Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger 2019/S 084-202700

Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører rammeaftale om etablering af fastinstallerede anlæg til detektering af droner i et antal af Kriminalforsorgens institutioner, med henblik på at kunne detektere, verificere og identificere droner, som ulovligt bevæger sig ind på Kriminalforsorgens institutioner.

Det enkelte dronedetekteringsanlæg skal overordnet bestå af 3 teknologier: Radiofrekvensdetektor, radar eller lignende samt kamera til visuel visning af drone. Derudover skal der til anlægget være tilknyttet en kontrolrumsløsning, hvorfra anlægget kan betjenes og hvor alarm vises.

Leverandøren skal som en initialleverance levere dronedetekteringsanlæg til 4 fængsler. Rammeaftalen indeholder endvidere mulighed for køb af flere dronedetekteringsanlæg. Kriminalforsorgen forpligter sig dog udelukkende til at aftage initialleverancen.

Arbejdet omfatter levering af samtlige komponenter til idriftsættelse af anlæggets hardware og software, der indgår i det fuldt færdige og driftsklare anlæg. Det vil fremgå af det nærmere udbudmateriale i hvilket omfang Kriminalforsorgen stiller infrastruktur (hovedføringsveje og kabling) til rådighed.

Det forventes, at der i udbudsmaterialet vil være fremsat nedenstående krav til at detekteringsudstyret, og de med detekteringsudstyret forbundne ydelser:

Anlægget skal kunne radiofrekvensdetektere droner i en afstand på minimum 500 meter.

Anlægget skal kunne detektere/verificere droner ved hjælp af radar eller lignende (anden teknologi end radiofrekvensdetektor).

Anlægget skal kunne identificere dronen visuelt med optisk og termisk kamera.

Detekteret droneaktivitet skal kunne udløse en visuel og akustisk alarm. Alarmen skal vises på en monitor i et vagtlokale lokalt på institutionen. Det skal være muligt fra centralt hold at kunne tilgå samtlige institutioners dronedetekteringsanlæg. Alarm skal visuelt kunne angive lokation fra det område, hvorfra dronesignalet kommer.

Anlægget skal være en separat installation og skal kunne implementeres og fungere uden driftsproblematikker for øvrigt sikkerhedsudstyr. Anlægget må ikke udsende signaler på mobilfrekvenser, wifi og bluetooth.

Programmering, dokumentation og tests mv. skal beskrives på dansk.

Der skal medfølge en dansk betjenings- og brugervejledning til både detekteringsudstyret og det medfølgende software.

Undervisning i anvendelsen af anlægget skal gennemføres på institutionen i forbindelse med ibrugtagning. Undervisningen skal foregå på dansk.

Detekteringsudstyret skal være forberedt på at kunne (spot-)jamme signaler/frekvenser.

Leverandøren skal udføre installationen under hensyntagen til, at der i institutionerne kan være et særligt skærpet regime for de indsatte og andre sikkerhedsforhold, som kan besværliggøre installationen af anlægget. Det vil være nødvendigt at leverandøren planlægger arbejdet således, at den daglige drift kan opretholdes.

Der er forbud mod at medbringe mobiltelefon og pc i alle fængsler uden særlig tilladelse. Overtrædelse medfører politianmeldelse. Kriminalforsorgen stiller telefoner til rådighed.

Læs mere
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen
Deadline 28-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202700-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)

Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format) (07-08-2018)

Elektronisk detekteringsapparatur 2018/S 150-345967

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345967-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører rammeaftale om etablering af fastinstallerede anlæg til detektering af droner i et antal af Kriminalforsorgens fængsler, med henblik på at kunne detektere, verificere og identificere droner, som ulovligt bevæger sig ind på kriminalforsorgens fængsler.

Arbejdet omfatter levering af samtlige komponenter til idriftsættelse af anlæggets hardware, software, hovedføringsveje og kabling etc., der indgår i det fuldt færdige og driftsklare anlæg.

Leverandøren skal udføre installationen under hensyntagen til, at der på alle matrikler er et særligt skærpet regime for de indsatte og andre sikkerhedsforhold, som kan besværliggøre installationen af anlægget. Det vil i alle institutioner være nødvendigt at planlægge arbejdet således, at den daglige drift kan opretholdes.

