Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Offentlig administration, forsvar og socialsikring 2019/S 077-183473Nærværende udbud vedrører anskaffelse af drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

Åbn dokument 2 (18-04-2019) Luk dokument 2 (18-04-2019)
Titel Offentlig administration, forsvar og socialsikring 2019/S 077-183473
Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183473-2019:TEXT:DA:HTML
Deadline 22-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Adresse Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København V
CPV kode 75000000-6 - Offentlig administration, forsvar og socialsikring
75100000-7 - Virksomhed i forbindelse med administration
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 1 (23-01-2015) Luk dokument 1 (23-01-2015)
Titel Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension 2015/S 016-025418
Kort beskrivelse

Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension

Sekretariatsbetjening af Energistyrelsen i forbindelse med Byggeskadeforsikringsordningen.

Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Energistyrelsen
Amaliegade 44
Byggeri og energieffektivisering
Louise Heger Jensen
1256
København K
DANMARK
+45 33954323

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.ens.dk/

I.2) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3) Hovedaktivitet

Miljø

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark.

NUTS-kode

DK0

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Sekretariatsbetjening af Energistyrelsen i forbindelse med Byggeskadeforsikringsordningen.

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

66500000

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af

1. Kvaliteten af den tilbudte sekretariatsdrift. Vægtning 50

2. Økonomi. Vægtning 40

3. Tilbudsgivers kvalitetssikring. Vægtning 10

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT:

2014/S 152-273400
af 9.8.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1

Betegnelse: Kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

7.1.2015

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 2

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630
Tåstrup
DANMARK
+45 72202237

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristen for at indbringe sagen for lagenævnet for Udbud er 45 kalenderdage efter at kontraktindgåelsen har været bekendtgjort i EU Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om at klagen indbringes for nævnet.

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Forbruger og Konkurrencestyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

20.1.2015

Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Energistyrelsen
Adresse Amaliegade 44
1256
København K
CPV kode 66500000-5 - Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
Udbudsform Offentligt udbud