Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Fjernelse af bygværker

Udførelsen af denne entreprise omfatter helt overordnet nedbrydningen af det gamle RGS90 på Østersøvej 20 samt 12 stk. vindmøllefundamenter i Syltholm Vindmøllepark.
Jordarbejderne i vindmølleparken omfatter i hovedtræk følgende:
(a) Fjernelse af 12 stk. vindmøllefundamenter
(b) Fjernelse af 12 stk. fundamenter for transformerstationer ved vindmøllefundamenter
(c) Planering af arbejdsområde.
Jordarbejderne på Østersøvej 20, dvs. i relation til den gamle RGS 90, omfatter i hovedtræk fjernelsen af følgende:
(a) Plastmembraner og PVC-dræn
(b) 3 lagerhaller (stribefundamenter, betonelementer, brandisolering, stålprofilplader, spær, tagkonstruktioner, skotrender, udstyr)
(c) Asfaltbelægninger
(d) Regnvandsledninger,
brugsvandledninger, spildevandsledninger, elkabler, brandhaner og brønde
(e) 3 pumpebrønde inkl. udstyr, inklusive spildevandsledning
(f) Værkstedsbygning og andre bygninger (g) Brovægt inklusiv fundamenter (betonbygværk)
(h) Hegn, porte, låger og hegnsfundamenter omkring hele området, samt
(i) Planering af arbejdsområdet.
Endelig indeholder opgaven en option på nedbrydningen af yderligere 4 stk. vindmøllefundamenter samt tilhørende fundamenter for transformerstationer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 26-11-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 26-11-2018)
Titel - Fjernelse af bygværker
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Udførelsen af denne entreprise omfatter helt overordnet nedbrydningen af det gamle RGS90 på Østersøvej 20 samt 12 stk. vindmøllefundamenter i Syltholm Vindmøllepark.
Jordarbejderne i vindmølleparken omfatter i hovedtræk følgende:
(a) Fjernelse af 12 stk. vindmøllefundamenter
(b) Fjernelse af 12 stk. fundamenter for transformerstationer ved vindmøllefundamenter
(c) Planering af arbejdsområde.
Jordarbejderne på Østersøvej 20, dvs. i relation til den gamle RGS 90, omfatter i hovedtræk fjernelsen af følgende:
(a) Plastmembraner og PVC-dræn
(b) 3 lagerhaller (stribefundamenter, betonelementer, brandisolering, stålprofilplader, spær, tagkonstruktioner, skotrender, udstyr)
(c) Asfaltbelægninger
(d) Regnvandsledninger,
brugsvandledninger, spildevandsledninger, elkabler, brandhaner og brønde
(e) 3 pumpebrønde inkl. udstyr, inklusive spildevandsledning
(f) Værkstedsbygning og andre bygninger (g) Brovægt inklusiv fundamenter (betonbygværk)
(h) Hegn, porte, låger og hegnsfundamenter omkring hele området, samt
(i) Planering af arbejdsområdet.
Endelig indeholder opgaven en option på nedbrydningen af yderligere 4 stk. vindmøllefundamenter samt tilhørende fundamenter for transformerstationer.
Deadline 03-01-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=224522&B=&PS=1&PP=
Ordregiver Femern A/S
Skønnet kontraktsum 10000000 DKK
Udvælgelseskriterier Vedrørende prækvalifikationsanmodningens indhold, disposition og mindstekrav henvises til udbudsbetingelserne.
Hvis der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil Femern A/S ved udvælgelsen lægge vægt på de angivne referencer, herunder særligt hvem der har vedlagt de bedste og mest relevante referencer. Femern A/S vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven, således som den er beskrevet i SAB Jordarbejder pkt. 1.5 og 1.6. Femern A/S vil i forlængelse heraf tillægge referencer, der demonstrerer erfaring med nedbrydning af store mængder beton og høje bygninger større vægt end de øvrige opgavetyper, der er beskrevet i SAB Jordarbejder pkt. 1.5 og 1.6.
Adresse Vester Søgade 10
1601
København
CPV kode 45110000-1 - Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
45111000-8 - Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads
45111100-9 - Nedrivningsarbejde
45111300-1 - Demonteringsarbejde
45113000-2 - Byggepladsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
Kontaktperson Anne Bøgh Johansen
Kontakt E-mail: ajo@femern.dk
Telefon: +45 33414449
Modtagers firmanavn Femern A/S
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

1) Femern A/S udbyder hovedentrepriseaftalen som en samlet aftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakten samt minimere risici. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.
2) Det understreges, at den angivne estimerede værdi i nærværende udbudsbekendtgørelse er baseret på Femern A/S' estimat i et komplekst projekt. Estimatet vil derfor kunne afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning.
3) Anmodning om prækvalifikation og tilbud skal afgives under overholdelse af de formkrav der fremgår af hhv. udbudsbetingelsernes pkt. 5 og 6.
4) Opgaven indeholder en option på fjernelsen af yderligere 4 stk. vindmøllefundamenter samt tilhørende fundamenter for transformerstationer. Femern A/S kan i kontraktperioden frit vælge, om optionen vil blive udnyttet eller ej.