Det er forbudt at medbringe mobiltelefoner og pc’ere i fængslerne. Leverandøren vil få stillet nødvendige telefoner og pc’er til rådighed af Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen vil arrangere en besigtigelse for de prækvalificerede tilbudsgivere. Besigtigelsen vil være på de 4 fængsler, der initialt skal have installeret udstyret. Besigtigelsen vil bl.a. indeholde en nærmere redegørelse for de enkelte lokale forhold, som skal iagttages og overholdes. Det forventes, at denne besigtigelse vil finde sted i uge 39.

Det forventes, at der i udbudsmaterialet vil være fremsat nedenstående krav til at detekteringsudstyret, og de med detekteringsudstyret forbundne ydelser, skal:

Anlægget skal kunne radiofrekvensdetektere droner på alle kendte dronefrekvenser i en afstand på minimum 1 000 meter.

Anlægget skal ved hjælp af radar eller lignende kunne verificere, at der er tale om en drone.

Detekteret droneaktivitet skal udløse en alarm.

Alarmen skal vises på en monitor i et vagtlokale lokalt på institutionen.

Det skal være muligt fra centralt hold at kunne tilgå samtlige institutioners dronedetekteringsanlæg via log in.

Anlægget skal kunne identificere dronen visuelt, eksempelvis med PTZ kamera.

Alarm skal visuelt angive lokation fra det område, hvorfra dronesignalet kommer.

Anlægget skal kunne implementeres uden driftsproblematikker for øvrigt sikkerhedsudstyr, herunder DECT kommunikation.

Anlægget skal være en stand alone løsning.

Programmering, dokumentation og tests mv. skal beskrives på dansk.

Der skal medfølge en dansk betjenings- og brugervejledning til både detekteringsudstyret og det medfølgende software.

Undervisning i anvendelsen af anlægget skal gennemføres på alle matrikler. Undervisningen skal foregå på dansk.

Detekteringsudstyret skal være forberedt på at kunne jamme signaler/frekvenser. Dette skal særskilt prissættes, således at ordregiver kan tilvælge dette som en option.

Det bemærkes, at der i udbudsmaterialet vil være fremsat krav om, at Tilbudsgiver i et af kriminalforsorgen udpeget fængsel skal arrangere en prøveopstilling af anlægget med henblik på at kunne demonstrere, at det tilbudte anlæg opfylder de krav og betingelser som Kriminalforsorgen har angivet ovenfor. Demonstrationen vil indgå i evalueringen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ordregiver forventer, at prøveopstillingen skal være opstillet i en uge i tidsrummet i uge 46 - 47 og 48. Hver prækvalificeret tilbudsgiver får en uge til opsætning, afprøvning og nedtagning af udstyret. Der vil i forbindelse med udsendelsen af tilbudsmaterialet allerede være beskrevet hvilken uge hver af de 3 prækvalificerede tilbudsgivere vil få. Dette sker ved lodtrækning.

Krav samt yderligere beskrivelse af de af udbuddet omfattede varer og dertil knyttede ydelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

Alle som skal arbejde med dette projekt skal sikkerhedsgodkendes af Ordregiver og skal underskrive tavshedserklæring, ligesom der gælder særlige regler for anvendelse af tegningsmateriale mv. Det bemærkes, at der også vil være fremsat krav om, at tilbudsgivers personale skal kunne sikkerhedsgodkendes. Sikkerhedsgodkendelsen, der består af et træk med oplysninger i kriminalregistret, vil foregå straks efter fremsendelse af meddelelse om prækvalificering, og inden udbudsmaterialet fremsendes.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er som udgangspunkt Ordregiver uvedkommende, herunder også hvis Ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuds-forretningen uden tildeling af rammeaftale. Dog vil Ordregiver dække dokumenterede udgifter i forbindelse med testopstilling, dog maksimalt 50 000 DKK.

Indtil udbuddet er endeligt afsluttet med indgåelse af rammeaftale, vil Ordregiver kunne annullere udbuddet, såfremt der er saglig grund hertil, eksempelvis at der ikke er bevillingsmæssig dækning for de indkomne pristilbud, eller at projektet ikke opnår endelig politisk godkendelse.

Ordregiver anser ikke udbuddet for afsluttet, før rammeaftale er underskrevet.

Læs mere
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen
Deadline 04-09-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345967-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)