Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Parallelopdrag - Klimabåndet - Innovativ klimatilpasning i Randers Midtby

Med visionen om Klimabåndet ønsker Randers Kommune at sætte nye standarder for værdiskabende højvandsbeskyttelse, der tager afsæt i naturen og forbinder byen til vandet. Randers Kommune har derfor besluttet at gennemføre et parallelopdrag om innovativ klimatilpasning i Randers Midtby.

Til parallelopdraget ønsker Randers Kommune at udvælge to tværfaglige hold.
Med udgangspunkt i Klimabåndets delområder skal de deltagende hold udvikle en værktøjskasse med en række principløsninger til højvandsbeskyttelse af i alt ca. 6 km kant mod vandet.
De enkelte løsningers tekniske funktion og rekreative værdi for byen forventes illustreret i en række
udsnit. Sammenhængen mellem de enkelte løsninger skal ligeledes udfoldes, så Klimabåndet får en stærk,
samlende identitet. Endelig ønskes indledende overvejelser omkring finansiering, realisering og arealudvikling for alternative løsninger. Når værktøjskassen er udarbejdet, skal principløsningerne
udstilles i et showroom i Randers. Omdrejningspunktet bliver dialog om klimatilpasning med borgere, bygherrer, investorer m.fl. Derfor er formidling et centralt element i opgaven, idet holdene skal arbejde med nye, gerne interaktive formidlingsformer, der gør klimatilpasning forståeligt for en bred målgruppe.

Til processen ønsker Randers Kommune at udvælge to effektive, fokuserede hold med stærke faglige
profiler og en teamleder med god procesforståelse. Landskabsarkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer
med fokus på klimatilpasning og innovation samt formidlingskompetencer vurderes at være det vigtigste i
opgaven. Derudover er kompetencer inden for natur og arealudvikling relevant.

Hvert team modtager et honorar på DKK 400.000 ekskl. moms, forudsat at de deltager i de fire workshops
og rettidigt afleverer materiale iht. programkrav. Med honoraret køber Randers Kommune sig alle rettigheder til indholdet af det materiale, der produceres i parallelopdraget.

Parallelopdraget følges af et panel af fageksperter og lokale repræsentanter, som vil bidrage med indlæg,
sparring og refleksioner. Ved parallelopdragets afslutning sammenfatter og offentliggør Randers Kommune
refleksioner og læring fra parallelopdraget. Der vil ikke blive udpeget et vinderhold. I stedet forventer Randers Kommune, at panelet udpeger de tre principløsninger med det største potentiale.

Yderligere information fremgår af vedhæftede indbydelse, ligesom yderligere materiale er tilgængeligt på: www.byentilvandet.randers.dk/klimabaandet

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-12-2017) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-12-2017)
Titel Parallelopdrag - Klimabåndet - Innovativ klimatilpasning i Randers Midtby
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Med visionen om Klimabåndet ønsker Randers Kommune at sætte nye standarder for værdiskabende højvandsbeskyttelse, der tager afsæt i naturen og forbinder byen til vandet. Randers Kommune har derfor besluttet at gennemføre et parallelopdrag om innovativ klimatilpasning i Randers Midtby.

Til parallelopdraget ønsker Randers Kommune at udvælge to tværfaglige hold.
Med udgangspunkt i Klimabåndets delområder skal de deltagende hold udvikle en værktøjskasse med en række principløsninger til højvandsbeskyttelse af i alt ca. 6 km kant mod vandet.
De enkelte løsningers tekniske funktion og rekreative værdi for byen forventes illustreret i en række
udsnit. Sammenhængen mellem de enkelte løsninger skal ligeledes udfoldes, så Klimabåndet får en stærk,
samlende identitet. Endelig ønskes indledende overvejelser omkring finansiering, realisering og arealudvikling for alternative løsninger. Når værktøjskassen er udarbejdet, skal principløsningerne
udstilles i et showroom i Randers. Omdrejningspunktet bliver dialog om klimatilpasning med borgere, bygherrer, investorer m.fl. Derfor er formidling et centralt element i opgaven, idet holdene skal arbejde med nye, gerne interaktive formidlingsformer, der gør klimatilpasning forståeligt for en bred målgruppe.

Til processen ønsker Randers Kommune at udvælge to effektive, fokuserede hold med stærke faglige
profiler og en teamleder med god procesforståelse. Landskabsarkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer
med fokus på klimatilpasning og innovation samt formidlingskompetencer vurderes at være det vigtigste i
opgaven. Derudover er kompetencer inden for natur og arealudvikling relevant.

Hvert team modtager et honorar på DKK 400.000 ekskl. moms, forudsat at de deltager i de fire workshops
og rettidigt afleverer materiale iht. programkrav. Med honoraret køber Randers Kommune sig alle rettigheder til indholdet af det materiale, der produceres i parallelopdraget.

Parallelopdraget følges af et panel af fageksperter og lokale repræsentanter, som vil bidrage med indlæg,
sparring og refleksioner. Ved parallelopdragets afslutning sammenfatter og offentliggør Randers Kommune
refleksioner og læring fra parallelopdraget. Der vil ikke blive udpeget et vinderhold. I stedet forventer Randers Kommune, at panelet udpeger de tre principløsninger med det største potentiale.

Yderligere information fremgår af vedhæftede indbydelse, ligesom yderligere materiale er tilgængeligt på: www.byentilvandet.randers.dk/klimabaandet
Deadline 25-01-2018 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Der tildeles ingen kontrakt efter gennemførelse af parallelopdraget, men der udbetales vederlag for deltagelse.
Dokumenter
Ordregiver Randers Kommune
Udvælgelseskriterier Randers Kommune har til hensigt at udvælge de
to teams til parallelopdraget, der samlet set dokumenterer
størst relevans i forhold til den udbudte
opgave. I vurderingen lægges vægt på følgende
parametre:
SAMARBEJDE: At holdets profil og samarbejde jf.
motivationsbeskrivelsen i størst muligt omfang understøtter
opgavens innovative karakter.
KOMPETENCER OG ORGANISERING: At der tilbydes
nøglepersoner med relevante faglige kompetencer
inden for de efterspurgte fagområder, og at der
tilbydes en teamleder med relevante kompetencer i
forhold til den udbudte opgave.
REFERENCER: At der dokumenteres relevante referencer
fra lignende opgaver og processer, herunder
særligt deltagelse i parallelopdrag om klimatilpasning.
CC2oastC
Adresse Laksetorvet 1
8900
Randers C
CPV kode 71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
45246000-3 - Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser
71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
79950000-8 - Organisering af udstillinger, messer og kongresser
90721100-8 - Beskyttelse af landskaber
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mia Rix
Kontakt E-mail: plan@randers.dk
Telefon: +45 89151515