approx. DKK 50,000 excl. VAT. Thus, the design project prepared by the con-sultant must not lead to higher costs than this.

Special demands:
The work must be completed at the latest by January 31st, 2019.
Deadline 12-12-2018 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Ordregiver tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, der samlet set har tilbudt den økonomisk mest fordelagtige løsning.

Ved evaluering af tilbuddene, lægges der vægt på nedenstående underkriterier:
• Kvalitet, herunder især:
• CV for de(n) medarbejder(e), der skal udføre opgaven. I den forbindelse lægges særlig vægt på erfaring med arbejde i genbrugsmaterialer herunder særligt vindmøllevinger.
• Anvendelse af genbrugsmaterialer til etablering af omklædningsrum og formidlingscenter, idet det vægter positivt, såfremt tilbudsgiver i udførelsesprojektet indarbejder anvendelsen af genbrugsmaterialer i størst muligt omfang.
• Indretning af omklædningsrum og formidlingscenter, idet det vægter positivt, såfremt ud-førelsesprojektet i størst muligt omfang opfylder ordregivers ønske om et minimalistisk udtryk og fremtræder rengøringsvenligt, således at rengøring kan ske ved mindst mulig brug af rengøringsmidler/kemikalier og uden behov for aftørring..
• Den tilbudte løsning af formidlingscenter skal være formidlende, dvs. beskueren skal oplyses om de miljømæssige og samfundsmæssige gevinster ved vedvarende energi herunder især vindmølleenergi.

• Pris:
• Den af tilbudsgiver tilbudte samlede pris.

Kriterierne er oplistet i prioriteret rækkefølge, men ordregiver vil evaluere ovenstående ud fra en helhedsvurdering baseret på ordregivers behov og ønsker overordnet set, hvor pris således vil blive vurderet i forhold til kvaliteten, herunder CV’et for de(n) tilbudte medarbejder(e).

EVALUATION OF OFFER:

The contracting entity will give the tender to the offer with the economically most favorable solution.

At the assessment of the offers, the following criteria will be emphasized:
• Quality, especially:
• The resumé of the employee(s) that will complete the work. In that regard, experience with work with recycling materials, especially wind mill wings, will be emphasized
• Use of recycled materials for the creation of changing room and information center, as it weighs positively if the bidder incorporates the use of recycled materials as far as possible in the design
• The design of changing room and information center, as it weighs positively if the design meets as far as possible the contracting entity's desire for minimalist expression and appears cleanfriendly so that cleaning can be done with the least possible use of deter-gents/chemicals and without the need for wiping.
• The offered solutions of the information center has to be intermediary, i.e. the viewer has to be informed on the environmental and societal gain at renewable energy – including, in particular, wind energy.

• Price:
• The total set price indicated by the consultant

The criteria are listed in a prioritized order, however the contracting entity will evaluate the above from an overall assessment based on the overall needs and wishes. Thus, the price will be assessed in relation to the quality, including the resume of the employee(s).
Link til udbudsmateriale https://tender.konnect.dk/invite/201
Ordregiver Aalborg Kommune
Skønnet kontraktsum 100000 DKK
Adresse Stigsborg Brygge 5
9400
Nørresundby
CPV kode 71200000-0 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mette Bøgh
Kontakt E-mail: mette.boegh@aalborg.dk
Telefon: +45 99319400