Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Strategisk miljøvurdering for placering af slutdepot for lav- og mellemaktivt affald

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse annoncerer hermed efter konsulentbistand til gennemførelse af en strategisk miljøvurdering af 6 udpegede områder samt 0-alternativet i forbindelse med placering af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

En tværministeriel arbejdsgruppe har udarbejdet forstudier samt omegnsstudier vedrørende etablering af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald. I forstudierne peges på 22 mulige placeringer. Heriblandt blev der peget på 6 områder (Hvidbjerg på Thyholm, Skive Vest, Thise i Salling, Kertinge Mark, Rødbyhavn og Østermarie) som de mest egnede – overvejende ud fra geologiske forhold. På grundlag af forstudierne er der foretaget yderligere studier af de 6 områder vedrørende geologi og planlægningsmæssige forhold (omegnsstudier).

Arbejdet har baggrund dels i folketingsbeslutning B 48 i 2003 om afvikling af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø, dels i Beslutningsgrundlag for etable-ring af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald fra 2009.

Det er formålet på baggrund af forstudier, omegnsstudier og den strategiske miljøvurdering at udpege to områder med henblik på projekteringslov.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, skal offentlige myndigheders planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, miljøvurderes. I overensstemmelse hermed skal der tilvejebringes en miljøvurdering af placeringen af et slutdepot i 6 udpegede områder. Derudover skal 0-alternativet vurderes, dvs. en fortsat placering af affaldet i Risø.

Som baggrundmateriale for miljøvurderingen foreligger dels materiale fra forstudi-er, dels fra omegnsstudier, jf. vedlagte udbudsmateriales bilag 1.

Den udbudte opgave omfatter konsulentydelser i forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske miljøvurdering af 6 områder samt 0-alternativet for placering af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

Opgaven omfatter konsulentydelse i forbindelse med udarbejdelse af en scoping-rapport og en miljørapport samt option på udsendelse i høring og udarbejdelse af den sammenfattende redegørelse. Ordregiver kan vælge at gøre brug af optionen i umiddelbar forlængelse af hovedopgaven, såfremt tilbudsgiver får besked herom senest 3 uger inden afleveringen finder sted. Der gælder de samme vilkår for opti-onen som for hovedopgaven.

Det er en forudsætning, at de seks involverede kommuner (Struer, Skive, Kerte-minde, Lolland, Bornholm og Roskilde kommuner) samt deres borgergrupper inddrages i arbejdet ud over, hvad der forudsættes i lovgivningen, herunder får lejlig-hed til at fremsætte ønsker om, hvad der inddrages i den strategiske miljøvurde-ring.

Det vil fx sige, at kommunerne og borgergrupperne får lejlighed til at bidrage til processen i scopingfasen inden høringen.

Der kan også være tale om deltagelse i møder mellem dels kommuner og Ministe-riet for Sundhed og Forebyggelse, dels borgergrupper og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Det forudsættes, at der i tilbuddet redegøres for, hvordan man vil løse hver af delopgaverne: 1. scopingrapport, 2. miljørapport og 3. høring og den sam-menfattende redegørelse. Den sidste del af opgaven (høring og den sammenfattende redegørelse) indgår som en option, som ordregiver kan gøre brug af. Der forudsættes ligeledes redegjort for, hvornår de enkelte delelementer forventes færdige, samt at hver af delopgaverne prissættes, jf. i øvrigt vedlagte udbudsmateriale.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-08-2013) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-08-2013)
Titel Strategisk miljøvurdering for placering af slutdepot for lav- og mellemaktivt affald
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse annoncerer hermed efter konsulentbistand til gennemførelse af en strategisk miljøvurdering af 6 udpegede områder samt 0-alternativet i forbindelse med placering af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

En tværministeriel arbejdsgruppe har udarbejdet forstudier samt omegnsstudier vedrørende etablering af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald. I forstudierne peges på 22 mulige placeringer. Heriblandt blev der peget på 6 områder (Hvidbjerg på Thyholm, Skive Vest, Thise i Salling, Kertinge Mark, Rødbyhavn og Østermarie) som de mest egnede – overvejende ud fra geologiske forhold. På grundlag af forstudierne er der foretaget yderligere studier af de 6 områder vedrørende geologi og planlægningsmæssige forhold (omegnsstudier).

