Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Variable oplysningstavler 2019/S 121-297414Trafikselskabet Movias rammeaftale for indkøb af countdown moduler hos MultiQ udløb den 31.5.2019. Rammeaftalen indeholder ikke vilkår for den fortsatte drift af countdown modulerne, hvorfor Movia i efteråret 2019 nedsatte en arbejdsgruppe på tværs af Movia IT, Indkøb og Jura, som skulle vurdere, hvilke muligheder der var for den fortsatte drift af modulerne både teknisk, økonomisk og juridisk.

Konklusionen er, at det hverken er teknisk muligt for andre leverandører at overtage driften og ej heller økonomisk forsvarligt, at pålægge kommuner og regioner den store omkostning til en eventuel udskiftning. Juridisk er det vurderet, at Trafikselskabet Movia kan gennemføre udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud af en driftsaftale (direkte tildeling).

Åbn dokument 2 (26-06-2019) Luk dokument 2 (26-06-2019)
Titel Variable oplysningstavler 2019/S 121-297414
Kort beskrivelse

Trafikselskabet Movias rammeaftale for indkøb af countdown moduler hos MultiQ udløb den 31.5.2019. Rammeaftalen indeholder ikke vilkår for den fortsatte drift af countdown modulerne, hvorfor Movia i efteråret 2019 nedsatte en arbejdsgruppe på tværs af Movia IT, Indkøb og Jura, som skulle vurdere, hvilke muligheder der var for den fortsatte drift af modulerne både teknisk, økonomisk og juridisk.

Konklusionen er, at det hverken er teknisk muligt for andre leverandører at overtage driften og ej heller økonomisk forsvarligt, at pålægge kommuner og regioner den store omkostning til en eventuel udskiftning. Juridisk er det vurderet, at Trafikselskabet Movia kan gennemføre udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud af en driftsaftale (direkte tildeling).

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297414-2019:TEXT:DA:HTML
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Uspecificeret
Ordregiver Trafikselskabet Movia
Adresse GL. Køge Landevej 3
2500
Valby
CPV kode 35261100-2 - Variable oplysningstavler
30195000-2 - Tavler
30195200-4 - Elektroniske tavler eller tilbehør
34928440-4 - Busstoppestedsstandere
51611120-5 - Installation af skærme eller tavler med tidstro angivelse af afgangs- og ankomsttider på banegårde
Udbudsform Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse
Åbn dokument 1 (20-09-2014) Luk dokument 1 (20-09-2014)
Titel Danmark-Valby: Variable oplysningstavler 2014/S 181-320174
Kort beskrivelse

Variable oplysningstavler

Movia har i dag opsat omkring 4 500 stoppestedsstandere af typen Holscher (Holscherstander). På omkring 1 200 stk. af disse standere er der opsat countdown enheder for at sikre en præcis kommunikation til kunderne om afgangstider fra stoppestedet. Movia har en række ønsker til en forbedret countdown enhed bl.a. at den skal være dobbeltsidet. Der vil dog fortsat være behov for et begrænset antal enkeltsidet countdown enheder. Se nærmere beskrivelse i bilag 1, Kravspecifikation.

Ud over Holscherstanderen har Movia omkring 9 900 stoppestedsstandere af typen rør (rørstandere). Behovet for at kunne opsætte countdown enhed på disse standere er stærkt stigende, og derfor ønsker Movia, at der også udarbejdes en countdown enhed til rørstanderen.

Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Trafikselskabet Movia
GL. Køge Landevej 3
Jannik Krag
2500
Valby
DANMARK
+45 51307118

I.2) Hovedaktivitet

Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten

EU udbud af Countdown eneheder.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

Indkøb

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Sjælland.

NUTS-kode

DK02

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Movia har i dag opsat omkring 4 500 stoppestedsstandere af typen Holscher (Holscherstander). På omkring 1 200 stk. af disse standere er der opsat countdown enheder for at sikre en præcis kommunikation til kunderne om afgangstider fra stoppestedet. Movia har en række ønsker til en forbedret countdown enhed bl.a. at den skal være dobbeltsidet. Der vil dog fortsat være behov for et begrænset antal enkeltsidet countdown enheder. Se nærmere beskrivelse i bilag 1, Kravspecifikation.

Ud over Holscherstanderen har Movia omkring 9 900 stoppestedsstandere af typen rør (rørstandere). Behovet for at kunne opsætte countdown enhed på disse standere er stærkt stigende, og derfor ønsker Movia, at der også udarbejdes en countdown enhed til rørstanderen.

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

35261100
,
30195000
,
30195200
,
34928440
,
51611120

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Forhandling med udbud

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT:

2014/S 20-031905
af 29.1.2014

Del V: Kontrakttildeling
V.1) Tildeling og kontraktens værdi

Betegnelse: EU udbud af Countdown eneheder

V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

4.6.2014

V.1.2) Oplysninger om tilbud

Antal bud modtaget elektronisk: 6

V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Mermaid Technology
Fabriksparken 16
2600
Glostrup
DANMARK
+45 44529200
+45 44529265

V.1.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.1.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

V.1.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:

Dette udbud kan evt. anulleres eller udskydes, hvis der ikke kan opnås den fornødne bevillingmæssige hjemmel. Ansøgerene betales ikke for udarbejdelse af anmodninger om deltagelse. Dette uanset en evt. anullering. Movia tager forbehold for at begrænse antallet af godkendte ansøgere til mellem 6-8 virksomheder. I tilfælde af flere ansøgere vil ansøgere med den bedste økonomiske og finansielle kapacitet samt tekniske kapacitet blive udvalgt.

VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000
+45 33307799

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000
+45 41715100

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

16.9.2014

Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Trafikselskabet Movia
Adresse GL. Køge Landevej 3
2500
Valby
CPV kode 35261100-2 - Variable oplysningstavler
30195000-2 - Tavler
30195200-4 - Elektroniske tavler eller tilbehør
34928440-4 - Busstoppestedsstandere
51611120-5 - Installation af skærme eller tavler med tidstro angivelse af afgangs- og ankomsttider på banegårde
Udbudsform Udbud efter forhandling