Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transport af affald 2021/S 032-080103Nærværende udbud vedrører transport og behandling af forbrændingsegnet affald fra husstande og virksomheder beliggende i Vejen Kommune til et eller flere miljøgodkendte modtageanlæg. Afhentning af det forbrændingsegnede affald sker fra Vejen Kommunes omlasteplads på Koldingvej 30F, 6000 Vejen.

Åbn dokument 2 (16-02-2021) Luk dokument 2 (16-02-2021)
Titel Transport af affald 2021/S 032-080103
Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører transport og behandling af forbrændingsegnet affald fra husstande og virksomheder beliggende i Vejen Kommune til et eller flere miljøgodkendte modtageanlæg. Afhentning af det forbrændingsegnede affald sker fra Vejen Kommunes omlasteplads på Koldingvej 30F, 6000 Vejen.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:080103-2021:TEXT:DA:HTML
Annonceret 16-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 16-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Den laveste pris
Ordregiver Vejen Kommune
Adresse Rådhuspassagen 3
6600
Vejen
CPV kode 90512000-9 - Transport af affald
90510000-5 - Bortskaffelse og behandling af affald
90513000-6 - Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 1 (28-06-2013) Luk dokument 1 (28-06-2013)
Titel DK-Vejen: Bortskaffelse og behandling af affald 2013/S 124-213022
Kort beskrivelse

Bortskaffelse og behandling af affald

Entreprisen består i at afhente og behandle alt forbrændingsegnet affald fra husstande og virksomheder beliggende i Vejen Kommune.

Afhentningen sker fra Vejen Kommunes omlastestation på Koldingvej 30B Vejen. Tilbudsgiver stiller containere til rådighed.

Entreprisen træder i kraft den 1.1.2014 og løber over 2 år til den 31.12.2015.

Det forbrændingsegnede affald er fordelt på dagrenovation fra borgere og virksomheder i Vejen Kommune, stort og småt brændbart affald fra kommunens genbrugspladser, samt stort og småt brændbart affald fra virksomheder beliggende i Vejen Kommune.

Procedure:

For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/38748172.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »”Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til: www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Vejen Kommune – Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
Hannah Buhl
6600
Vejen
DANMARK
+45 79966245

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vejenkom.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Mercell Danmark A/S
Via permalink herunder
Arne Bøgh Drasbæk
5000
Odense C
DANMARK

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Mercell Danmark A/S
Via permalink herunder
Arne Bøgh Drasbæk
5000
Odense C
DANMARK

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Mercell Danmark A/S
Via permalink herunder
Arne Bøgh Drasbæk
5000
Odense C
DANMARK

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Transport og forbrænding af forbrændingsegnet affald.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Vejen Kommune.

NUTS-kode

DK03

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Entreprisen består i at afhente og behandle alt forbrændingsegnet affald fra husstande og virksomheder beliggende i Vejen Kommune.

Afhentningen sker fra Vejen Kommunes omlastestation på Koldingvej 30B Vejen. Tilbudsgiver stiller containere til rådighed.

Entreprisen træder i kraft den 1.1.2014 og løber over 2 år til den 31.12.2015.

Det forbrændingsegnede affald er fordelt på dagrenovation fra borgere og virksomheder i Vejen Kommune, stort og småt brændbart affald fra kommunens genbrugspladser, samt stort og småt brændbart affald fra virksomheder beliggende i Vejen Kommune.

Procedure:

For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/38748172.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »”Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til: http://www.mercell.dk/ indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90510000
,
90510000
,
90512000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: Forlængelse i op til 2 år på uændrede vilkår.

II.2.3) Oplysninger om forlængelse
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Sikkerhedsstillelse på 10 % af den årlige kontraktsum.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Personlige forhold:

1.Til besvarelse af nedenstående skal udbudsmaterialets bilag A anvendes.

Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997).

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, er udelukket fra at deltage i udbuddet.

Tilbudsgiver skal dokumentere via Bilag A, at tilbudsgiver ikke er udelukket efter Udbudsdirektivets artikel 45 og Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv. §§ 1-3. Bilag A skal underskrives og vedlægges tilbuddet.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Økonomisk og finansiel kapacitet:

1. I muligt omfang, det vil sige afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægges i særskilt dokument erklæring om virksomhedens resultat før skat (DKK) og egenkapital for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Teknisk kapacitet:

1. I muligt omfang, det vil sige afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægges referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige ydelser, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Listen skal indeholde beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Teknisk kapacitet:

2. Miljøgodkendelse for det eller de forbrændingsanlæg, der benyttes.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Laveste pris

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

13/20144

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

27.8.2013 - 12:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

til: 12.2.2014

IV.3.8) Åbning af bud

Dato: 27.8.2013 - 12:00

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000
+45 33307799

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

— 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over ovenstående beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

For øvrige klager fastsætter Håndhævelsesloven ikke nogen klagefrist

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000
+45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

27.6.2013

Annonceret 28-06-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 27-08-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Den laveste pris
Ordregiver Vejen Kommune – Teknik og Miljø
Adresse Rådhuspassagen 3
6600
Vejen
CPV kode 90510000-5 - Bortskaffelse og behandling af affald
90512000-9 - Transport af affald
Udbudsform Offentligt udbud