Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2018/S 247-571396Udbuddet vedrører rammeaftale om vognmandskørsel til FF af blandt andet jord (forurenet og ikke-forurenet), grus, stabil, rør og andet materiel/materiale.

Åbn dokument 3 (22-12-2018) Luk dokument 3 (22-12-2018)
Titel Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2018/S 247-571396
Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører rammeaftale om vognmandskørsel til FF af blandt andet jord (forurenet og ikke-forurenet), grus, stabil, rør og andet materiel/materiale.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571396-2018:TEXT:DA:HTML
Deadline 31-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Frederiksberg Forsyning
Adresse Stæhr Johansens Vej 38
2000
Frederiksberg
CPV kode 90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90600000-3 - Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
Udbudsform Udbud efter forhandling
Åbn dokument 2 (26-11-2014) Luk dokument 2 (26-11-2014)
Titel Danmark-Frederiksberg: Bortkørsel af forurenet jord 2014/S 228-403295
Kort beskrivelse

Bortkørsel af forurenet jord

Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer
I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

22.12.2014 (12:00)

Læses:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

2.1.2015 (12:00)

Deadline 02-01-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Frederiksberg Forsyning
Adresse Stæhr Johansensvej 38
2000
Frederiksberg
CPV kode 90732200-9 - Bortkørsel af forurenet jord
Udbudsform Udbud efter forhandling
Åbn dokument 1 (21-11-2014) Luk dokument 1 (21-11-2014)
Titel Danmark-Frederiksberg: Bortkørsel af forurenet jord 2014/S 225-398376
Kort beskrivelse

Bortkørsel af forurenet jord

Kørsel af jord, rør og tilfyldningsmaterialer (grus, stabil, asfalt m.m.).

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Frederiksberg Forsyning
28500769
Stæhr Johansensvej 38
Daniel Wolff
2000
Frederiksberg
DANMARK
+45 30766132

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.frb-forsyning.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her
: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til
: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet

Produktion, transport og distribution af gas og varme

Vand

I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: ja

Frederiksberg Vand A/S
Stæhr Johansens Vej 38-40
2000
Frederiksberg
DANMARK

Frederiksberg Bygas A/S
Stæhr Johansens Vej 38-40
2000
Frederiksberg
DANMARK

Frederiksberg Fjernvarme A/S
Stæhr Johansens Vej 38-40
2000
Frederiksberg
DANMARK

Frederiksberg Kloak A/S
Stæhr Johansens Vej 38-40
2000
Frederiksberg
DANMARK

Frederiksberg Fjernkøling A/S
Stæhr Johansens Vej 38-40
2000
Frederiksberg
DANMARK

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Transport af jord og rør.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Frederiksberg Kommune.

NUTS-kode

DK01

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 3

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms

interval: mellem 6 000 000 og 9 000 000 DKK

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Kørsel af jord, rør og tilfyldningsmaterialer (grus, stabil, asfalt m.m.).

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90732200

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Oplysninger om delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: Rammeaftalen indeholder en option på, at ordregiver kan forlænge aftalen med 1 x 12 måneder.

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.4) Andre særlige vilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal fremsende en anmodning om af blive prækvalificeret. Ansøger vil herefter modtage prækvalifikationsmateriale, hvor oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt vil fremgå.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal fremsende en anmodning om af blive prækvalificeret. Ansøger vil herefter modtage prækvalifikationsmateriale, hvor oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt vil fremgå.

Tro og love-erklæring, om at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK .

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal fremsende en anmodning om af blive prækvalificeret. Ansøger vil herefter modtage prækvalifikationsmateriale, hvor oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt vil fremgå.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Forhandling

Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nej

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

22.12.2014 - 12:00

IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationsdokumentet kan rekvireres hos ordregiver på det i første afsnit angivne kontaktpunkt. Ansøgningerne skal fremsendes i henhold til kravene beskrevet i prækvalifikationsskrivelsen. Kun ansøgere der kan dokumentere tilstrækkelig økonomisk- og teknisk kapacitet jf. pkt. III.2.2) og III.2.3) vil blive prækvalificeret. I overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Direktiv 2004/17/EF forbeholder ordregiver sig ret til at begrænse antallet af tilbudsgivere til mellem 3-6. I tilfælde af flere end 3-6 bliver fundet egnet til at byde på opgaven, vil der ved den ekstraordinære udvælgelse blive udvalgt de bedste egnede virksomheder i henhold til kriterierne som vil fremgå af prækvalifikationsskrivelsen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævntet for Udbud
Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35191000

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der gælder visse lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

19.11.2014

Deadline 22-12-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Frederiksberg Forsyning
Adresse Stæhr Johansensvej 38
2000
Frederiksberg
CPV kode 90732200-9 - Bortkørsel af forurenet jord
Udbudsform Udbud efter forhandling