Arbejdet har baggrund dels i folketingsbeslutning B 48 i 2003 om afvikling af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø, dels i Beslutningsgrundlag for etable-ring af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald fra 2009.

Det er formålet på baggrund af forstudier, omegnsstudier og den strategiske miljøvurdering at udpege to områder med henblik på projekteringslov.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, skal offentlige myndigheders planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, miljøvurderes. I overensstemmelse hermed skal der tilvejebringes en miljøvurdering af placeringen af et slutdepot i 6 udpegede områder. Derudover skal 0-alternativet vurderes, dvs. en fortsat placering af affaldet i Risø.

Som baggrundmateriale for miljøvurderingen foreligger dels materiale fra forstudi-er, dels fra omegnsstudier, jf. vedlagte udbudsmateriales bilag 1.

Den udbudte opgave omfatter konsulentydelser i forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske miljøvurdering af 6 områder samt 0-alternativet for placering af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

Opgaven omfatter konsulentydelse i forbindelse med udarbejdelse af en scoping-rapport og en miljørapport samt option på udsendelse i høring og udarbejdelse af den sammenfattende redegørelse. Ordregiver kan vælge at gøre brug af optionen i umiddelbar forlængelse af hovedopgaven, såfremt tilbudsgiver får besked herom senest 3 uger inden afleveringen finder sted. Der gælder de samme vilkår for opti-onen som for hovedopgaven.

Det er en forudsætning, at de seks involverede kommuner (Struer, Skive, Kerte-minde, Lolland, Bornholm og Roskilde kommuner) samt deres borgergrupper inddrages i arbejdet ud over, hvad der forudsættes i lovgivningen, herunder får lejlig-hed til at fremsætte ønsker om, hvad der inddrages i den strategiske miljøvurde-ring.

Det vil fx sige, at kommunerne og borgergrupperne får lejlighed til at bidrage til processen i scopingfasen inden høringen.

Der kan også være tale om deltagelse i møder mellem dels kommuner og Ministe-riet for Sundhed og Forebyggelse, dels borgergrupper og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Det forudsættes, at der i tilbuddet redegøres for, hvordan man vil løse hver af delopgaverne: 1. scopingrapport, 2. miljørapport og 3. høring og den sam-menfattende redegørelse. Den sidste del af opgaven (høring og den sammenfattende redegørelse) indgår som en option, som ordregiver kan gøre brug af. Der forudsættes ligeledes redegjort for, hvornår de enkelte delelementer forventes færdige, samt at hver af delopgaverne prissættes, jf. i øvrigt vedlagte udbudsmateriale.
Deadline 12-09-2013 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vurdering af indkomne tilbud
Ved vurdering af de indkomne tilbud anvendes følgende kriterier, der vægtes som angivet i procent:
• Tilbudsgivers forslag til opgaveløsning og organisering af arbejdet, herunder hensigtsmæssighed og klarhed i arbejds- og tidsplan med milepæle samt i hvilket omfang tilbudsgiver viser indsigt i området, forståelse for den stillede opgave og klarhed i de stillede forslag: 50 pct.
• Tilbudsgivers erfaring med lignende analyser, referencer og viden om området; samt faglig relevans af de personer tilbudsgiver stiller til rådighed for opgaven: 30 pct.
• Pris for det udførte arbejde: 20 pct.
Link til udbudsmateriale http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2013/August/Udbud-miljoevurdering.aspx
Ordregiver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Skønnet kontraktsum 450000 DKK
Adresse Holbergsgade 6
1057
København K
CPV kode 90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
90720000-0 - Miljøbeskyttelse
90721000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90721600-3 - Beskyttelse mod radioaktiv stråling
SMV venligt Nej
Kontaktperson Tove Kjeldsen
Kontakt E-mail: tk@sum.dk
Telefon: +45 72269458